Regulamin


I. Definicje

 1. Aplikacja – oprogramowanie i serwis Booksy w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obsługiwany przez Booksy i rozpowszechniany pod nazwą „Booksy”, dostępny w sieci Internet w domenie www.booksy.com. Aplikacja przeznaczona jest dla Klientów i służy do rezerwowania Usług przez Klientów w celu zawierania umów o świadczenie Usług przez Partnerów.
 2. Aplikacja dla Biznesu – oprogramowanie i serwis Booksy w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obsługiwany przez Booksy i rozpowszechniany pod nazwą „Booksy”, dostępny w sieci Internet w domenie www.booksy.com/biz. Aplikacja dla Biznesu przeznaczona jest dla Partnerów i umożliwia nawiązywanie kontaktu pomiędzy Klientem a Partnerem w celu zawierania umów o świadczenie Usług przez Partnerów.
 3. Klient – osoba fizyczna, która utworzyła Konto w Aplikacji w celach niezwiązanych z jej działalności gospodarczą lub zawodową, w celu korzystania z Usług oferowanych przez Partnerów.
 4. Partner – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Aplikacji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową i utworzyła Konto w Aplikacji dla siebie jako przedsiębiorcy.
 5. Użytkownik – Klient oraz Partner.
 6. Konto – część Aplikacji wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających na korzystanie z Aplikacji zalogowanym Klientom.
 7. Rejestracja – proces wieloetapowy polegający na założeniu Konta w Aplikacji. Czynność ta odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracji zgodnie z podanymi opisami pól formularza, a następnie zatwierdzenia tegoż formularza. Klient podczas procesu rejestracji otrzyma możliwość logowania się w Aplikacji.
 8. Profil – profil stworzony przez Klienta w Aplikacji.
 9. Usługa, Usługi – usługi oferowane za pomocą Aplikacji przez Partnerów, w szczególności w dziedzinie kosmetyki, fryzjerstwa, wellness i SPA, szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej oraz innych, odpowiednio opisanych w kategoriach.
 10. Rezerwacja – dokonanie rezerwacji Usługi przez Klienta za pomocą Aplikacji.
 11. Booksy – Booksy International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. KEN 105/U4 (adres do korespondencji: ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000515914, NIP 9512381607, REGON 147315920, będąca administratorem Aplikacji oraz posiadająca prawa autorskie do Aplikacji;
 12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Zakres usług Booksy

 1. Booksy udziela Klientom dostępu do Aplikacji umożliwiającej nawiązanie kontaktu pomiędzy Klientem a Partnerem w celu zawierania umów o świadczenie Usług. Za pośrednictwem Aplikacji Klienci mogą dokonywać Rezerwacji Usługi. Aplikacja dostępna jest w sieci Internet w domenie www.booksy.com, można ją również zainstalować na urządzeniu mobilnym posiadającym dostęp do Internetu.
 2. Booksy w celu umożliwienia Klientom dokonywania Rezerwacji Usług udziela Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania z Aplikacji, ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, licencji na korzystanie z Aplikacji (dalej „Licencja”)
 3. Booksy jedynie udostępnia Aplikację w celu umożliwienia nawiązania kontaktu oraz zawierania umów o świadczenie Usług, nie jest stroną tych umów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klientów za należyte wykonanie umowy, jak również nie ponosi odpowiedzialności wobec Partnerów za dokonanie płatności za Usługę.
 4. Booksy będzie dbać o zapewnienie prawidłowej dostępności Aplikacji jak również o jak najszybsze usuwanie wszelkich awarii spowodowanych błędnym działaniem Aplikacji. Klientom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zapewnienia stałej i nieprzerwanej dostępności Aplikacji, a także jakiekolwiek roszczenia z tytułu wyłączenia funkcjonowania Aplikacji.
 5. Booksy nie pobiera od Klientów żadnych opłat za korzystanie z Aplikacji.

