Czego szukasz?
Gdzie?
Kiedy?
Mesoestetic by Misztalova
Aleja bielska 135C, 26, 43-100, Tychy
5,0
61 opinii

Mesoestetic by Misztalova

Aleja bielska 135C, 26, 43-100, Tychy

Usługi


  Popularne usługi

  • Manicure hybrydowy

   70,00 zł
   1g
  • Korekta paznokci żelowych

   90,00 zł
   2g
  • Pedicure kosmetyczny + hybryda na stopy

   120,00 zł
   1g:40min

 • Inne usługi

  • Kolagen Linerase

   atelokolagen Linerase to nowoczesny preparat do zabiegu intensywnej terapii przeciwzmarszczkowej oraz zapobieg...ającej utracie wiotkości skóry, a także terapii blizn potrądzikowych i zanikowych blizn pooperacyjnych. Kolagen stanowi 30 % wszystkich białek i odpowiada za adhezję i regenerację komórek oraz za sprężystość i jędrność skóry. Od 25 roku życia tracimy go 1,5% rocznie. Z jednej strony zmniejsza się jego produkcja, a z drugiej zwiększa degradacja – włókna kolagenowe są słabsze, krótsze i bardziej skręcone. Skutkiem tego jest pojawienie się zmarszczek grawitacyjnych oraz zauważalne zmiany w owalu twarzy. LINERASE - nowej generacji atelokolagen i jedyny dostępny na rynku atelokolagen typu I - to przełomowy, bioaktywny preparat do mezoterapii, który regeneruje i odbudowuje skórę, a tym samym przywraca jej sprężystość i blask. Preparat jest przeznaczony do pobudzenia fibroblastów do wytwarzania włókien, endogennego kolagenu, jako nowego wypełnienia tkanki. Atelokolagen LINERASE stymuluje produkcję nowych fibroblastów, które przyczyniają się do poprawy kondycji skóry, a tym samym młodszego wyglądu. Bioaktywny preparat przeznaczony jest do regeneracji i odbudowy skóry, redukcji wiotkości, rozstępów i blizn zanikowych, przywrócenia sprężystości i elastyczności, wygładzenia zmarszczek. Kolagen zawarty w preparacie Linerase to oczywiście inny typ kolagenu, niż ten zawarty w kosmetykach do codziennej pielęgnacji. Atelokolagen typu I, zawarty w preparacie Linerase jest biomateriałem całkowicie wykluczającym pozabiegowe reakcje alergiczne, jest biodegradowalny i biozgodny (samoistnie i całkowicie rozpuszcza się w skórze). Linerase jest nowoczesnym i bezpiecznym preparatem, zarejestrowanym jako wyrób medyczny III klasy CE 0373. Wyniki badań zgodnie z przyznanym certyfikatem ISO 10993-10 wykazały, że nie podrażnia skóry nie wywołuje reakcji alergicznej i nie jest cytotoksyczny. Obszary zastosowania: Twarz, okolice oczu, ust Dekolt Szyja Grzbiety dłoni Ramiona – pelikanki Brzuch Wewnętrzna strona ud Wysoki profil bezpieczeństwa i delikatność produktu LINERASE pozwala na jego zastosowanie w każdej, nawet najdelikatniejszej okolicy twarzy, jak i całego ciała Zabieg LINERASE posiada formę płynu i jest aplikowany za pomocą cienkiej i bardzo krótkiej (4 mm) igły do mezoterapii. Lekarz podaje niewielkie depozyty produktu w odstępach 1-3 cm na całym leczonym obszarze skóry. Po zabiegu skóra pacjenta poddana jest delikatnemu masażowi. Ilość i częstotliwość zabiegów jest indywidualnie określana. Orientacyjna ilość i częstotliwość zabiegów to: u Pacjentów do 40 r.ż. zaleca się wykonanie 3 zabiegów co 14 dni. Po 40 r.ż. terapia obejmuje 4 zabiegi co 14 dni. Profilaktycznie 1 zabieg co 3 do 6 miesięcy. Po zabiegu Po zabiegu może pojawić się w miejscu podania zaczerwienienie, pieczenie, obrzęk, swędzenie bądź tkliwość. Wszystkie powyższe objawy nie wymagają żadnej interwencji ustępują samoistnie w ciągu kilka minut po zabiegu lub maksymalnie w ciągu 3-7 dni. Pierwsze efekty widoczne jako: napięcie skóry, rozświetlenie i złagodzenie podrażnień mogą pojawić się już po 7-14 dniach i narastają przez cały czas trwania terapii. Pełny efekt leczenia (napięcie, zagęszczenie, pogrubienie wiotkiej skóry, wypełnienie drobnych zmarszczek i ubytków skóry) uzyskujemy w czasie 4 tygodni od zakończenia terapii. Utrzymuje się on przez ok. 12 miesięcy, w zależności od skóry Pacjenta. Wówczas zalecana terapia podtrzymująca obejmująca 1 zabieg na kwartał. Efekt w terapii blizn jest trwały. Przeciwwskazania ciąża i okres karmienia piersią, choroby autoimmunologiczne, cukrzyca, tendencje do powstawania bliznowców, infekcje lub stany zaplane w miejscu podania preparatu, opryszczka, choroby nowotworowe
   rozwiń
   750,00 zł
   1g
  • Modelowanie oraz powiększanie ust

