¿Qué está buscando?
¿Dónde?
¿Cuándo?

Condiciones de uso - Booksy

I. Definicje

 1. Aplikacja dla Klientów/System – oprogramowanie i serwis Booksy, obsługiwane przez Booksy i rozpowszechniane pod nazwą „Booksy”, dostępne w sieci Internet w domenie www.booksy.com, za pośrednictwem aplikacji mobilnych dla oprogramowania iOS i Android oraz za pośrednictwem widgetów możliwych do osadzenia na stronach internetowych lub profilach w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) Partnerów. System przeznaczony jest dla Klientów i służy do rezerwowania Usług przez Klientów w celu zawierania umów o świadczenie Usług przez Partnerów;
 2. Aplikacja dla Biznesu – oprogramowanie i serwis Booksy, obsługiwane przez Booksy i rozpowszechniane pod nazwą „Booksy”, dostępne w sieci Internet w domenie www.booksy.com/biz. Aplikacja dla Biznesu przeznaczona jest dla Partnerów i umożliwia nawiązywanie kontaktu pomiędzy Klientem a Partnerem w celu zawierania umów o świadczenie Usług przez Partnerów;
 3. Booksy – Booksy International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 2/4/6, lok. U 4, 00-845 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000515914, NIP 951-238-16-07, REGON 147315920, kapitał zakładowy w wys. 39 700,00;
 4. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i utworzyła Konto w Systemie w celach niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w celu korzystania z Usług oferowanych przez Partnerów;
 5. Konto – część Systemu wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających na korzystanie z Systemu zalogowanym Klientom;
 6. Licencja – niewyłączna, nieodpłatna licencja udzielana Klientom na korzystanie z Systemu;
 7. Partner – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Aplikacji dla Biznesu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową i utworzyła Konto w Aplikacji dla Biznesu dla siebie jako przedsiębiorcy, w celu świadczenia Usług dla Klientów;
 8. Profil – profil stworzony przez Klienta w Systemie;
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Systemu;
 10. Rejestracja – wieloetapowy proces polegający na założeniu Konta w Systemie lub w inny udostępniony przez Booksy sposób (np. za pomocą serwisu Facebook lub Google); czynność ta odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracji zgodnie z podanymi opisami pól formularza, a następnie zatwierdzenia tego formularza. Klient podczas procesu rejestracji otrzyma możliwość logowania się w Systemie za pośrednictwem Konta;
 11. Rezerwacja – dokonanie rezerwacji Usługi u Partnera przez Klienta za pomocą Systemu;
 12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 13. Usługa, Usługi – usługi oferowane za pomocą Systemu przez Partnerów, w szczególności w dziedzinie kosmetyki, fryzjerstwa, wellness i SPA, szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej oraz innych, odpowiednio opisanych;
 14. Użytkownik – Klient lub Partner.

II. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Booksy za pośrednictwem Systemu, w szczególności zasady i warunki korzystania przez Klientów z Systemu oraz dokonywania Rezerwacji Usług.
 2. Z Booksy można kontaktować się
  pocztą elektroniczną na adres: rodo@booksy.com
  listownie na adres: ul. Łucka 2/4/6, lok. U 4, 00-845 Warszawa

III. Rodzaje i zakres usług Booksy

 1. Booksy udziela Klientom dostępu do Systemu umożliwiającego nawiązanie kontaktu pomiędzy Klientem a Partnerem w celu zawierania umów o świadczenie Usług. Za pośrednictwem Systemu Klienci mogą dokonywać Rezerwacji Usług.
 2. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne, tekst, oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone i udostępniane w ramach Systemu, jak i sposób ich przedstawienia (układ), podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących Booksy.
 3. Booksy świadczy na rzecz Klientów m.in. następujące usługi:
  1. korzystanie z Konta;
  2. udostępnienie wyszukiwarki Partnerów;
  3. dokonywanie Rezerwacji Usług świadczonych przez Partnerów, a także późniejsza zmiana terminu i odwołania Rezerwacji za pośrednictwem Systemu (z zastrzeżeniem pkt V. ust. 4 Regulaminu);
  4. dokonywanie płatności za Usługi za pośrednictwem Systemu;
  5. otrzymywanie przez Klienta przypomnień o terminie Usług zarezerwowanych za pośrednictwem Systemu (sms, e-mail, push);
  6. umożliwienie Klientom publikowania opinii o Partnerach oraz świadczonych Usługach.
 4. Booksy jedynie udostępnia System w celu umożliwienia nawiązania kontaktu oraz zawierania umów o świadczenie Usług, nie jest stroną tych umów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klientów za należyte wykonanie Usług, jak również nie ponosi odpowiedzialności wobec Partnerów za dokonanie płatności za Usługę.
 5. Booksy dba o zapewnienie prawidłowej dostępności Systemu, z zastrzeżeniem pkt. VIII ust. 1 lit. a.
 6. Booksy nie pobiera od Klientów żadnych opłat za korzystanie z Systemu.