III. Klient

 1. Klientem może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych..
 2. Klient uzyskuje dostęp do funkcjonalności i treści Aplikacji po zalogowaniu.
 3. Klient dokonując Rejestracji wyraża odpowiednie zgody na przetwarzania danych osobowych i na komunikacje elektroniczną, w szczególności na otrzymywanie za pośrednictwem Aplikacji lub bezpośrednio od Booksy powiadomień związanych z korzystaniem z Aplikacji oraz jej funkcjonowaniem, w szczególności dotyczących zawarcia umowy z Partnerem (np. potwierdzenie Rezerwacji lub jej anulowanie). Wszelkie powiadomienia przewidziane w Regulaminie kierowane będą na adres email Klienta podany przy Rejestracji. Klient może otrzymać niektóre powiadomienia poprzez sms na podany nr telefonu, jeśli wyrazi na to zgodę podczas Rejestracji.
 4. Klient zobowiązany jest do podawania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych oraz innych danych wymaganych podczas Rejestracji oraz do ich sprawdzania i aktualizowania bez jakichkolwiek wezwań ze strony Booksy.
 5. Wszelkie dane i informacje udostępniane są przez Klienta dobrowolnie. Klient wprowadzając dane do Aplikacji oświadcza, że jest uprawniony do ich umieszczenia i swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie informacje i dane udostępnione przez Klienta w Aplikacji powinny być prawdziwe. Klient powinien powstrzymać się od umieszczenia danych, o których mowa w art. 9 RODO.
 6. Klient wyraża zgodę na to, że dane osobowe oraz inne dane i informacje udostępnione przez niego w Aplikacji będą dostępne dla Partnerów, Booksy i podmiotów z nim współpracujących.
 7. Klient wyraża zgodę na to, że jego imię oraz zdjęcie udostępnione przez niego w Profilu będą dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet.
 8. Klient wyraża zgodę na to, że Partnerzy będą kontaktować się z nim bezpośrednio na podany przez Klienta podczas Rejestracji adres email lub nr telefonu.
 9. Klient zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji tylko w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. Klient zobowiązany jest do niepodejmowania działań zakłócających pracę Aplikacji. Klient nie może sam ani przy udziale osób trzecich zmieniać, obchodzić i łamać zabezpieczeń Aplikacji, jak również nie może wywierać negatywnego wpływu na Aplikację powodując jej uszkodzenia lub doprowadzając do jej przeciążenia.
 10. Zakazane jest umieszczanie w Aplikacji, Koncie oraz Profilu Klienta informacji sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Zakazane jest również umieszczanie zdjęć naruszających prawo, o charakterze pornograficznym, jak również sprzecznych z dobrymi obyczajami. W razie naruszenia tego punktu Booksy jest uprawniona do usunięcia danych albo zdjęcia, czasowego zablokowania lub usunięcia Konta Klienta.
 11. Klientowi nie wolno kopiować, modyfikować i rozpowszechniać oraz reprodukować całości lub części Aplikacji.
 12. Klient nie może umożliwiać osobom trzecim dostępu do Aplikacji. Za poufność i bezpieczeństwo swojego Konta odpowiedzialny jest wyłącznie Klient, który zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Booksy o bezprawnym wykorzystaniu jego Konta przez osoby trzecie.
 13. Klient ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Aplikacji oraz za treści umieszczone w swoim Koncie, Profilu oraz w Aplikacji. Naruszenie prawa przez Klienta podczas korzystania z Aplikacji, zwalnia Booksy z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich . Klient zobowiązany jest do pokrycia w stosunku do Booksy szkody oraz wszelkich kosztów, jakie Booksy poniesie w przypadku naruszenia prawa, zasad korzystania z Aplikacji lub Regulaminu przez Klienta.
 14. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Booksy, jeżeli osoby trzecie będą dochodzić swoich roszczeń w związku z naruszeniem prawa przez Klienta.
 15. Klient nie może przetwarzać ani wykorzystywać danych osobowych pozostałych Użytkowników, które zostaną mu udostępnione podczas korzystania z Aplikacji.