   800,00 zł
   1g
  • Oczyszczanie manualne twarzy

   120,00 zł
   45min
  • PROFHILO

   PROFHILO - ZABIEG POLECANY NA TWARZ I DŁONIE PRO­FHI­LO - za­bieg przy­wra­ca­ją­cy owal twa­rzy OD­ZY­SKAJ M...ŁO­DOŚĆ W 5 MINUT - MO­LE­KU­ŁA MŁO­DO­ŚCI PRO­FHI­LO ® Efekt mi­lio­na sprę­ży­nek przy­wra­ca utra­co­ny kon­tur twa­rzy. Na czym po­le­ga sta­rze­nie twa­rzy? Sta­rze­nie twa­rzy naj­czę­ściej ob­ser­wo­wa­ne jest w jej dol­nej i środ­ko­wej czę­ści. Po­licz­ki oraz linia żu­chwy tracą wy­raź­ny kon­tur a pro­fil się roz­my­wa. Nad­mier­na wiot­kość skóry sprzy­ja po­wsta­wa­niu „cho­micz­ków” tzw. efek­tów gra­wi­ta­cyj­nych. Dzie­je się tak, z po­wo­du atro­fii skóry. Skó­rze bra­ku­je sprę­ży­sto­ści. Co to jest PRO­FHI­LO ® ? Na­gro­dzo­na w 2015 r. przez Fran­cu­ski AMEC za in­no­wa­cyj­ność, ab­so­lut­na no­wość w świe­cie me­dy­cy­ny es­te­tycz­nej. PRO­FHI­LO® to ul­tra­no­wo­cze­sny in­stru­ment do od­mła­dza­nia skóry. Skła­da się ze Sta­bi­li­zo­wa­nych Kom­plek­sów Hy­bry­do­wych HA o naj­wyż­szym z do­stęp­nych na świe­cie stę­że­niu aż 64mg; L-HA, któ­rych dzia­ła­nie skut­ku­je uru­cho­mie­niem ka­ska­dy na­praw­czej, re­ge­ne­ra­cyj­nej skóry, oraz H-HA, które są głów­nym kom­po­nen­tem rusz­to­wa­nia skóry i gę­sto­ści ECM ma­tri­xu (extra­cel­lu­lar ma­trix). Dzię­ki tym czą­stecz­kom uzy­sku­je­my efekt wy­peł­nia­ją­cy i pla­stycz­ny efekt mo­de­lu­ją­cy. Bio­re­mo­de­ling PRO­FHI­LO® to in­no­wa­cyj­ny kon­cept za­bie­gów od­mła­dza­ją­cych, który neu­tra­li­zu­je wiot­kość skóry. PRO­FHI­LO® to nowa sku­tecz­na me­to­da od­mła­dza­nia. Co to zna­czy, że za­bieg PRO­FHI­LO ® jest bez wad? PRO­FHI­LO® to naj­now­szy za­bieg prze­ciw­dzia­ła­ją­cy zwiot­cze­niu skóry i sta­rze­niu się twa­rzy. PRO­FHI­LO® ma nie­spo­ty­ka­ne do tej pory mak­sy­mal­nie sku­mu­lo­wa­ne za­le­ty wy­se­lek­cjo­no­wa­ne­go na­tu­ral­ne­go HA o stę­że­niu aż 64mg w jed­nej dawce, a dzię­ki nowej ge­ne­ra­cji sie­cio­wa­niu - sta­bi­li­za­cji ter­micz­nej nie ma wad che­micz­nie sie­cio­wa­ne­go kwasu HA. Co to są Sta­bi­li­zo­wa­ne Kom­plek­sy Hy­bry­do­we PRO­FHI­LO ® ? To opa­ten­to­wa­na przez In­sty­tut Far­ma­ceu­tycz­ny IBSA mo­le­ku­ła mło­do­ści, która od­mła­dza­jąc uru­cha­mia pro­duk­cję ela­sty­ny i ko­la­ge­nu typu I,II,IV,VII. Wzmac­nia i za­gęsz­cza skórę, wy­gła­dza zmarszcz­ki, wy­smu­kla rysy twa­rzy, na­da­je bio­re­wo­lu­me­trycz­ny efekt. Jak za­cho­wu­je się PRO­FHI­LO ® w skó­rze? Po­wol­nie i dłu­go­trwa­le uwal­nia­ją­ca się z miej­sca wstrzyk­nię­cia mo­le­ku­ła mło­do­ści PRO­FHI­LO® dzia­ła jak mi­lio­ny sprę­ży­nek, które przy­wra­ca­ją utra­co­ny kon­tur twa­rzy. PRO­FHI­LO® wy­gła­dza zmarszcz­ki, li­ftin­gu­je skórę, na­tych­miast na­da­je skó­rze utra­co­ny efekt sprę­ży­sto­ści. Mo­le­ku­ła mło­do­ści PRO­FHI­LO ® Sta­bi­li­zo­wa­ne Kom­plek­sy Hy­bry­do­we. To nowa sku­tecz­na me­to­da od­mła­dza­nia skóry.
   rozwiń
   850,00 zł
   30min
  • Wypełnianie zmarszczek

   Wypełnianie zmarszczek - cena za 1 ml Zakres działań : czoło, zmarszczki palacza, marionetki, bruzdy nosowo-w...argowe, szyja
   rozwiń
   650,00 zł
   45min
  • Modelowanie brody

   650,00 zł
   30min
  • Konsultacja

   0,01 zł
   30min
  • Wolumetria

   Pierwszy 1 ml 650zl Każdy kolejny 500zl
   650,00 zł
   1g
  • Wypełnianie doliny łez

   800,00 zł
   40min

 • Mezoterpia igłowa

  • Mezoterpia igłowa oczu Light Eyes Ultra

   Light Eyes Doskonały koktajl rewitalizujący, który zawiera kwas hialuronowy, ruszczyk, jagodę, rozmaryn, witam...inę C i heksapeptydy. Ta wyjątkowa kombinacja jako jedna z nielicznych dostępnych na rynku jest w stanie poradzić sobie równocześnie z cieniami pod oczami, opuchlizną i zmarszczkami. Poprawia mikrokrążenie oraz elastyczność skóry, zmniejszając tendencję do gromadzenia się płynów wokół oczu. Zwiększa elastyczność skóry i wygładza drobne zmarszczki. Najczęściej stosuje się 3-5 zabiegów co 7-10 dni.
   rozwiń
   300,00 zł
   30min
  • JUVEDERM HYDRATE