IV. Umowa o korzystanie z Systemu

 1. Zawarcie umowy o korzystanie z Systemu następuje poprzez Rejestrację i wiąże się z akceptacją warunków Regulaminu. Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Umowa o korzystanie z Systemu zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Klient uzyskuje dostęp do funkcjonalności i treści Systemu po Rejestracji i zalogowaniu się na utworzone Konto.
 4. Booksy w celu umożliwienia Klientom dokonywania Rezerwacji Usług udziela Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania z Systemu, ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z uwzględnieniem eksterytorialnego charakteru sieci Internet, Licencji na korzystanie z Systemu. Powyższa Licencja uprawnia Klientów wyłącznie do tymczasowego zwielokrotnienia Systemu poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej oraz do jego zwielokrotniania trwałego poprzez instalację Systemu w formie aplikacji na urządzeniu mobilnym w celu korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcjonalnością określoną w Regulaminie. Klientom nie przysługują jakiekolwiek inne prawa, w tym prawa własności intelektualnej, ponad wyraźnie wskazane w Regulaminie, w szczególności Klientom nie przysługuje uprawnienie do jakiegokolwiek wykorzystania kodów źródłowych Systemu. Klienci przyjmują do wiadomości, że niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować może naruszeniem autorskich praw majątkowych Booksy do Systemu oraz pociągnięciem Klienta do odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.
 5. Klient zobowiązany jest do podawania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych oraz innych danych wymaganych podczas Rejestracji oraz do ich sprawdzania i aktualizowania bez jakichkolwiek wezwań ze strony Booksy. Podając jeden adres e-mail lub jeden numer telefonu, Klient może założyć jedno Konto. W przypadku założenia kilku Kont z wykorzystaniem tego samego adresu e-mail lub tego samego numeru telefonu, Booksy przysługuje prawo do zablokowania pozostałych Kont.
 6. W formularzu rejestracyjnym przy zakładaniu Konta wyróżnione i oznaczone są te dane, których podanie jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z Systemu.
 7. Wszelkie dane i informacje udostępniane są przez Klienta dobrowolnie, przy czym podawanie niektórych danych może być konieczne w celu Rezerwacji Usługi.
 8. Klient zobowiązuje się, że:
  1. wprowadzając dane do Systemu będzie do tego uprawniony i swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich;
  2. wszelkie informacje i dane udostępnione przez Klienta w Systemie będą prawdziwe;
  3. powstrzyma się od umieszczenia danych, o których mowa w art. 9 RODO, tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych umożliwiających jednoznaczne zidentyfikowanie osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej – Booksy nie wymaga podania takich danych od Klientów w celu korzystania z Systemu.
  4. będzie korzystać z Systemu tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
  5. nie będzie umieszczać w Systemie, w tym w Koncie oraz w Profilu Klienta treści (informacji, zdjęć itp.) naruszających prawo, treści o charakterze pornograficznym, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich (w tym dobra osobiste), zasady uczciwej konkurencji lub postanowienia Regulaminu – w razie naruszenia ww. zobowiązania, Booksy jest uprawniona do usunięcia danych albo innych treści zamieszczonych przez Klienta w Systemie, czasowego zablokowania lub usunięcia Konta Klienta;
  6. nie będzie kopiować, modyfikować, rozpowszechniać lub reprodukować całości lub części Systemu, w sposób inny niż zgodny z Licencją;
  7. nie będzie dawać osobom trzecim dostępu do Systemu – za poufność i bezpieczeństwo swojego Konta, w tym zachowanie w tajemnicy haseł i loginu, odpowiedzialny jest wyłącznie Klient;
  8. będzie niezwłocznie informować Booksy o bezprawnym wykorzystaniu jego Konta przez osoby trzecie;
  9. nie będzie zakładać więcej niż jednego Konta;
  10. będzie niezwłocznie informować Booksy, jeżeli osoby trzecie będą dochodzić wobec niego roszczeń w związku z naruszeniem prawa przez Klienta w związku z korzystaniem z Systemu;
  11. nie będzie w żaden inny sposób, niż na potrzeby korzystania z Systemu, przetwarzać ani wykorzystywać danych osobowych pozostałych Użytkowników, które mogą zostać mu udostępnione podczas korzystania z Systemu.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Systemu oraz za treści umieszczone w swoim Koncie, Profilu oraz w Systemie.
 10. Klient może odstąpić od umowy o korzystanie z Systemu w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu na adres e-mail: info.pl@booksy.com lub na adres Booksy wskazany w pkt. II Regulaminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 11. Klient i Booksy mogą rozwiązać umowę o korzystanie z Systemu bez podania przyczyny, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