IV. Rezerwacja Usługi przez Klienta

 1. Za pośrednictwem Aplikacji Klient może dokonać Rezerwacji Usługi. Rezerwacja Usługi potwierdzana jest przez Partnera manualnie lub automatycznie za pośrednictwem Aplikacji dla Biznesu. Klient otrzymuje powiadomienie o potwierdzeniu Rezerwacji.
 2. Poprzez Rezerwację Usługi i jej potwierdzenie przez Partnera dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Partnerem, której wykonanie regulują właściwe przepisy prawa, z zastrzeżeniem możliwości anulowania Rezerwacji przez Klienta. Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zawarcie umowy wymaga formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, zarówno Klient, jak i Partner, po potwierdzeniu Rezerwacji przez Partnera, może dochodzić zawarcia umowy, z zastrzeżeniem możliwości anulowania Rezerwacji przez Klienta.
 3. Rezerwacja Usługi może zostać anulowana przez Klienta, jeżeli taka możliwość została przewidziana przez Partnera poprzez oznaczenie danej Usługi. Anulowanie Rezerwacji może nastąpić tylko na warunkach określonych przez Partnera przy danej Usłudze. Anulowanie Rezerwacji z zachowaniem warunków określonych przez Partnera jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy przez Klienta, którego skutki regulują właściwe przepisy prawa.
 4. Jeżeli Partner nie dokona manualnego potwierdzenia Rezerwacji w ciągu 24 godzin od jej otrzymania, jest to równoznaczne z brakiem potwierdzenia Rezerwacji i Rezerwacja taka zostaje automatycznie anulowana. Klient otrzymuje powiadomienie o anulowaniu Rezerwacji.
 5. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Usługę bezpośrednio Partnerowi na warunkach wskazanych przez Partnera przy danej Usłudze. Booksy oferuje możliwość dokonania płatności za pomocą Aplikacji. W takim przypadku płatność za Usługę będzie pobierana od Klienta za pomocą pośrednika płatności, tj. zewnętrzną instytucję obsługującą płatności internetowe celem przeprowadzenia dyspozycji płatności składanej przez Klienta, np.: PAYU; zapewnia ona bezpieczny kanał płatniczy przez bankowość internetową.

V. Uprawnienia i odpowiedzialność Booksy

 1. W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń do Booksy lub też żądania udostępnienia danych Klienta przez uprawnione organy lub przez podmiot zamierzający dochodzić roszczeń, Booksy jest uprawniona do zapoznania się ze stanem faktycznym oraz do ewentualnego zabezpieczenia i przekazania danych Klienta i innych informacji zamieszczonych w Aplikacji, niezbędnych do realizacji i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub spełnienia żądań.
 2. Kształtowanie zawartości Aplikacji jest wyłącznym uprawnieniem Booksy. Booksy jest uprawniona w szczególności do modyfikacji i usunięcia treści i funkcji Aplikacji, a także przeniesienia praw do Aplikacji na osobą trzecią wraz z bazą danych Klientów.
 3. Booksy nie ponosi odpowiedzialności za:
  • przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji,
  • funkcjonowanie systemów teleinformatycznych oraz sieci telekomunikacyjnych przy dokonywaniu płatności przez Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji,
  • problemy lub utrudnienia techniczne związane z działaniem sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z Aplikacji lub z usług oferowanych za jej pośrednictwem,
  • autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność danych i informacji zamieszczonych w Aplikacji przez Użytkowników oraz przekazywanych pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Aplikacji,
  • szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z funkcjonowaniem Aplikacji lub ich działalnością w niej, w tym związane z naruszeniem przez nich Regulaminu, nieuprawnionym wykorzystaniem danych udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji, podaniem danych i informacji nieprawdziwych, niekompletnych, nieaktualnych, lub zaniechaniem ich aktualizacji,
  • szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem przez nich umów zawartych za pośrednictwem Aplikacji,
  • szkody spowodowane przez Użytkowników poprzez naruszenie praw osób trzecich,
  • szkody spowodowane działaniem osób trzecich,
  • szkody spowodowane w związku ze sprzedażą oraz świadczeniem za pośrednictwem Aplikacji Usług, w szczególności Usług wykonanych nienależycie, bez zachowania wymaganych standardów, naruszających przepisy prawa lub nieposiadających oferowanych właściwości,
  • szkody spowodowane w związku z brakiem zdolności Użytkowników do zawierania umów za pośrednictwem Aplikacji oraz w związku z niewypłacalnością Użytkowników,
  • szkody poniesione przez Klientów w związku z zablokowaniem lub usunięciem z Aplikacji Konta.
 4. Booksy ponosi odpowiedzialność wobec Klientów wyłącznie za szkody poniesione przez Klientów na skutek korzystania z Aplikacji, które powstały wyłącznie z winy umyślnej Booksy.
 5. Booksy jest uprawniona do częściowego lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania Aplikacji w celu przeprowadzenia jej naprawy lub modernizacji bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Klientów. W przypadku całkowitego wyłączenia funkcjonowania Aplikacji na stronie internetowej Booksy zostanie opublikowany stosowny komunikat.
 6. Booksy jest uprawniona do udostępnienia podmiotom trzecim Aplikacji, w tym udzielenia dostępu do Kont Klientów w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji, zapewnienia jego obsługi i przestrzegania postanowień Regulaminu.
 7. Booksy jest uprawniona do powierzenia podmiotowi trzeciemu administracji danymi osobowymi udostępnionymi w Aplikacji.
 8. Booksy jest uprawniona do przeniesienia w całości lub w części wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Aplikacją bez konieczności uprzedniego wyrażenia zgody przez Klientów.
 9. Booksy jest uprawniona do opublikowania liczby Klientów.

