Czego szukasz?
Gdzie?
Kiedy?

Regulamin akcji Prześlij trochę wsparcia

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa, na jakich odbywa się akcja pod nazwą Prześlij trochę wsparcia, zwana dalej Akcją.
 2. Organizatorem akcji jest Booksy International sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-845), przy ul. Łucka 2/4/6 lok. U4, działającą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, pod nr KRS 0000515914, NIP 9512381607, REGON 147315920, zwana dalej Booksy.
 3. Cel akcji – celem akcji jest wsparcie finansowe:
  1. właścicieli salonów korzystających z Booksy w czasie trwania epidemii COVID-19 tzw. Obdarowanych, będącymi osobami fizycznymi oraz
  2. Przyjmujących świadczenie tzw. Salonów prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki handlowej lub innej osoby prawnej.
 4. Czas trwania akcji – od 18.03.2020 – do 30.04.2020 z możliwością przedłużenia.
 5. Miejsce akcji – zbiórka przeprowadzana jest w Internecie dla Obdarowanych oraz Salonów zlokalizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Udział w Akcji i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Akcji.
 7. Uczestnicy przystępujący do Akcji, wyrażają dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Booksy International sp. z o.o. w związku z organizowaną Akcją, dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów związanych z udzieleniem oraz przekazaniem darowizny lub świadczenia pieniężnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”.
 8. Uczestniczy przestępujący do Akcji, oświadczają, że zapoznali się Klauzulą Informacyjną RODO na końcu Regulaminu oraz że akceptują jego zapisy. Uczestnicy Akcji

Uczestnicy Akcji

 1. Darczyńca/Klient – użytkownik aplikacji Booksy lub serwisu Booksy, który za ich pomocą przekazuje darowiznę lub świadczenie pieniężne w celu wsparcia sytuacji finansowej Obdarowanego lub Salonu korzystającego z oprogramowania Booksy.
 2. Obdarowany – właściciel salonu, który w ramach akcji otrzymuje darowizny od Darczyńców oświadcza, że jego udział w Akcji jest dobrowolny, a jeśli dany salon w Booksy nie chce brać udziału w Akcji, powiadomi o tym Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: pomoc@booksy.com.
 3. Salon będący spółką handlową lub inną osobą prawną, który w ramach akcji otrzymuje świadczenie pieniężne od Klienta, oświadcza, iż udział w Akcji jest dobrowolny, a jeśli nie chce brać udziału w Akcji, powiadomi o tym Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres pomoc@booksy.com.

Zasady działania Akcji

 1. Darczyńca lub Klient wyszukuje w aplikacji Booksy lub serwisie Booksy.com Obdarowanego lub Salon, któremu chce udzielić wsparcia finansowego.
 2. Korzystając z opcji „Prześlij trochę wsparcia” umieszczonej na profilu wybranego salonu, Darczyńca lub Klient postępując zgodnie ze wskazówkami na ekranie przesyła wsparcie - przelewa wybraną kwotę (20, 50 lub 100 zł). Do zrealizowania płatności online koniecznie jest podanie danych karty płatniczej.
 3. Po dokonaniu darowizny/świadczenia pieniężnego, Darczyńca/Klient otrzyma na swój adres email podany w trakcie rejestracji w Booksy, kod do bezpłatnej prenumeraty serwisów Wyborcza.pl i Wysokieobcasy.pl. Z kodu promocyjnego mogą skorzystać użytkownicy, którzy w chwili aktywacji kodu nie posiadają Konta w serwisie Wyborcza.pl, którzy założą takie Konto w okresie Promocji. Okres bezpłatnego abonamentu prenumeraty uzależniony jest od wysokości wpłaconej kwoty:
  • 20 zł – 1 miesiąc
  • 50 zł – 2 miesiące
  • 100 zł – 3 miesiące
 4. W celu przesłania zebranej kwoty, Booksy może poprosić Obdarowanego lub Salon o przesłanie numeru rachunku bankowego.
 5. Booksy przesyła wpłaconą kwotę na konto Obdarowanego lub Salonu w możliwie najkrótszym terminie, niedłuższym jednak niż 21 dni. Czas ten może zostać wydłużony, o ile Obdarowany lub Salon nie poinformuje Organizatora o numerze rachunku bankowego właściwym do rozliczeń w ramach Akcji.
 6. Obdarowany/Salon otrzyma od Booksy tygodniowe zestawienie wpłat z podsumowaniem liczby i kwoty udzielonych wpłat, jak również listy Darczyńców/Klientów.
 7. Dokonane wpłaty nie stanowią żadnej formy przedpłaty lub vouchera na usługi w wybranym salonie.
 8. Obdarowany będący osobą fizyczną jest świadomy, że co do zasady darowizny przekazywane osobom fizycznym są wolne od opodatkowania do kwoty 4902 zł wpłaconej przez jednego Darczyńcę.
 9. Salony, prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki handlowej lub innej osoby prawnej oświadczają, iż mają świadomość, że ta forma wsparcia nie jest darowizną, a przyjmując świadczenie zobowiązani są do samodzielnego uregulowania powstałego zobowiązania podatkowego.
 10. Obdarowani – w przypadku przekroczenia kwoty wolnej od podatku i tym samym powstania obowiązku podatkowego - oraz Salony przyjmujące świadczenia pieniężne oświadczają, że zobowiązują się dopełnić wszystkich kwestii podatkowych po swojej stronie i nie będą dochodziły żadnych roszczeń z tego tytułu od Booksy.
 11. W przypadku powstania sporu w związku z udziałem w Akcji, Uczestnicy oświadczają, iż poczynią starania do zakończenia go polubownie. Ewentualne spory powstałe w związku z udziałem w Akcji będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Booksy.
 12. Ani Booksy, ani żaden z partnerów wspierających akcję nie pobiera prowizji od wpłaconych kwot, ani nie czerpie z niej zysków.
 13. Pytania dotyczące akcji prosimy kierować na adres pomoc@booksy.com

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz.Urz.UE L 119, s. 1] informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BOOKSY INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
 2. Kontakt do administratora danych: rodo@booksy.pl
 3. Dane osobowe tj. imię i nazwisko, adres i/lub e-mail, podanie danych karty płatniczej, przetwarzane są w celu:
  1. przekazania darowizny na rzecz wybranej przez Darczyńcę - osoby fizycznej, a w przypadku świadczenia pieniężnego wybranego przez Klienta - Salonu.
  2. przesłania Pani/Pana przez Administratora potwierdzenia wpłynięcia arowizny/świadczenia pieniężnego,
  3. realizacji obowiązków archiwizacyjnych i rachunkowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą nie krócej niż przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych, jak również dla udokumentowania działalności Administratora.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu dokonania wpłaty na rzecz Obdarowanego/Salonu.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: niezbędność przetwarzania danych do wykonania organizowanej Akcji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 7. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Prawo do usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania może zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Pani/Pana dane w związku z organizowaną Akcją przekazywane będą odbiorcom danych tj. jeśli darowizna/świadczenie pieniężne realizowana jest za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie BOOKSY – firmom, które świadczą usługi płatnicze, poprzez które dokonywana jest darowizna/świadczenie pieniężne, pomiotowi świadczącemu usługi księgowe na zlecenie Administratora oraz Pani/Pana.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.