V. Rezerwacja Usługi świadczonej przez Partnera

 1. Za pośrednictwem Systemu Klient może dokonać Rezerwacji Usługi. Do Rezerwacji dochodzi z momentem jej potwierdzenia przez Partnera. Klient otrzymuje powiadomienie o potwierdzeniu Rezerwacji – za pośrednictwem Systemu lub wiadomości sms/e-mail. Dopóki Partner nie potwierdzi Rezerwacji, Rezerwacja ma status niepotwierdzonej, a Usługa nie musi być realizowana przez Partnera.
 2. Warunki na jakich dokonywana jest Rezerwacja mogą być określane przez Partnera w informacjach (regulaminach, cennikach itp.) udostępnianych Klientowi w Systemie przed dokonaniem Rezerwacji. Treść tych informacji oraz przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy o prawach konsumentów, określają czy, jakiego typu i jakiej treści umowa zawierana jest między Partnerem a Klientem.
 3. Dokonanie Rezerwacji może być w uzależnione przez Partnera od wniesienia kaucji lub przedpłaty – informacja o ewentualnym obowiązku i skutkach uiszczenia kaucji lub przedpłaty będzie wtedy udostępniona Klientowi w Systemie przed dokonaniem Rezerwacji. Kaucja pobierana jest przez Partnera w chwili rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Partnera lub po upływie ustalonego przez Partnera terminu, w którym możliwe jest bezkosztowe anulowanie Rezerwacji, a przedpłata – w chwili dokonania Rezerwacji.
 4. Niedokonanie przedpłaty lub brak kaucji, jeśli są wymagane przez Partnera, zgodnie z warunkami Rezerwacji, o których mowa w ust. 2-3, oznaczają brak Rezerwacji.
 5. Klient może w każdym czasie anulować Rezerwację nawet po jej uprzednim potwierdzeniu przez Partnera, chyba że wcześniej skorzystał z Usługi. Skutki anulowania Rezerwacji – w szczególności w zakresie pobrania przez Partnera kaucji lub zatrzymania przedpłaty – mogą określać warunki Rezerwacji, o których mowa w ust. 2-3. Nie wyłącza to ani nie ogranicza uprawnień Klienta jako konsumenta, wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, przy czym Booksy nie odpowiada za realizację tych uprawnień przez Partnera, w szczególności w razie skutecznego odstąpienia przez Klienta od umowy zawartej z Partnerem – to Partner odpowiada wobec Klienta z tytułu zwrotu zapłaconych przez Klienta kwot.
 6. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Usługę bezpośrednio Partnerowi na warunkach wskazanych przez Partnera przy danej Usłudze. Booksy oferuje możliwość dokonania płatności za pomocą Systemu. W takim przypadku płatność za Usługę będzie pobierana od Klienta przez pośrednika płatności, tj. zewnętrzną instytucję obsługującą płatności internetowe celem przeprowadzenia dyspozycji płatności składanej przez Klienta, zapewniającą bezpieczny kanał płatniczy przez bankowość internetową.

VI. Karty Podarunkowe

 1. Partnerzy mogą udostępniać Klientom możliwość korzystania z elektronicznych bonów, uprawniających ich Klientów lub osoby przez nich wskazane do skorzystania z Usługi Partnera na zasadach z góry przez niego określonych, z elektronicznie przypisanymi informacjami o wartości bonu („Karta Podarunkowa”). Karta Podarunkowa w szczególności może mieć formę wiadomości e-mail lub dokumentu w formacie PDF (lub innym).
 2. Karta Podarunkowa oferowana jest przez Partnerów w Systemie za pośrednictwem dedykowanej funkcjonalności. Przed wydaniem Karty Podarunkowej musi ona zostać opłacona przez Klienta. Opłacanie Karty Podarunkowej przez Klienta odbywa się przez zewnętrznego dostawcę płatności elektronicznych. Booksy nie przetwarza żadnych informacji, w tym danych osobowych, dotyczących płatności dokonywanych w związku opłacaniem Karty Podarunkowej.
 3. Partnerzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za sprzedaż, przekazanie i realizację Karty Podarunkowej oraz za należyte wykonanie Usługi objętej Kartą Podarunkową.
 4. Prowizja operatora płatności za dokonanie płatności w celu wykupienia Karty Podarunkowej nie obciąża Klienta.
 5. Zasady, na jakich udostępniana i realizowana jest Karta Podarunkowa określa Partner w treści udostępnionej przez niego w Systemie oferty lub regulaminu. W szczególności Partner może określić:
  1. jakiej Usługi, zakresu lub typu Usług Partnera dotyczy dana Karta Podarunkowa;
  2. wartość Karty Podarunkowej wyrażoną w walucie;
  3. dyskonto (np. Karta Podarunkowa kosztuje 100 zł/GBP, ale upoważnia do skorzystania z Usługi wartej 120 zł/GBP);
  4. okres ważności Karty Podarunkowej, tj. okres do którego można z Karty Podarunkowej skorzystać;
  5. czy Karta Podarunkowa jest imienna czy na okaziciela;
  6. czy w razie skorzystania z Usługi za cenę niższą niż wartość Karty Podarunkowej, pozostała kwota przepada czy pozostaje do wykorzystania;
  7. czy można skorzystać z Usługi Partnera o cenie wyższej niż wartość Karty Podarunkowej lub kwoty pozostałej do wykorzystania, uiszczając dodatkową płatność;
  8. zasady i terminy zwrotu Karty Podarunkowej;
  9. możliwość blokady Karty Podarunkowej w razie jej utraty;
  10. dodatkowe elementy, np. pierwszeństwo w rezerwacji terminów albo możliwość lub brak możliwości skorzystania z określonych promocji.
 6. Określone przez Partnera zasady, na jakich udostępniana i realizowana jest Karta Podarunkowa nie wyłączają ani nie ograniczają:
  1. przepisów powszechnie obowiązujących, w tym przepisów chroniących konsumentów;
  2. zasad zwrotów płatności typu chargeback określonych odpowiednimi regulaminami banków lub operatorów/dostawców kart płatniczych/kredytowych.
 7. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę bez zgody Partnera.