VI. Reklamacje

 1. Nieprawidłowości w działaniu Aplikacji mogą być reklamowe przez Klientów poprzez stosowne zawiadomienie Booksy lub osoby działające w jej imieniu.
 2. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: reklamacje@booksy.com.
 3. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadkach zawiłych lub gdy rozpoznanie reklamacji nie będzie możliwe w powyższym terminie z przyczyn niezawinionych przez Booksy, Booksy zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpoznanie reklamacji.
 4. Booksy zastrzega sobie prawo żądania od reklamującego udzielenia informacji lub wyjaśnień w sytuacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji. Wyjaśnienia lub informacje powinny być udzielone przez składającego reklamację w terminie 7 dni. W przypadku uchybienia temu terminowi Booksy jest uprawniona do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Decyzja Booksy w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

VII. Środki Techniczne

 1. W celu korzystania z Aplikacji konieczne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej. Skorzystanie z usług Booksy za pośrednictwem Aplikacji wymaga aktywnego połączenia z Internetem. Korzystanie z Aplikacji na urządzeniu mobilnym wymaga dysponowania sprawnym urządzeniem mobilnym. Klient we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych urządzenia mobilnego, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz o dostęp do Internetu. Koszty zakupu urządzenia mobilnego, innych urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz koszty połączenia z Internetem, ponosi w całości Klient.
 2. Booksy posługuje się plikami typu "cookies", które umożliwiają gromadzenie informacji związanych z korzystaniem z Aplikacji. Pliki "cookies" to pliki tekstowe, które zapisywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających Aplikację, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania z Aplikacji. Brak włączonej obsługi plików "cookies" może powodować nieprawidłowości lub utrudnienia w funkcjonowaniu Aplikacji.

VIII. Dane osobowe. Polityka prywatności

 1. Administratorami danych osobowych Klientów są Booksy i Partnerzy.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Booksy i Partnerów dla potrzeb zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji i realizacji jej funkcji, umożliwiania nawiązywania kontaktu pomiędzy Klientem a Partnerem i zawierania umów o świadczenie Usług.
 3. Wobec Klientów realizowany jest obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO.
 4. Wszelkie informacje na temat wykorzystania danych osobowych, jak również dostępu do ich treści lub sposobu aktualizacji należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: pomoc@booksy.com.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Booksy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu na stronie internetowej www.booksy.com.
 2. Nowe brzmienie Regulaminu obowiązuje od dnia opublikowania tekstu jednolitego Regulaminu.
 3. Klient może nie zaakceptować zmian Regulaminu poprzez żądanie usunięcia Konta w terminie 7 dni. W przypadku, gdy Konto nie zostanie usunięte przyjmuje się, że Klient zaakceptował zmiany.
 4. Booksy zastrzega, że Aplikacja oraz wszelkie teksty oraz elementy graficzne umieszczone przez Booksy w Aplikacji stanowią przedmiot jej praw autorskich lub praw wynikających z licencji.
 5. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem [……] maja 2018 r.

Załącznik do Regulaminu dla Klienta oraz Regulaminu dla Biznesu re: Dokonywanie Płatności Kartą Płatniczą