   Juvéderm® Hydrate Preparat działający na granicy naskórka i skóry właściwej, który powstał z myślą o jej dogłę...bnym nawilżeniu. Unikalna formuła koktajlu sprawia, że głębokie warstwy skóry zostają nawilżone, a drobne bruzdy i zmarszczki stają się mniej widoczne. Skóra nabiera zdrowego i świeżego wyglądu oraz aksamitnej gładkości. Jest wyraźnie nawilżona i bardziej elastyczna. W rezultacie obszar poddany zabiegowi jest odświeżony, a skóra odzyskuje promienny wygląd. Badania i doświadczenia specjalistów potwierdzają, że Juvéderm® Hydrate należy do najlepiej tolerowanych przez skórę zabiegów nawilżających. Dlatego stosuje się go między innymi w tak newralgicznych obszarach jak skóra wokół oczu.
   rozwiń
   650,00 zł
   1g
  • RRS HA Eyes

   RRS® HA Eyes Preparat renomowanej marki do mezoterapii okolic oczu, który delikatnie, ale skutecznie odnawia s...kórę w tym obszarze. Nawilża ją, napina i rozjaśnia. Pobudza mikrokrążenie, co przyczynia się między innymi do redukcji opuchnięć i poprawy kolorytu skóry pod oczami. Efektem stosowania preparatu jest poprawa konturu oka. Koktajl wykazuje także działanie antyoksydacyjne. Można go stosować w każdym wieku.
   rozwiń
   300,00 zł
   30min
  • Restylane skinboosters Vital

   Restylane Skinboosters – rewitalizacja i nawilżenie skóry od środka Restylane Skinboosters Vital uzupełniają... niedobory kwasu hialuronowego w skórze powstające z biegiem czasu. To zasługa formuły stabilizowanego kwasu hialuronowego, który optymalnie nawilża skórę oraz pobudza produkcję naturalnego kolagenu,a w efekcie – doskonale rewitalizuje skórę. Wskazania do zastosowania Restylane Skinboosters: - wiotka i przesuszona skóra - drobne zmarszczki - podtrzymanie efektu innych zabiegów medycyny estetycznej - rekonstrukcja włókien kolagenowych - niwelowanie fotouszkodzeń - spłycenie blizn potrądzikowych Zabiegi Restylane Skinboosters doskonale działają na skórę twarzy, szyi, dekoltu i dłoni, a także na okolice ust i oczu. Efekty zabiegów: - rewitalizacja i dogłębne nawilżenie skóry - uzupełnienie niedoborów kwasu hialuronowego powstających z biegiem czasu - wzrost elastyczności i napięcia skóry - poprawa jędrności i koloru skóry - produkcja nowego kolagenu i odbudowa istniejących włókien kolagenowych Najlepsze rezultaty stosowania koncepcji Restylane Skinboosters uzyskuje się po 3 zabiegach wykonywanych co ok.4 tygodnie. Zabieg podtrzymujący efekt można wykonywać w miarę potrzeb co 3-6 miesięcy. Restylane Skinboosters : posiada wysokie stężenie stabilizowanego kwasu hialuronowego, takie jak w wypełniaczach jest skuteczną i efektywną alternatywą dla zabiegów mezoterapii niestabilizowanym kwasem hialuronowym zapewnia trwalsze efekty w porównaniu z mezoterapią niestabilizowanym kwasem hialuronowym. wzmacnia elastyczność skóry i niweluje drobne zmarszczki. daje długotrwały efekt rewitalizacji i nawilżenia skóry. Przed zabiegiem: Kilka dni przed zabiegiem nie należy przyjmować aspiryny, leków przeciwkrzepliwych, przeciwzapalnych. Przebieg zabiegu: Kwas hialuronowy wstrzykiwany pod skórę za pomocą bardzo cienkiej igiełki. Dla komfortu pacjenta można zastosować krem znieczulający. Zabieg trwa około 20 minut. Po zabiegu: - należy pić odpowiednią ilość wody, około 1,5litra dziennie - należy unikać promieniowania słonecznego (także solarium) - nie narażać się na działanie ekstremalnych temperatur (intensywne zimno, sauna) Efekty uboczne: U niektórych pacjentów może pojawić się drobne siniaczki, obrzęk, lekki ból. Objawy te można zatuszować makijażem korekcyjnym i znikają samoistnie w przeciągu kilku dni. Przeciwwskazania: - ciąża - karmienie piersią - choroby układu odpornościowego
   rozwiń
   600,00 zł
   1g
  • Mezoterapia igłowa twarzy ( peptydy, witaminy)

   350,00 zł
   1g
  • Mezoterpia igłowa głowy Dr CYJ

   450,00 zł
   45min
  • Mezoterpia silnie nawilżająca

   Poprawa elastyczności Głębokie nawilżenie Zagęszczenie skory Redukcja powierzchownych zmarszczek np wokół u...st i oczu Redukcja zmarszczek mimicznych
   rozwiń
   350,00 zł
   1g
  • Twac Eyes

   Najmocniejsza mezoterapia pod oczy, z pomocą której pozbędziesz się zmęczonego wyglądu. TwaC Eyes bezwzględnie... zniszczy cienie pod oczami, nawilży i zwalczy drobne zmarszczki. Wygładzi i zliftinguje skórę pod oczami. Efekt widoczny już po pierwszym zabiegu! TwAc to unikalny system wzmacniający do mezoterapii twarzy z efektem 3 składnikowym, powodującym lifting tkanek twarzy, rewitalizację oraz promienny wygląd skóry. Stymuluje wzrost i aktywność komórek, wspierając tym samym niezbędne nawodnienie skóry właściwej. Preparaty TwAc na bazie polinukleotydów nawilżają skórę, poprawiają jej koloryt, usuwają zmarszczki i przebarwienia. POLINUKLEOTYDY stały się prawdziwą sensacją w świecie kosmetologii. Polinukleotydy to „cegiełki”, które pomagają odbudować skórę od środka poprzez zwiększenie produkcji kolagenu i aktywną stymulację wzrostu. PDRN to „pro-lek”, który dostarcza komórkom odpowiednie ilości dezoksyrybonukleotydów, dezoksyrybonukleazy oraz zasad azotowych. WPŁYW PDRN NA SKÓRĘ: Stymuluje proces odbudowy. Przyspiesza proces ponownego nabłonkowania i bliznowacenia skóry. Pozwala na szybką i równomierną formację tkanki ziarninowej w obszarze rany. Zwiększa aktywność metaboliczną komórek. Pobudza angiogenezę Potęguje nawilżający efekt kwasu hialuronowego. Tworzy skuteczną barierę dla wolnych rodników (chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi przez metabolity, ksenobiotyki, zmiany temperatury, itp.) Chroni przed promieniowaniem UVB
   rozwiń
   490,00 zł
   30min
  • Ejal 40