VII. Publikowanie opinii w Systemie

 1. Klient ma możliwość zamieszczać w Systemie opinie o Partnerach oraz świadczonych przez nich Usługach, opatrując je podpisem (nickiem) lub danymi Klienta. Klient zamieszczając opinie w Systemie, wyraża zgodę na publikację opinii i swoich danych.
 2. Opinie o Partnerach mogą dotyczyć wyłącznie ich działalności profesjonalnej i świadczonych Usług.
 3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za publikowane treści.
 4. Klient zobowiązuje się, że:
  1. będą mu przysługiwać wszelkie prawa do treści stanowiących publikowane przez niego opinie, w tym autorskie prawa majątkowe, lub że będzie posiadać niezbędne uprawnienia i zgody do ich publikacji – upoważniając tym samym osoby trzecie, w tym w szczególności Booksy, do korzystania z nich w zakresie opisanym w Regulaminie;
  2. nie będzie publikować opinii nieprawdziwych lub celowo wprowadzających w błąd;
  3. że nie będzie zamieszczać w swoich opiniach treści reklamowych, marketingowych lub zawierających tzw. lokowanie produktu;
  4. jego opinie nie będą naruszać prawa, dóbr osobistych ani zasad współżycia społecznego, w szczególności, że: nie będą zawierać wyrażeń wulgarnych i obraźliwych, odnosić się do życia prywatnego i rodzinnego oraz wzywać do stosowania przemocy lub nienawiści, w tym rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, lub wobec mniejszości seksualnych, ani zawierać treści zniesławiających.
 5. Booksy ma prawo odmówić opublikowania opinii, a opublikowaną opinię usunąć, jeżeli jest ona sprzeczna z Regulaminem lub przepisami prawa.
 6. Booksy nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii publikowanych przez Klientów.
 7. Z chwilą zamieszczenia treści w Systemie Klient udziela Booksy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści zamieszczonych w Systemie zgodnie z Regulaminem, w tym na korzystanie z wizerunku, na następujących, znanych w chwili udzielenia licencji, polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką cyfrową, zapisu magnetycznego oraz techniką drukarską i reprograficzną;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy utworu;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b. – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnianie utworu w sieci Internet.
 8. Zakres licencji wskazany w ust. 7 powyżej obejmuje prawo Booksy do korzystania z treści w ramach Systemu – w celu zapewnienia funkcjonowania, promocji i reklamy Systemu i treści zamieszczonych w Systemie przez osoby trzecie oraz informowania o działalności Systemu – także po rezygnacji Klienta z korzystania z Systemu oraz po usunięciu Konta Klienta.
 9. Jeżeli treści publikowane przez Klienta zawierają wizerunek Klienta lub osoby trzeciej, z chwilą zamieszczenia takiej treści w Systemie Klient udziela Booksy nieodpłatnej zgody na wykorzystanie ww. wizerunku, w szczególności w celach promocyjnych i marketingowych Booksy i Partnera, na zasadach i polach eksploatacji wskazanych w ust. 7-8 powyżej.
 10. Klient ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Booksy za wszelkie szkody, jakie Booksy poniesie w związku z zamieszczeniem w Systemie treści opublikowanych przez Klienta oraz korzystaniem przez Booksy z treści na warunkach licencji i zgody wskazanych w ust. 7-9 powyżej.

VIII. Uprawnienia i odpowiedzialność Booksy

 1. Booksy nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność danych i informacji zamieszczonych w Systemie przez Użytkowników oraz przekazywanych pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Systemu;
  2. szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem przez nich umów zawartych za pośrednictwem Systemu;
  3. szkody spowodowane przez Użytkowników poprzez naruszenie praw osób trzecich;
  4. szkody spowodowane działaniem osób trzecich, za których odpowiedzialności nie ponosi Booksy;
  5. szkody spowodowane w związku ze sprzedażą oraz świadczeniem za pośrednictwem Systemu Usług, w szczególności Usług wykonanych nienależycie, bez zachowania wymaganych standardów, naruszających przepisy prawa lub nieposiadających oferowanych właściwości;
  6. szkody spowodowane w związku z brakiem zdolności Użytkowników do zawierania umów za pośrednictwem Systemu oraz w związku z niewypłacalnością Użytkowników;
  7. szkody poniesione przez Klientów w związku z zablokowaniem lub usunięciem z Systemu Konta w związku z naruszeniem przez Klientów postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Booksy ponosi odpowiedzialność wobec Klientów wyłącznie za szkody poniesione przez Klientów na skutek korzystania z Systemu.
 3. Booksy jest uprawniona do częściowego lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania Systemu w celu przeprowadzenia jego naprawy lub modernizacji. W przypadku całkowitego wyłączenia funkcjonowania Systemu na stronie internetowej Booksy zostanie opublikowany stosowny komunikat.
 4. Booksy, zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną:
  1. nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych,
  2. jeśli otrzyma urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta i uniemożliwi dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych,
  3. jeśli uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta i uniemożliwi dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Partnera za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomi Klienta o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