 1. Niniejszy Załącznik określa warunki dokonywania przez Klienta płatności na rzecz Partnera z tytułu wykonanej Usługi przy użyciu karty płatniczej.
 2. Poniższe warunki obowiązują łącznie odpowiednio z Regulaminem dla Klientów oraz Regulaminem dla Biznesu dostępnych na: https://biz.booksy.com/pl_PL/terms_and_conditions.html oraz https://booksy.com/pl-pl/terms.html. Wyrazy pisane z dużej litery posiadają znacznie jak w Definicjach ustanowionych w wyżej wymienionych Regulaminach.
 3. Booksy nie zbiera, nie gromadzi i nie przechowuje danych o kartach płatniczych Klientów. Booksy nie obsługuje bezpośrednio transakcji płatniczych oraz nie jest dostawcą usług płatniczych ani instytucją płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (dalej: „ustawa o usługach płatniczych”).
 4. Płatności dokonywane kartą płatniczą przez Klienta na rzecz Partnera z tytułu wykonanej Usługi rozliczane są przez unijną instytucję płatniczą Adyen B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, zgodnie z regulaminem dostępnym pod adresem https://docs.adyen.com/legal/terms-conditions
 5. Klient może u Partnerów, którzy posiadają aktywną opcję płatności kartą, dokonać zapłaty za wykonaną Usługę kartą płatniczą (w tym zarówno kartą kredytową lub kartą debetową) pod warunkiem, że rachunek karty płatniczej zawiera wystarczające środki, a karta nie jest zastrzeżona lub nieważna. System płatności jest dostosowany do obsługi kart płatniczych takich jak: Visa, Mastercard oraz American Express. Natomiast, zakres akceptowanych poszczególnych kart kredytowych lub debetowych znajduje się w lokalu Partnera.
 6. Klient podejmuje niezbędne środki służące zapobieżeniu naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń karty płatniczej, w szczególności jest obowiązany do przechowywania kart płatniczych z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym.
 7. Partner może odmówić przyjęcia zapłaty kartą pątniczą przez Klienta w przypadku: 1) upływu terminu, do którego jest możliwe korzystanie z karty płatniczej; 2) zablokowania karty płatniczej; 3) niezgodności podpisu osoby upoważnionej do używania karty płatniczej na karcie płatniczej identyfikującej taką osobę z podpisem na dokumencie obciążeniowym; 4) odmowy okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość w przypadku, uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości osoby posługującej się kartą płatniczą; 5) stwierdzenia posługiwania się kartą płatniczą przez osobę nieuprawnioną; 6) braku możliwości dokonania akceptacji transakcji płatniczej.
 8. W związku z tym, że Booksy nie jest instytucją płatniczą ani dostawcą usług płatniczych, w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych, wszelkie reklamacje dotyczące płatności dokonanych kartą płatniczą należy zgłaszać bezpośrednio do poszczególnych dostawców usług płatniczych odpowiednio Klienta lub Partnera lub do wystawcy instrumentu płatniczego Klienta. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z warunkami danego dostawcy usług płatniczych lub wystawcę instrumentu płatniczego Klienta. Reklamacje dotyczące płatności składane do Booksy będą przekazywane poszczególnym dostawcom usług płatniczych odpowiednio Klienta lub Partnera, o czym Klient lub Partner zostanie powiadomiony drogą mailową. Booksy nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki opóźnienia bądź zwłoki w przekazaniu reklamacji do dostawców usług płatniczych za pośrednictwem Booksy.
 9. Każdy z Partnerów może stosować inne zasady dotyczące Rezerwacji, kosztów anulowania Rezerwacji, wysokości przedpłaty oraz skutków lub kosztów niepojawienia się Klienta u Partnera. Anulowanie Rezerwacji może powodować konieczność zapłaty dodatkowych opłat lub utratę przedpłaconej kwoty. Niepojawienie się u Partnera może oznaczać utratę przedpłaty. Przed dokonaniem Rezerwacji należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi Usługi; w tym w szczególności: kosztów anulowania Rezerwacji, wysokości ewentualnej przedpłaty, a także kosztów niepojawienia się Klienta; obowiązującymi u danego Partnera. Wszelkie reklamacje Klienta wobec Partnera związane z Usługą oraz jej rozliczeniem w tym przedpłatami lub zwrotami płatności, powinny być zgłaszane wyłącznie bezpośrednio do Partnera.
 10. Kwota należna na rzecz Partnera z tytułu płatności za Usługę dokonanej kartą płatniczą przez Klienta będzie przekazana na rachunek jego dostawcy usług płatniczych w terminie 2-3 dni roboczych od dnia akceptacji transakcji płatniczej pod warunkiem, że dostawca usług płatniczych Klienta wykona w całości transakcję płatniczą zainicjowaną przez Klienta. Kwota należna Partnerowi zostanie pomniejszona o wszelkie aktualnie obowiązujące opłaty dostawców usług płatniczych oraz instytucji płatniczych, a także o prowizję Booksy wyliczoną zgodnie z obowiązującym cennikiem usług Booksy.