Czego szukasz?
Gdzie?
Kiedy?

Regulamin Zbiorki „Zbiórka na rzecz 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa, na jakich odbywa się elektroniczna zbiórka publiczna pieniędzy w ramach 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pod nazwą „Zbiórka na rzecz 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, który odbędzie się w dniu 31.01.2021 r., zwana dalej „Zbiórką”.
 2. Organizatorem Zbiórki jest Booksy International sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-845), przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok. U4, działającą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, pod nr KRS 0000515914, NIP 9512381607, REGON 147315920, zwana dalej „Booksy”. Booksy oświadcza, że utworzyła sztab w rozumieniu Regulaminu Działania Sztabów Skarbony Wirtualnej 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz wyznaczyła szefa sztabu w osobie Łukasza Szymaka.
 3. Cel Zbiórki – celem Zbiórki jest zbieranie środków pieniężnych w ramach 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Laryngologia, otolaryngologia i diagnostyka głowy. Finał z głową!”, zwanego dalej „Finałem WOŚP”, na rzecz Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000030897).
 4. Czas trwania Zbiórki – od 15.01.2021 r. – do 31.01.2021 r.
 5. Miejsce Zbiórki – zbiórka środków pieniężnych przeprowadzana jest za pomocą elektronicznych środków przekazu w Internecie, pod adresem https://booksy.com oraz w aplikacji Booksy dostępnej na urządzenia mobilne działające na systemach operacyjnych iOS oraz Android, zwaną dalej Aplikacją Booksy.
 6. Udział w Zbiórce i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Zbiórce.
 7. Darczyńcy przystępujący do Zbiórki, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Booksy International sp. z o.o. w związku z organizowaną Zbiórką, dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów związanych z prowadzeniem Zbiórki oraz przekazaniem datków, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”. Uczestnicy przestępujący do Zbiórki, oświadczają, że zapoznali się Klauzulą Informacyjną RODO na końcu Regulaminu oraz że akceptują jego zapisy.

Uczestnicy Zbiórki

 1. Darczyńca – użytkownik aplikacji Booksy lub serwisu Booksy, który za ich pomocą przekazuje środki w celu wsparcia Finału WOŚP.
 2. Szef Sztabu – osoba kierują jednoosobowo całością prac organizacyjnych Sztabu w trakcie i po Finale WOŚP, reprezentująca Sztab na zewnątrz.

Zasady działania Zbiórki

 1. Korzystając z opcji „Wesprzyj WOŚP” umieszczonej na profilu Finału WOŚP, Darczyńca postępując zgodnie ze wskazówkami na ekranie przesyła wsparcie - przelewa wybraną kwotę (do wyboru wyłącznie 20, 50 lub 100 zł). Do zrealizowania płatności online koniecznie jest podanie danych karty płatniczej.
 2. W ramach Zbiórki, Darczyńcy nie mogą przekazywać Booksy żadnych datków rzeczowych.
 3. Po dokonaniu datku, Darczyńca otrzyma na swój adres email potwierdzenie wpłaty.
 4. Booksy prześle całość zebranych w ramach Zbiórki środków na konto Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie do dnia 21.02.2021 r.
 5. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie do dnia 21.02.2021 r. otrzyma od Booksy zestawienie wpłat z podsumowaniem liczby i kwoty udzielonych wpłat.
 6. W przypadku powstania sporu w związku z udziałem w Zbiórce, Darczyńcy oświadczają, iż poczynią starania do zakończenia go polubownie. Ewentualne spory powstałe w związku z udziałem w Zbiórce będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Booksy.
 7. Booksy nie pobiera prowizji od wpłaconych kwot, ani nie czerpie z nich zysków.
 8. Pytania dotyczące Zbiórki prosimy kierować na adres pomoc@booksy.com.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. Urz. UE L 119, s. 1] informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Booksy International sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie , ul. Łucka 2/4/6, lok. U 4, 00-845 Warszawa, KRS: 0000515914, NIP 9512381607.
 2. Kontakt do administratora danych: rodo@booksy.pl
 3. Dane osobowe tj. imię i nazwisko, adres i/lub e-mail, podanie danych karty płatniczej, przetwarzane są w celu:
  1. przekazania datków na rzecz Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie.
  2. przesłania Pani/Pana przez Administratora potwierdzenia wpłynięcia datków,
  3. realizacji obowiązków archiwizacyjnych i rachunkowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą nie krócej niż przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych, jak również dla udokumentowania działalności Administratora.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu dokonania wpłaty w ramach Zbiorki.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: niezbędność przetwarzania danych do wykonania organizowanej Zbiórki (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 7. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawo do usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania może zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. spółki z grupy kapitałowej Booksy,
  2. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe),
  3. podmioty świadczące na rzecz Booksy usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, jak również prawne i windykacyjne,
  4. podwykonawcy i inne podmioty, z którymi współpracuje Booksy.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.