   Kwas hialuronowy EJAL 40 Najnowsza generacja kwasu hialuronowego o średniej masie molekularnej, stworzona aby ...odbudować podstawową strukturę macierzy pozakomórkowej i zoptymalizować środowisko dla nowo powstających elementów budulcowych skóry. Zwiększa naturalną biosyntetyczną zdolność fibroblastów do produkcji kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego. ELAJ 40 jest produktem bezpiecznym ze względu na brak jakichkolwiek „wzmacniaczy” chemicznych, które mogą powodować działania niepożądane. To czysty kwas hialuronowy, który wzmocniony efekt osiąga poprzez właściwą selekcję długości łańcuchów i odpowiednie właściwości reologiczne. Ekonomiczny i przyjazny dla środowiska. Jakie obszary mogą być poddane zabiegowi? skóra twarzy Wskazania: Skóra odwodniona, przesuszona, wiotka Narażona na promieniowanie UV, działanie klimatyzacji Z rozstępami, przebarwieniami lub jako terapia wspomagająca inne metody Terapia przygotowująca do zabiegów z użyciem wypełniacza Efekty: szybko redukuje i eliminuje oznaki starzenia skóry bio-rewitalizuje odwodnioną i zniszczoną skórę przywraca utracony kontur twarzy wzmacnia macierz pozakomórkową skóry neutralizuje zwiotczenie skóry wygładza zmarszczki poprawia napięcie i elastyczność skóry
   rozwiń
   600,00 zł
   30min

 • Peelingi medyczne mesoestetic

  • MESOESTETIC MESOPEEL LACTIC 50%

   MESOPEEL LACTIC 50% Peeling chemiczny przeznaczony do skór wrażliwych, suchych, pozbawionych blasku, miękkoś...ci i witalności. Doskonała tolerancja, długotrwały efekt odświeżenia i nawilżenia skóry. WSKAZANIA: Fotostarzenie, drobne zmarszczki, skóra odwodniona, zapobieganie starzeniu się skóry. DZIAŁANIE: Rozjaśniona i rozświetlona skóra, poprawa mikrokrążenia i optymalne, głębokie nawilżenie skóry, wygładzenie drobnych zmarszczek oraz wszelkich nierówności
   rozwiń
   200,00 zł
   45min
  • MESOESTETIC MESOPEEL SALICYLIC 30%

   Mesopeel Salicylic 30% Peeling chemiczny przeznaczony do skór mieszanych, tłustych, trądzikowych, zanieczyszc...zonych lub skłonnych do powstawania niedoskonałości. Idealny do zwalczania mnogich zaskórników (w tym zamkniętych). Stosowany jest w celu zmniejszenia lub wyeliminowania niedoskonałości na skórach z tendencją do trądziku młodzieńczego i wieku dorosłego. Wskazania: Trądzik pospolity, skóry mieszane i zanieczyszczone, fotostarzenie, rogowacenie okołomieszkowe (ciało). Działanie: Zredukowane niedoskonałości (płytkie przebarwienia, drobne zmarszczki, rozszerzone pory, zaskórniki, wypryski) wygładzenie skóry, regulacja wydzielania sebum, skóra zyskuje zdrowy koloryt, jest napięta i rozświetlona. Skład: Kwas salicylowy 30
   rozwiń
   200,00 zł
   45min
  • MESOESTETIC - MESOPEEL Mandelic 50%

   Peeling medyczny mesopeel™ mandelic optymalna penetracja, widoczne, kumulatywne efekty terapeutyczne. Przeznac...zony do skór normalnych i mieszanych, z objawami fotostarzenia, z niedoskonałościami i zaburzeniami pigmentacji. Stworzony do walki z oznakami fotostarzenia, zmianami faktury skóry, charakteryzujące się utratą jędrności. Ujednolica koloryt skóry, reguluje wydzielanie sebum. Wskazania: Poprawa kolorytu, rozświetlenie skóry, fotostarzenie, wygładzenie powierzchni skóry, redukcja drobnych zmarszczek, ujędrnienie i uelastycznienie skóry Kwas migdałowy - należy do grupy alfa-hydroksykwasów (AHA), o działaniu złuszczającym, antybakteryjnym i przeciwstarzeniowym. Posiada największą wśród AHA masę cząsteczkową, która gwarantuje łagodne i bezpieczne działanie oraz równomierną penetrację do skóry. Kwas migdałowy wykazuje działanie dwukierunkowe. Z jednej strony reguluje odnowę komórkową, złuszczając wierzchnie warstwy naskórka, tym samym poprawia strukturę i koloryt skóry oraz działa przeciwzmarszczkowo. Z drugiej strony wykazuje silne działanie antybakteryjne i przeciwzapalne, dzięki temu łagodzi stany zapalne skóry i zmiany trądzikowe. Wpływa na produkcję kwasu hialuronowego w skórze, zapewnia ujędrnienie i długotrwałe nawilżenie skóry.
   rozwiń
   200,00 zł
   45min
  • Peeling PQ AGE Evolution

