Kiedy?
pl
Beauty Time
3 Maja 12, 44-230, Czerwionka-Leszczyny
5,0
366 opinii

Beauty Time

3 Maja 12, 44-230, Czerwionka-Leszczyny
Przedsiębiorca

Usługi


 • Makijaż permanentny

  1 usługa
  • Konsultacja z linergistką i rysunek projektowy

   Darmowa
   1g

 • Konsultacja

  1 usługa
  • Konsultacja w sprawie doboru odpowiedniego zabiegu

   Konsultacja polega na przeprowadzeniu wywiadu z klientką oraz dobraniu odpowiedniego zabiegu.
   Darmowa
   45min

 • Mezoterapia Igłowa

  1 usługa
  • Mezoterapia Igłowa

   Me­zo­te­ra­pia igło­wa (lub ina­czej: in­iek­cyj­na) jest jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych za­bie­gów me­dy­cy­ny es­te­tycz­nej. Po­le­ga na do­star­cza­niu do skó­ry wła­ści­wej kwa­su hia­lu­ro­no­we­go oraz sub­stan­cji od­żyw­czych, ta­kich jak wi­ta­mi­ny, ami­no­kwa­sy, mi­kro­ele­men­ty czy pep­ty­dy bio­mi­me­tycz­ne. Od­by­wa się to za po­mo­cą in­iek­cji, czy­li przy uży­ciu strzy­kaw­ki i igły. Dzię­ki te­mu skład­ni­ki ak­tyw­ne sto­so­wa­nych pre­pa­ra­tów po­da­wa­ne są od ra­zu bez­po­śred­nio do miejsc, któ­re te­go po­trze­bu­ją. W me­dy­cy­nie es­te­tycz­nej wy­ko­rzy­stu­je się naj­czę­ściej go­to­we pre­pa­ra­ty do me­zo­te­ra­pii, pro­du­ko­wa­ne pod ką­tem li­kwi­da­cji kon­kret­ne­go pro­ble­mu, np. kok­taj­le lecz­ni­cze, re­ge­ne­ru­ją­ce, od­żyw­cze i prze­ciw­zmarszcz­ko­we. Na czym po­le­ga za­bieg? Za­bieg me­zo­te­ra­pii po­le­ga na sto­sun­ko­wo gę­stym śród­skór­nym po­da­wa­niu ma­łych da­wek sub­stan­cji od­żyw­czych w wy­bra­ne oko­li­ce twa­rzy lub in­ne czę­ści cia­ła, któ­re chce­my pod­dać re­wi­ta­li­za­cji. Pod­czas jed­ne­go za­bie­gu po­wsta­ją dzie­siąt­ki ma­łych gru­dek, w któ­rych zde­po­no­wa­ny jest pre­pa­rat. Grud­ki te, po­dob­nie jak śla­dy po wkłu­ciach zni­ka­ją. Skład­ni­ki ak­tyw­ne pre­pa­ratu ule­ga­ją cał­ko­wi­te­mu wch­ło­nię­ciu. Na­wil­ża­ją przy tym i od­ży­wia­ją skó­rę dzia­ła­jąc pro­fi­lak­tycz­nie i sty­mu­lu­jąc ją do re­ge­ne­ra­cji i re­wi­ta­li­za­cji. Me­zo­te­ra­pia igło­wa po­wo­du­je: ujędr­nie­nie i na­pię­cie skó­ry głę­bo­kie na­wil­że­nie skó­ry spły­ce­nie zmarsz­czek po­gru­bie­nie na­skór­ka i po­pra­wa je­go funk­cji roz­ja­śnie­nie prze­bar­wień re­duk­cję ce­lu­li­tu i tkan­ki tłusz­czo­wej zmniej­sze­nie zmian trą­dzi­ko­wych wzmoc­nie­nie cer na­czy­nio­wych Za­bieg me­zo­te­ra­pii nie wy­ma­ga spe­cjal­ne­go przy­go­to­wa­nia przed wi­zy­tą. Nie po­wo­du­je nadw­raż­li­wo­ści na słoń­ce i mo­że być sto­so­wa­ny przez ca­ły rok. Me­zo­te­ra­pia mo­że być wy­ko­ny­wa­na przy każ­dym ty­pie skó­ry, rów­nież wte­dy, gdy skó­ra jest bar­dzo cien­ka i de­li­kat­na. To ide­al­ny za­bieg dla ko­biet i męż­czyzn, któ­rzy pra­gną w szyb­ki spo­sób od­mło­dzić swo­ją skó­rę i nadać jej dru­giej mło­do­ści.
   150,00 zł+
   1g

 • Bon Upominkowy

  1 usługa
  • Bon Upominkowy

   Chciałabyś/chciałbyś podarować bliskim lub znajomym prezent/upominek, a nie masz pomysłu? Pomożemy Ci rozwiązać ten problem. Możesz zakupić u nas bon podarunkowy na konkretny zabieg lub wybierasz kwotę, jaką chcesz przeznaczyć, a w trakcie realizacji bonu podarunkowego dobierzemy odpowiedni zabieg sugerując się potrzebami klienta. Do przytowania Bonu Podarunkowego potrzebne nam będzie: - imię i nazwisko osoby dla której przeznaczony jest bon - informacja czy bon ma być wypisany na daną kwotę (podanie jakiej), lub wskazanie konkretnego zabiegu - termin w jakim chce Pan/Pani odebrać Bon Podarunkowy
   50,00 zł+
   5min