IX. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania Systemu

 1. Nieprawidłowości w działaniu Systemu mogą być reklamowane przez Klientów poprzez stosowne zawiadomienie Booksy.
 2. Reklamacje dotyczące działania Systemu należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: reklamacje@booksy.com.
 3. Booksy zastrzega sobie prawo żądania od reklamującego udzielenia informacji lub wyjaśnień w sytuacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji.
 4. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na adres e-mail przypisany do Konta danego Klienta lub na adres zamieszkania wskazany w reklamacji składanej w formie pisemnej.
 6. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się na stronie http://spsk.wiih.org.pl/. Klient ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej na stronie https://ec.europa.eu/consumers/odr/

X. Reklamacje Usług świadczonych przez Partnerów

 1. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usług należy kierować bezpośrednio do Partnerów. Dane Partnera niezbędne do złożenia reklamacji, w tym właściwy adres pocztowy lub adres e-mail, są udostępniane w profilu Partnera w Systemie.
 2. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Partnerów składane do Booksy będą przekazywane poszczególnym Partnerom, o czym Klient zostanie powiadomiony drogą e- mailową na adres e-mail Klienta podany przy Rejestracji lub przy zgłoszeniu reklamacji.
 3. Partner ponosi odpowiedzialność za rozpatrywanie reklamacji dotyczących Usług na zasadach zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

XI. Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z Systemu na komputerze konieczne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej. Skorzystanie z usług Booksy za pośrednictwem Systemu wymaga aktywnego połączenia z Internetem. Korzystanie z Systemu na urządzeniu mobilnym wymaga dysponowania sprawnym urządzeniem mobilnym z aktualnym systemem android lub iOS. Klient we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych urządzenia mobilnego, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz o dostęp do Internetu. Koszty zakupu urządzenia mobilnego, innych urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz koszty połączenia z Internetem, ponosi w całości Klient.
 2. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Klientów z Aplikacji należy udostępnianie danych do logowania osobom do tego niepowołanym, które mogą w sposób celowy zmienić konfigurację Profilu Klienta. W związku z tym, zalecane jest zachowanie w tajemnicy haseł do systemu, a także odrębne skonfigurowanie dostępu do Aplikacji dla pracowników Partnera.