   PQ AGE to peeling z właściwościami ujędrniająco- liftingującymi, zapewniający głęboką stymulację bez naruszeni...a powierzchni właściwej skóry. Zabieg daje podobny efekt do mezoterapii. Gładsza i młodsza skóra jest widoczna zaraz po zabiegu. Kuracja może być wykonywana o każdej porze roku – również latem – oraz łączona z innymi procedurami mezoterapii. Zastosowanie: usuwanie przebarwień usuwanie blizn leczenie skóry trądzikowej usuwanie zaskórniki usuwanie rozstępów poprawianie elastyczności i napięcia skóry Preparat zawiera: Kwas trójchlorooctowy 34% (TCA), który usuwa przebarwienia i drobne blizny, wygładza skórę, redukuje zaskórniki, wpływa na syntezę kolagenu. Kwas kojowy 10% o działaniu antybakteryjnym i przeciwgrzybiczym oraz zwalczającym przebarwienia. Działanie kwasu opiera się na hamowaniu biosyntezy melaniny, głównego pigmentu skóry. Usuwa ciemne plamy na skórze, stymuluje odnowę komórek. Nadtlenek mocznika 5% o właściwościach rozjaśniających. Koenzym Q10 5% posiadający działanie antyoksydacyjne.
   rozwiń
   350,00 zł
   1g
  • MESOESTETIC MESOPEEL Piruvex 50%

   Mesopeel Piruvex Peeling chemiczny o działaniu przeciwstarzeniowym, przeciwtrądzikowym i komedolitycznym. ... Mesopeel Piruvex Peel przeznaczony jest przede wszystkim do terapii anti-aging, wygładza zmarszczki, redukuje przebarwienia, sprawia, że skóra staje się gładka, jędrna i pełna blasku. Wskazaniem do zastosowania preparatu są również skóry mieszane i tłuste i trądzikowe. Wskazania: Podstawowe wskazania to: leczenie fotostarzenia skóry i ogólne odmładzanie przy zmniejszonej syntezie białek kolagenu i elastyny na wskutek procesów starzenia. Również: skóry tłuste, mieszane / regulacja wydzielania sebum. Skład: kwas pirogronowy 40% kwas mlekowy 10% Działanie: Nawilżenie, poprawa napięcia i ujędrnienie skóry, wyregulowanie pracy gruczołów łojowych, poprawa kondycji skór mieszanych, tłustych i zanieczyszczonych, redukcja drobnych zmarszczek i niedoskonałości, poprawa i rozjaśnienie kolorytu skóry, skóra staje się gładka i pełna naturalnego blasku.
   rozwiń
   200,00 zł
   45min
  • Peeling PRX- T33

   250,00 zł
   1g
  • Peeling medyczny kwasem TCA

   Peeling kwasem TCA Kwas trójchlorooctowy TCA jest pochodną kwasu octowego. W zależności od stężenia powoduje z...łuszczanie się naskórka, które przygotowuje skórę do rewitalizacji i pomaga w odnowie kolagenu. Celem zabiegu jest intensywne złuszczenie warstw naskórka i dotarcie do skóry właściwej. Jak działa peeling TCA? Zabieg polega na aplikacji kilku warstw roztworu kwasu trójchlorooctowego w celu sprowokowania kontrolowanego oparzenia chemicznego, w związku z czym dochodzi do głębokiego złuszczenia naskórka. Na jakie obszary jest polecany? Ten typ peelingu polecany jest dla cery tłustej, łojotokowej, ze zmianami trądzikowymi lub potrądzikowymi. Można go stosować prawie na każdej części ciała. Najczęściej jest on wykonywany na: – twarzy, – dłoniach, – dekolcie, – ramionach, - plecach. Można go stosować na takie problemy, jak: – przebarwienia, kurzajki, brodawki – plamy starcze, plamy słoneczne, – zmarszczki powierzchniowe, – blizny potrądzikowe, rozstępy, – zrogowaciałą skórę, – trądzik grudkowo-krostny, – zwiotczałą skórę, zmarszczki. Jak wygląda zabieg? W zależności od typu cery i leczonych niedoskonałości aplikuje się preparaty o różnych stężeniach co pozwala zwiększyć intensywność oddziaływania na skórę. Przy końcowym etapie zabiegu pojawia się białe zeszronienie na skórze, po którym neutralizuje się działanie kwasu TCA oraz nakłada preparat łagodzący o właściwościach przeciwzapalnych i nawilżających. Podczas zabiegu można odczuwać pieczenie, palenie, może wystąpić rumień oraz uczucie mocniejszego napięcia skóry. Jak postępować po zabiegu? Peeling TCA działa jeszcze przez 2-3 dni, wtedy skóra naturalnie się złuszcza. Bezpośrednio po zabiegu skóra jest zarumieniona, w niektórych miejscach mogą być widoczne białe plamki. Jednak po kilku minutach skóra robi się gładka i nie widać zabieleń. Właściwe złuszczenie następuje po około 2-3 dniach i trwa kolejne 3-4 dni (w przypadku mocnych peelingów okres złuszczania może przedłużyc się do 6-7 dni). Skóra poddana zabiegowi zmienia kolor na jasno brązowy i powstaje na niej skorupka. W kolejnym etapie dochodzi do złuszczenia skóry. Podczas tego procesu nie dochodzi do powstawania ran, krwawienia, wszystko przebiega bezboleśnie. Pacjent/ka musi tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać, aż stary naskórek zejdzie samoistnie. Zabronione jest zdrapywanie płatów schodzącej skóry, w przeciwnym wypadku mogą powstać przebarwienia i blizny. Nie należy w tym czasie używać kosmetyków ścierających czy pillingów profesjonalnych. Dozwolone jest stosowanie standardowego makijażu. Przez kolejne trzy tygodnie należy unikać ekspozycji na promieniowanie słoneczne oraz stosować kosmetyki z wysokimi filtrami. Kiedy możesz się spodziewać efektów zabiegu i jak często należy powtarzać procedurę? Peelingi chemiczne zalecane są do głębokiego oczyszczenia skóry poprzez usunięciu martwych tkanek, wygładzenia i zmiękczenia naskórka. Użycie kwasu trójchlorooctowego w ściśle określonym stężeniu daje efekt rozjaśniania przebarwień i zmian pigmentowych, regulacji wydzielania sebum, nawilżenia i ujednolicenia kolorytu. Przy kuracji przeciwtrądzikowej oraz usuwaniu blizn potrądzikowych zalecane jest wykonie serii zabiegów indywidualnie dostosowanych do Twoich potrzeb. Zabiegi z peeligiem TCA zwykle powtarza się w odstępach około czterotygodniowych. Czy są jakieś skutki uboczne? Efektem ubocznym jest chwilowy rumień twarzy, który zazwyczaj mija w kilka dni po zabiegu. Jakie są przeciwwskazania do przeprowadzania zabiegu? Przeciwwskazaniem do przeprowadzenia zabiegu jest: przewlekłe zakażenia wirusowe (np. opryszczka) i bakteryjne, atopowe i łojotokowe zapalenie skóry, choroby autoimmunologiczne oraz dermatoza ze stanem zapalnym. Ponadto obecność znamion w miejscu poddanym zabiegowi, a także stosowanie retinoidów, fototerapii i ciąża. Czy peeling TCA jest propozycją dla Ciebie? Peeling TCA jest wykorzystywany w zabiegach złuszczania powierzchniowego oraz głębokiego skóry. Peeling powierzchniowy służy poprawieniu napięcia skóry, stosuje się jako terapie lecznicza trądziku pospolitego. Z kolei głębokie złuszczanie daje efekt odmłodzenia, poprzez zniwelowanie blizn zanikowych, czy usuniecie delikatnych zmian pigmentacyjnych np. przebarwień. Jeżeli masz przebarwienia, piegi, trądzik czy też blizny potrądzikowe peeling TCA spowoduje, że Twoja skóra stanie się gładka i rozjaśniona, a blizny i drobne zmarszczki znikną.
   rozwiń
   250,00 zł
   1g

 • Makijaż permanenty

  • Makijaż permanenty brwi metoda cienia

   700,00 zł
   2g:30min
  • Makijaż permanenty brwi metoda ombre

   700,00 zł
   2g:30min
  • Makijaż permanenty brwi metoda pudrową

   700,00 zł
   2g:30min
  • Korekta brwi

   400,00 zł
   1g:30min

 • Depilacja woskiem

  • Całe nogi

   90,00 zł
   1g
  • Ręce

   45,00 zł
   20min
  • Twarz- Baczki + policzki

   45,00 zł
   15min
  • Bikini HOLLYWOOD ( całościowe)

   80,00 zł
   40min
  • Plecy

   70,00 zł+
   30min
  • Pachy

   40,00 zł
   20min
  • Uda

   50,00 zł
   30min
  • Bikini brazylijskie ( głębokie)

   60,00 zł
   30min
  • Pośladki

   45,00 zł
   30min
  • Broda

   25,00 zł
   10min
  • Łydki

   45,00 zł
   30min
  • Wąsik

   25,00 zł
   10min
  • Klatka piersiowa

   60,00 zł+
   50min
  • Brwi

   10,00 zł
   5min

 • Henna

  • Regulacja brwi

   15,00 zł
   15min
  • Henna rzęs i brwi + regulacja

   50,00 zł
   30min
  • Henna rzęs

   20,00 zł
   15min
  • Henna brwi

   20,00 zł
   15min
  • Henna brwi + regulacja

   40,00 zł
   30min

 • Lipoliza iniekcyjna - usuwanie nadmiaru tłuszczu

  • Uda

   350,00 zł+
   30min
  • Brzuch

   400,00 zł+
   30min
  • Podbródek

   300,00 zł
   30min

 • Stylizacja paznokci

  • Korekta paznokci żelowych

   90,00 zł
   2g
  • Żelowanie naturalnej płytki paznokci

   90,00 zł
   2g
  • Hybryda na stopy

   70,00 zł
   1g
  • Ściąganie żelu

   40,00 zł
   30min
  • Naprawa jednego paznokcia

   20,00 zł
   15min
  • Manicure

   50,00 zł
   30min
  • Pedicure kosmetyczny + hybryda na stopy

   120,00 zł
   1g:40min
  • Manicure hybrydowy

   70,00 zł
   1g
  • Pedicure

   60,00 zł
   30min
  • Przedłużanie paznokci + kolor

   120,00 zł
   2g

 • Dermapen 4

  • Dermapen 4 3 obszary ( twarz, szyja, dekolt )