XII. Dane osobowe. Prywatność

 1. Booksy przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Klientów.
 2. Klient jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, w szczególności znajdujących się na jego Profilu, Koncie albo w Systemie.
 3. Klient, zamieszczając swoje dane w Systemie:
  1. wyraża zgodę na to, że jego imię oraz zdjęcie udostępnione przez niego w Profilu będą dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet;
  2. Partnerzy będą kontaktować się z nim bezpośrednio na podany przez niego podczas Rejestracji adres e-mail lub nr telefonu.
 4. Klient przy tworzeniu Konta może wyrazić odpowiednie zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych i komunikacji elektronicznej w innych celach nich wykonanie umowy zawartej z Booksy.
 5. Istotą Systemu oraz Aplikacji dla Biznesu jest umożliwienie Partnerom świadczenia Usług na rzecz Klientów oraz umożliwienie Klientom korzystania z Usług Partnerów, promując jednocześnie oferowane usługi przez Booksy oraz Usługi Partnerów. W związku z tym Booksy i Partner przetwarzają dane osobowe Klientów we własnych celach, zatem są odrębnymi administratorami ich danych osobowych. Gdy Klient za pomocą Aplikacji dokonuje Rezerwacji usługi Partnera:
  1. dochodzi do zawarcia umowy między Klientem a Partnerem o świadczenie przez Partnera Usług na rzecz Klienta,
  2. Klient może w Aplikacji dodatkowo udzielić Partnerowi zgód na przetwarzanie przez niego danych osobowych (na komunikację elektroniczną, na profilowanie) w innych celach niż w celu wykonania umowy z Klientem,
  3. Booksy udostępnia Partnerowi za pomocą Aplikacji dane osobowe Klienta potrzebne do świadczenia przez niego Usług na rzecz tego Klienta,
  4. Partner staje się administratorem danych osobowych takiego Klienta, w związku z czym zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w RODO i ponosi za to odpowiedzialność wynikającą z przepisów.
 6. Z uwagi na fakt, że istotą funkcjonowania Systemu jest dokonywanie Rezerwacji Usług, która wiąże się z koniecznością potwierdzenia Rezerwacji i terminu wykonania Usługi, Klient po dokonaniu Rezerwacji będzie otrzymywał za pośrednictwem Systemu, korespondencję e- mail/push lub wiadomości sms zawierające ww. potwierdzenia. Potwierdzenia te nie zawierają treści marketingowych ani handlowych, a jedynie informacje dotyczące Rezerwacji.
 7. Gdy Partner będzie korzystać z narzędzi dostępnych w ramach usług Booksy (m.in. kalendarz wizyt, przypomnienia, marketing) – Booksy będzie w niezbędnym zakresie w imieniu Partnera przetwarzać dane Klienta na zasadach określonych w zawartej z Partnerem – zgodnie z art. 28 RODO – umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Partner nadal będzie administratorem jego danych osobowych.
 8. Cele w jakich Partner będzie mógł przetwarzać dane Klienta będą uzależnione od tego, czy i jakich zgód Klient udzielił Partnerowi na przetwarzanie jego danych osobowych, czy tych zgód nie wycofał lub nie zgłosił sprzeciwu wobec przetwarzania przez Partnera jego danych osobowych.
 9. Szczegółowe informacje na temat podstaw prawnych i celów przetwarzania przez Booksy danych osobowych Klientów dostępne są w Załączniku nr 2.
 10. Polityka prywatności Booksy, w tym polityka plików cookies dostępna jest tutaj.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Booksy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu na stronie internetowej www.booksy.com.
 2. O dokonanej zmianie Regulaminu Booksy zawiadomi Klienta za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres poczty elektronicznej powiązany z Kontem Klienta lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej do Klienta bezpośrednio na Konto w Systemie, na 14 dni przed ich wejściem w życie. Klient może nie zaakceptować zmian Regulaminu i w takim wypadku ma prawo żądać usunięcia Konta poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej lub dokumentowej w terminie 14 dni od daty zawiadomienia przez Booksy o zmianie Regulaminu.
 3. Klient może nie zaakceptować zmian Regulaminu poprzez żądanie usunięcia Konta w terminie 7 dni. W przypadku, braku takiego żądania przyjmuje się, że Klient zaakceptował zmiany.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 Września 2020 r.
 5. Poprzednie wersje Regulaminu dostępne są tutaj.
 6. Integralnymi częściami Regulaminu są następujące załączniki:
  1. Załącznik nr 1 do Regulaminu Aplikacji Booksy dla Klientów „Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy”.
  2. Załącznik nr 2 do Regulaminu Aplikacji Booksy dla Klientów „Obowiązek informacyjny dla Klientów Booksy”.
  3. Załącznik nr 3 do Regulaminu Aplikacji Booksy dla Klientów „Polityka prywatności Booksy w tym polityka plików cookies”.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Aplikacji Booksy dla Klientów
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Booksy International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Łucka 2/4/6, lok. U 4,
00-845 Warszawa
pomoc@booksy.com

Ja niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o korzystanie z Aplikacji Booksy dla Klientów.

Data zawarcia umowy: __________________________

Imię i nazwisko konsumenta: _____________________
Adres konsumenta: ____________________________


Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data: ______________

Załącznik nr 2 do Regulaminu Aplikacji Booksy dla Klientów
Obowiązek informacyjny dla Klientów Booksy