   800,00 zł
   1g:15min
  • Dermapen 4 dwa obszary

   600,00 zł
   55min
  • Dermapen 4 jeden obszar - twarzy szyja lub dekolt

   DERMAPEN Dzięki opatentowanej technologii pulsujących igieł DERMAPEN™ jest bardziej efektywny i bezpieczny niż... znane dotąd metody stosowane w mikronakłuwaniu skóry. Funkcja automatycznego nakłuwania skóry zastosowana w DERMAPEN™ zwiększa efektywność zabiegów poprzez podniesienie stopnia przenikania substancji czynnych w skórę, jednocześnie redukując do minimum ból i dyskomfort pacjentów. CO DAJE ZABIEG FRAKCYJNEGO MIKONAKŁUWANIA DERMAPEN™? Naturalne procesy regeneracyjne DERMAPEN™ dzięki systemowi pulsujących igieł ułatwiającemu dostarczanie substancji czynnych do naskórka i skóry właściwej zapewnia niezrównaną stymulację fibroblastów. Powstałe mikrourazy skóry wykorzystują naturalne zdolności organizmu oraz wrodzoną zdolność naprawy skóry do fizjologicznej indukcji kolagenu. Kontrolowana precyzja DERMAPEN™ pozwala na wyodrębnienie trzech faz mechanizmu jego działania w procesie pobudzania komórek skóry i odbudowy jej struktury. stymulacja produkcji kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego stymulacja fibroblastów poprzez działanie czynników wzrostu pochodzenia płytkowego poprawa gęstości i elastyczności oraz odżywienia skóry Precyzja zabiegu Precyzyjnie dobrana głębokość iniekcji (w zakresie od 0,2 mm do 3 mm) pozwala na pełną kontrolę wykonywanego zabiegu – inaczej niż w przypadku derma-roller’ów i mezoterapii wykonywanej przy użyciu strzykawki i igły. Dzięki opatentowanej technologii pulsujących igieł DERMAPEN™ jest bardziej efektywny i bezpieczny niż znane dotąd metody stosowane w mikronakłuwaniu skóry. Zabieg z zastosowaniem urządzenia DERMAPEN™ znacząco skraca również czas leczenia i powrotu pacjenta do codziennych czynności. Dzięki zabiegowi DERMAPEN™ widoczne jest spłycenie zmarszczek, efekt pogrubienia skóry oraz naturalna stymulacja produkcji kolagenu. Ponadto zmniejszenie widoczności porów, redukcja widoczności rozstępów czy blizn potrądzikowych i blizn oparzeniowych. Urządzenie stosowane jest także w leczeniu łysienia. Odkryj świat Dermapen OBSZARY TERAPII Leczenie najtrudniejszych obszarów DERMAPEN™ jest bardzo wszechstronnym narzędziem, dlatego zabiegi przy jego użyciu można wykonywać na całej twarzy, szyi, dekolcie, brzuchu, udach, pośladkach czy skórze głowy. Dzięki niewielkim rozmiarom możliwe jest wykonywanie zabiegów z użyciem DERMAPEN™ na nawet najtrudniej dostępnych obszarach, jak okolice oczu czy ust. WSKAZANIA Urządzenie do zadań specjalnych Mnogość wskazań terapeutycznych i znakomite efekty czynią z DERMAPEN™ narzędzie do zadań specjalnych. DERMAPEN™ jest pierwszą linia walki z oznakami fotostarzenia, wiotką skórą pozbawioną witalności, skórą skłonną do trądziku i bliznami potrądzikowymi, przebarwieniami, rozstępami i łysieniem. DZIAŁANIE Stymulacja fibrobalstów DERMAPEN™ dzięki systemowi pulsujących igieł ułatwiającemu dostarczanie substancji czynnych do naskórka i skóry właściwej zapewnia niezrównaną stymulację fibroblastów. Powstałe mikrourazy skóry wykorzystują naturalne zdolności organizmu oraz wrodzoną zdolność naprawy skóry do fizjologicznej indukcji kolagenu. BEZPIECZEŃSTWO Molibdenowe igły Wymienne, jednorazowe kartridże wyposażone są w 16 molibdenowych igieł o grubości 33G. Igły nie zawierają chromu i niklu dzięki czemu zabieg można wykonać również u osób uczulonych na te metale. Molibden uznawany jest za najbardziej zaawansowany materiał służący do produkcji narzędzi chirurgicznych. Dzięki jego zastosowaniu igły w urządzeniu DERMAPEN™ są niezwykle cienkie i wytrzymałe co znacznie poprawia komfort pacjenta podczas zabiegu. NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANE TECHNOLOGICZNIE URZĄDZENIE DO FRAKCYJNEGO MIKRONAKŁUWANIA Unikalna technologia Kontrolowana precyzja DERMAPEN™ pozwala na wyodrębnienie trzech faz mechanizmu jego działania w procesie pobudzania komórek skóry i odbudowy jej struktury. Pierwszy etap rozpoczyna się wraz z wydzielaniem czynników wzrostu pochodzenia płytkowego i kaskadzie tworzenia nowych komórek naskórka, chemotaksji fibroblastów, proliferacji fibroblastów i pobudzenia produkcji macierzy międzykomórkowej. Procesy proliferacji komórek skóry powodują dalsze wydzielanie czynników wzrostu z fibrolastów, keratynocytów i monocytów co prowadzi do drugiej fazy przebudowy skóry, w której powstają kolagen typu III, IV i I, elastyna, proteoglikany, GAG oraz pobudzane są procesy angiogenezy. Ostatnia faza mechanizmu działania DERMAPEN™ skutkuje przebudową i remodelingiem leczonych tkanek. Poprawia się unaczynienie skóry a jej struktura ulega wzmocnieniu dzięki obecności nowego kolagenu. Kwintesencją działania DERMAPEN™ są naturalne zdolności organizmu do samo leczenia oraz prawidłowej przebudowy tkanek .W DERMAPEN™ zastosowano opatentowaną technologię AOVN™ (Advanced Oscillating Vertical Needling), która opiera się na takim doborze parametrów nakłuwania skóry który generuje ich odpowiednią ilość. Dzięki niezwykle wydajnemu silnikowi możliwe jest uzyskanie aż 1920 nakłuć na sekundę. To wynik nieosiągalny dla żadnego innego urządzenia.
   rozwiń
   450,00 zł
   45min
  • Dermapen 4 jeden obszar + Uber PRO Peel

   600,00 zł
   45min

 • Nici liftingujące

  • Nici Liftingujące Barb II Anchor

   Najnowsza nić PDO o silnych właściwościach liftingujących, polecana szczególnie do wiotkiej skóry i konturowan...ia owalu twarzy. Swoje wyjątkowe działanie odmładzające zawdzięcza innowacyjnej technologii wytwarzania, która polega na odlewaniu nici wraz z haczykami. Nowością jest również układ haczyków w formie strzałkowym, dzięki czemu głęboko kotwiczą się one w skórze, silnie unosząc i utrzymując opadające tkanki. Nić BARB 2 ANCHOR jest grubsza od tradycyjnej nici PDO, co maksymalizuje efekt liftingu oraz korzystnie wpływa na produkcję nowego kolagenu. Nici do liftingu, wolumetrii twarzy (BARB II ANCHOR) Innowacyjna ewolucja podtypu II haczyków nici PDO dla ostatecznego uniesienia tkanek, które trwa dłużej niż w przypadku innych nici(!). Wyprodukowane poprzez "tłoczenie i modelowanie na zimno" - "brak nadmiernego ciepła" pozwala zachować niciom moc. Dwukierunkowe zorientowane haczyki w kształćie grotów pozwalają na ostateczne umocowanie i efekt uniesienia tkanek. Ultracienkościenna kaniula w kształcie litery L ze specjalną powłoką o mniejszym tarciu. Zalety zabiegu BARB Anchor: całościowy lifting twarzy, czoła, policzków oraz szyi, natychmiastowa poprawa konturów twarzy (owalu twarzy), długotrwały efekt, utrzymujący się nawet do roku, szybki i bezbolesny zabieg (w znieczuleniu miejscowym), bezpieczeństwo zabiegu - brak nacięć i blizn, brak konieczności szczególnego przygotowywania się do zabiegu, nici są całkowicie wchłaniane przez organizm, możliwość powtórzenia procedury, brak widoczności i wyczuwalności nici. Wskazania: wiotka skóra, zaburzenie owalu twarzy, nadmiar skóry w okolicy żuchwy, lifting twarzy, konturowanie twarzy.
   rozwiń
   400,00 zł
   1g:15min
  • Nici PDO pod oczy 24 sztuki