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe - szczegółowe informacje znajdziesz poniżej:
Administrator danych osobowych Administrator danych osobowych
Booksy International sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-722), ul. Łucka 2/4/6, lok. U 4, 00-845 Warszawa, KRS: 0000515914, NIP 9512381607 (Booksy);
Dane kontaktowe administratora Można się z nami skontaktować:
 1. telefonicznie na nr: +48 570 027 321;
 2. na adres e-mail: rodo@booksy.com;
 3. pisemnie, na adres: Booksy International sp. z o. o., ul. Łucka 2/4/6, lok. U 4, 00-845 Warszawa;
 4. poprzez formularz elektroniczny na stronie: https://booksy.com/pl-pl/contact.html.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Booksy Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować:
 1. na adres e-mail: rodo@booksy.com
 2. pisemnie, na adres: Booksy International sp. z o. o., ul. Łucka 2/4/6, lok. U4, 00-845 Warszawa.
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:
 1. zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z serwisu Booksy, aby umożliwić korzystanie przez Ciebie z usług podmiotów współpracujących z Booksy (Partnerów), w szczególności poprzez udostępnienie Twoich danych Partnerowi, gdy zawrzesz z nim umowę za pomocą serwisu Booksy – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. marketingu produktów lub usług Booksy (z wyłączeniem marketingu bezpośredniego) – przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu odbywać się będzie w realizacji prawnie uzasadnionego interesu Booksy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość prowadzenia marketingu własnych produktów i usług;
 3. marketingu bezpośredniego produktów lub usług Booksy – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Booksy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest możliwość prowadzenia marketingu własnych produktów i usług, polegającego na bezpośredniej komunikacji z Tobą w celu reklamy i promocji usług Booksy;
 4. profilowania/grupowania (tj. prowadzenia analiz, które mogą dotyczyć również danych osobowych, oraz grupowania klientów – w celu dostosowania naszych produktów lub usług oraz ich marketingu do Twoich preferencji, a także do preferencji zidentyfikowanych przez nas określonych grup klientów) – przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu odbywać się będzie w realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi Booksy lub Partnerów (m.in. w postaci ankiet telefonicznych, sms-owych lub e-mailowych) - co jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Booksy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu produktów i usług interesujących klientów oraz poziomu ich zadowolenia z usług Booksy lub usług Partnerów;
 6. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych - przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym zakresie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Booksy (art. 6 ust.1 lit. f RODO), jakim jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 7. wypełniania ciążących na Booksy obowiązków prawnych, wynikających z właściwych przepisów prawa – przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlega Booksy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 8. tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Booksy (w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemie Booksy, tworzenie modeli statystycznych) - takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Booksy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest analiza i rozwój działalności;
 9. wdrażania nowych lub rozwijania rozwiązań/funkcjonalności systemów/aplikacji Booksy (rozwój funkcjonalności aplikacji, testowanie wprowadzanych nowych rozwiązań, analiza rodzaju koniecznych do wprowadzenia nowych funkcjonalności, tworzenie narzędzi/raportów analitycznych itp.) – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Booksy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest rozwijanie i zapewnianie bezpieczeństwa działania systemów/aplikacji Booksy.
Przetwarzanie danych przez Partnerów Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z usług podmiotów współpracujących z Booksy (Partnerów) i za pomocą serwisu Booksy zarezerwujesz wizytę/usługę u Partnera, Booksy – wykonując zawartą z Tobą umowę o korzystanie z serwisu Booksy – udostępni danemu Partnerowi Twoje dane w zakresie niezbędnym do tego, by mógł on wykonać wybraną przez Ciebie usługę. Partner będzie wtedy przetwarzać Twoje dane jako osobny administrator w celu wykonania zawartej przez niego z Tobą umowy o świadczenie wybranej przez Ciebie usługi i samodzielnie będzie ponosić odpowiedzialność z tym związaną.
Będziesz mógł też odrębnie udzielić Partnerowi zgód na przetwarzanie przez niego Twoich danych w innych celach. Partner, realizując własne cele (np. marketing), będzie mógł też korzystać z narzędzi udostępnianych mu przez Booksy. Wtedy Booksy w imieniu takiego Partnera będzie kierować do Ciebie marketing, rekomendacje lub informacje o promocjach.
Profilowanie/grupowanie Informujemy, że dokonujemy profilowania/grupowania klientów, aby w sposób możliwie odpowiadający ich i Twoim preferencjom świadczyć nasze usługi oraz kierować reklamy, przypomnienia, rekomendacje i promocje. Takie profilowanie/grupowanie może być dokonywane na podstawie następujących danych:
 1. aktywności na stronie oraz w aplikacji Booksy;
 2. geolokalizacji;
 3. płci;
 4. godzin korzystania z usług Booksy;
 5. czasu ostatniej aktywności na stronie lub w aplikacji Booksy;
 6. analizy zdjęć w serwisie Booksy, które Ci się podobały.
Wyjaśniamy przy tym, że Booksy nie stosuje inwazyjnych praktyk profilowania i śledzenia w celach marketingowych lub reklamowych.
Możesz zgłosić sprzeciw wobec takiego przetwarzania Twoich danych osobowych, wysyłając do nas e-mail na adres: rodo@booksy.com, dzwoniąc na numer: +48 570 027 321 lub kontaktując się poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie: https://booksy.com/pl-pl/contact.html.
Kategorie odbiorców danych Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
 1. Partnerzy;
 2. spółki z grupy kapitałowej Booksy;
 3. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);
 4. podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;
 5. nasi podwykonawcy i inne podmioty, z którymi współpracujemy.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Twoje dane nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Okres przechowywania danych Twoje dane będziemy przetwarzać:
 1. w celu zawarcia i wykonania umowy - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń;
 2. w celu marketingu produktów lub usług (z wyłączeniem marketingu bezpośredniego) - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 3. w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Booksy - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 4. w celu profilowania/grupowania – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 5. badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 6. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia tych roszczeń;
 7. wypełniania obowiązków prawnych - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
 8. w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby – przez czas trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 9. w celu wdrażania nowych lub rozwijania rozwiązań/funkcjonalności systemów/aplikacji Booksy – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
Twoje prawa Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do przenoszenia danych; w celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z Booksy: poprzez e-mail rodo@booksy.com telefonicznie: +48 570 027 321 poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie: https://booksy.com/pl-pl/contact.html
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Prawo do wycofania zgody Możesz w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko przetwarzania danych, które Booksy będzie przetwarzać na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. W tym celu możesz wysłać do nas e-mail na adres: rodo@booksy.com, zadzwonić na numer: +48 570 027 321 lub skontaktować się poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie: https://booksy.com/pl-pl/contact.html.
Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
Prawo do sprzeciwu Możesz w każdym czasie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Booksy w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wysyłając do nas e-mail na adres: rodo@booksy.com, dzwoniąc na numer: +48 570 027 321 lub kontaktując się poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie: https://booksy.com/pl-pl/contact.html.
Booksy nie będzie wtedy wolno już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że Booksy wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W razie zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego – w każdym przypadku Booksy zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.
Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy, na korzystanie z serwisu Booksy oraz realizacji pozostałych ww. celów. W zakresie, w którym Booksy przetwarza dane na podstawie zgody – zgoda nie musi być przez Ciebie wyrażona w celu skorzystania z usług Booksy.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Aplikacji Booksy dla Klientów
Polityka prywatności