   700,00 zł
   30min

 • Botox

  • Kurze łapki

   350,00 zł
   20min
  • Zmarszczki poprzeczne czoła

   350,00 zł
   20min
  • Lwia zmarszczka

   350,00 zł
   20min
  • Zmarszczki królicze nosa

   350,00 zł
   20min

 • Hialuronidaza

  • Rozpuszczanie nadkorekcji ust

   600,00 zł
   40min

Zobacz nasze prace

Udogodnienia

  Opinie

  Opinie w Booksy są w 100% prawdziwe! Dlatego mogą wystawiać je tylko użytkownicy, którzy zrealizowali daną usługę.
  5.0/5
  61 opinii
  • 5
   61
  • 4
   0
  • 3
   0
  • 2
   0
  • 1
   0

  Gabriela W…

  maj 7, 2021
  Dziś pazurki piękne - jak zawsze -wyczarowała pani Asia. Dziękuję...

  Agnieszka W…

  kwi 28, 2021
  Cudowna atmosfera - właścicielka ma super podejście do klientek. No i pełna profeska a co za tym idzie wspaniałe efekty. Szczerze polecam....

  Anna R…

  kwi 26, 2021
  Jestem mega zadowolona :) oczywiście odwiedzę raz jeszcze 😙...

  Wiola Okolotowicz P…

  kwi 16, 2021
  Miło i profesjonalnie. Polecam...

  Gabriela W…

  mar 23, 2021
  Pięknie dziękuję pani Asi za cudowne czerwone pazurki. Polecam salon...

  Gabriela W…

  mar 23, 2021
  Brewki spod ręki pani Kamili przepiękne. Dziękuję za subtelnie wykonany makijaż permanentny....
  Odpowiedź: mar 23, 2021
  Mesoestetic by Misztalova
  Bardzo dziękuje za opinie Pani Gabrysiu i cieszę się bardzo ze spełniłam Pani oczekiwania ❤️ przytulam Panią mocno ❤️❤️❤️ jest Pani cudowna

  Weronika S…

  mar 22, 2021
  Pani Kamila super kobieta, widać, że się zna na rzeczy. 10/10 profesjonalizm widać gołym okiem. Polecam 🥰...
  Odpowiedź: mar 22, 2021
  Mesoestetic by Misztalova
  Bardzo ale to bardzo dziękuje za tak przemiła opinie ❤️❤️ Wasza radość daje mi dużo szczęścia 😍😍 przytulam mocno i do zobaczenia 🥰

  Roksana N…

  mar 19, 2021
  Piękne miejsce, a Kamila to Anioł nie Kobieta! ❤️❤️🌷 Jestem bardzo zadowolona!...
  Odpowiedź: mar 22, 2021
  Mesoestetic by Misztalova
  Bardzo dziękuje Roksanka za tak miła opinie 😍 cieszę się ze salon spełnił Twoje oczekiwania. Przytulam Cię mocno Kochana ❤️❤️❤️

  Patrycja Z…

  mar 12, 2021
  Polecam Pełen Profesjonalizm Moja Buzia wygląda przepięknie po zabiegach i Polecam Panią Asie paznokcie robi przepięknie...

  Anna C…

  mar 8, 2021
  Jak zawsze pełen profesjonalizm! 10 na 10. Obie dziewczyny wymiatają!...

  Gabriela W…

  mar 8, 2021
  Jestem nowa Ja. Cudowne ręce pani Kamili zrewitalizowały moją twarz. Założenie kilku nici odjęło mi lat bez bólu i bez skalpela. Też tak zrób, bo wiosna zagląda do okien, a pani Kamila ma pełne ręce roboty. Pięknie dziękuję i pozdrawiam...

  Marta B…

  mar 5, 2021
  Polecam...

  Gabriela W…

  mar 5, 2021
  Pani Asia sprawiła, że pazurki są gotowe na wiosnę. Polecam serdecznie...

  Joanna W…

  lut 10, 2021
  Jak zawsze perfekcyjnie ❤️...
  Odpowiedź: lut 10, 2021
  Mesoestetic by Misztalova
  Bardzo dziękuje za kolejna przemiła opinie ❤️ cieszę się niezmiernie ze takie są Twoje odczucia ❤️❤️❤️

  Gabriela W…

  lut 4, 2021
  Dziś pani Kamila wyczarowała permanentne przepiękne brwi. Szukasz najlepszego w mieście kosmetologa, już nie szukaj. Umów się teraz...
  Odpowiedź: lut 10, 2021
  Mesoestetic by Misztalova
  Bardzo dziękuje Pani Gabrysiu za tak miła opinie ❤️ przytulam Panią mocno i do zobaczenia ❤️

  Gabriela W…

  lut 1, 2021
  Jestem stałą klientką zarówno pani Asi jak i Kamili. Dziś podziękowania dla pani Asi za cudne pazurki. Jest tu zawsze miło, sympatycznie, sterylnie, no i te fantastyczne metamorfozy. Szczerze polecam salon...

  Patrycja Z…

  sty 30, 2021
  Pełen Profesjonalizm...

  KARINA D…

  sty 26, 2021
  Profesjonalne wykonanie w miłej atmosferze - polecam pazurki u Pani Asi :)...

  Marta P…

  lis 26, 2020
  Pani Kamila to petarda! Miła i profesjonalna....

  Klaudia J…

  lis 11, 2020
  Polecam z czystym strumieniem! Najlepszy kosmetolog jakiego spotkałam....
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4