Jakie informacje osobiste są gromadzone i wykorzystywane przez Booksy?

Korzystający z naszego portalu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Booksy wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Zapisanie się do Booksy wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail) oraz informacje demograficzne (np. płeć). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.

Jaka jest polityka Booksy dotycząca plików „cookies”?

Twoja przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. „cookies”) na dysku Twojego komputera. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania portalu, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
Booksy przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

 • utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła;
 • lepszego dopasowania serwisów do potrzeb użytkowników;
 • tworzenia statystyk oglądalności dla poprawienia funkcjonowania portalu;
Istnieje możliwość takiego skonfigurowania Twojej przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym Twojego komputera. Pamiętaj, że efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcji serwisu Booksy (logowanie, podgląd zdjęć itp.).

Szczegółowe informacja na temat plików „cookies”

System Booksy wykorzystuje tzw. pliki cookies (ciasteczka), tj. pliki tekstowe służące do zapisywania i przechowywania informacji o sposobie wykorzystywania Systemu przez Klienta. Pliki cookies są zapisywane na urządzeniu Klienta oraz przesyłane przez przeglądarkę internetową Klienta do Systemu za każdym razem, gdy Klient z niego korzysta. Booksy wykorzystuje również informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP).
Booksy wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

 • cookies sesyjne - automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej;
 • cookies trwałe – przechowywane są w urządzeniu przez określony czas;
 • cookies własne - ustawiane przez System Booksy;
 • cookies podmiotów trzecich - ustawiane przez inne serwisy niż System Booksy, np. Google Analytics, Facebook, itp.
Booksy wykorzystuje informacje gromadzone przy użyciu plików cookies oraz pochodzące z logów systemowych w celu:
 • dostosowania treści, wyglądu, rozmiaru oraz innych parametrów Systemu do konkretnego urządzenia i preferencji Klienta;
 • zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
Pliki cookies wykorzystywane przez System Booksy nie pozwalają Booksy na identyfikację konkretnych Klientów korzystających z Systemu.
Korzystając z Systemu Klient wyraża zgodę na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim urządzeniu.
Klient może usunąć lub zablokować instalację plików cookies za pośrednictwem zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć pod adresem:
http://www.aboutcookies.org/ lub http://www.cookiecentral.com/faq/.
Usunięcie lub zablokowanie plików cookies może wpłynąć na dostępność funkcjonalności Systemu, prawidłowości wyświetlania Systemu oraz utratę preferowanych ustawień stron internetowych Systemu.

W jaki sposób chronione są informacje?

Formularz wypełniany przez użytkownika w trakcie zapisywania się do Booksy, a także sam proces autoryzacji (logowania) do naszych zasobów realizowany jest za pomocą kodowanych sesji, które istotnie zwiększą ochronę transmisji danych w sieci Internet. Dane takie jak hasła dostępu do profili są zaszyfrowane za pomocą jednokierunkowych algorytmów szyfrowania, uniemożliwiających ich późniejsze odszyfrowanie. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez Booksy z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom?

Booksy zawiera lub będzie zawierał funkcje (np. recenzje) w których wprowadzane przez użytkownika treści (np. treść i podpis opinii) stają się publicznie dostępne. Użytkownik może publikować swoje treści w tych serwisach jedynie po dokonaniu autoryzacji i sam decyduje o tym, jak mają one być podpisywane.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku

Booksy udostępnia każdemu użytkownikowi stronę profilową, dostępną po autoryzacji. Strona ta pozwala na wgląd, modyfikację i usunięcie posiadanych przez Booksy danych osobowych o użytkowniku. W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do Booksy.

Prawo wyboru

Booksy daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych funkcji i udostępniać o sobie informacje. Większość naszych funkcji jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre funkcje wymagają zapisania się. Zapisanie się do Booksy jest dobrowolną decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swój profil.

Pytania

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty Booksy powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tych stronach.
Booksy jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Prosimy o ich kierowanie do Booksy na adres e-mail: pomoc@booksy.com lub pisemnie listem tradycyjnym na adres Booksy.

Ostatnia aktualizacja: 21 września 2020