 • Depilacja Laserowa

  25 usług
  • Depilacja laserowa Baczki

   USUWANIE OWŁOSIENIA Marzysz o gładkim ciele? Chcesz zapomieć o wrastających włoskach i częstym goleniu? Chciałabyś skorzystać z bezbolesnej depilacji? Jeżeli odpowiedziałaś tak - ta metoda jest dla Ciebie!!  Jak działa laser: Światło sPTF+ penetruje w głąb naskórka do skóry właściwej, gdzie jest selektywnie absorbowane przez melaninę oraz włosy i cebulki włosów. Tworzy się efekt „fototermalny”, energia jest kierowana do korzenia włosa, podnosząc temperaturę melaniny, doprowadzając do jej rozkładu. Dzięki temu zjawisku uzyskany jest efekt usunięcia owłosienia. Depilacja laserowa sPTF+ przeznaczona jest dla osób, które chcą pozbyć się nadmiernego owłosienia w celach kosmetycznych, bądź na skutek zaburzeń hormonalnych endokrynologicznych (z założeniem, iż zaburzenie zostało ustabilizowane, wyleczone). Osoby które chcą pozbyć się objawów wrastania włosów, a także pacjenci z wrażliwą, bądź nadwrażliwą skórą, u których pojawiają się zaczerwienienia na skórze po innych metodach depilacji. Seria obejmuje 6 - 10 zabiegów w odstępach 4 - 6 tygodni. Ilość zabiegów jest uzależniona od intensywności owłosienia, koloru włosów, czynników genetycznych i hormonalnych. W przypadku usuwania owłosienia z typowych okolic efekty uzyskuje się zazwyczaj szybko, tj. znaczącą redukcję uzyskujemy po 3-4 zabiegach. Jeśli mamy do czynienia z owłosieniem pojawiającym się w nietypowych miejscach dla kobiet, tj. na twarzy, szyi, dekolcie, klatce piersiowej, brzuchu, plecach i pośladkach, to można spodziewać się większej liczby zabiegów, niż przy pozostałych okolicach ciała. Przed zabiegami laserem Dual Laser sPTF+ należy: - Zrezygnować z opalania skóry (odstęp 1 miesiąc) - Zrezygnować stosowania samoopalacza (2 tygodnie) - Ekstraksja zęba odczekać 2-3 dni - Zrezygnować ze stosowania leków, przyjmowania witaminy A i zabiegów złuszczających na danej partii (odstęp min. 1 tydzień) - Zrezygnować z głębokich peelingów chemicznych (3 miesiące) - Zrezygnować z depilacji, wyrywania pęsetą, wosku (1 miesiąc przed zabiegiem usuwania owłosienia) - Owłosienie zgolić maszynką dzień przed zabiegiem (dotyczy tylko zabiegów usuwania owłosienia) - Blokery typu Etiaxil zastosować ostatni raz 4 dni przed zabiegiem epilacji pach Po zabiegach laserem Dual Laser sPTF+ należy: - Zrezygnować z opalania (min. 4 tygodnie), stosowanie filtru SPF 50 - Zrezygnować z przyjmowania srodków zwiększających reakcję na światło (np. niektóre antybiotyki, rośliny: dziurawiec, nagietek) - Bezpośrednio po zabiegu nie stosować mydeł, dezodorantów i antyperspirantów na bazie alkoholu Przeciwwskazania: - Osoby u których występuje nadwrażliwość na światło - Osoby stosujące leki i zioła światło-uczulające (antybiotyki, dziurawiec, nagietek,bratek, skrzyp) - Choroby skórne, opryszczka, liszaj płaski, bielactwo, łuszczyca - Kobiety w ciąży, okres karmienia piersią - Świeżo opalona skóra - Osoby leczące się retinoidami, steroidami (półroczny okres karencji) - Kosmetyki zawierające hormony (kwartalny okres karencji) - Odstawić kremy zawierające retinol, witaminę C, kwasy owocowe - Implanty wewnątrz ciała w obszarze zabiegowym - Rozrusznik serca - Epilepsja - Cukrzyca - Nowotwory (co najmniej 5 lat od wyleczenia) - Zaburzenia krzepnięcia krwi - Skłonność do bliznowacenia - Wypełniacze, botox
   100,00 zł
   25min
  • Depilacja laserowa Bikini Głębokie - kobiet

   USUWANIE OWŁOSIENIA Marzysz o gładkim ciele? Chcesz zapomieć o wrastających włoskach i częstym goleniu? Chciałabyś skorzystać z bezbolesnej depilacji? Jeżeli odpowiedziałaś tak - ta metoda jest dla Ciebie!!  Jak działa laser: Światło sPTF+ penetruje w głąb naskórka do skóry właściwej, gdzie jest selektywnie absorbowane przez melaninę oraz włosy i cebulki włosów. Tworzy się efekt „fototermalny”, energia jest kierowana do korzenia włosa, podnosząc temperaturę melaniny, doprowadzając do jej rozkładu. Dzięki temu zjawisku uzyskany jest efekt usunięcia owłosienia. Depilacja laserowa sPTF+ przeznaczona jest dla osób, które chcą pozbyć się nadmiernego owłosienia w celach kosmetycznych, bądź na skutek zaburzeń hormonalnych endokrynologicznych (z założeniem, iż zaburzenie zostało ustabilizowane, wyleczone). Osoby które chcą pozbyć się objawów wrastania włosów, a także pacjenci z wrażliwą, bądź nadwrażliwą skórą, u których pojawiają się zaczerwienienia na skórze po innych metodach depilacji. Seria obejmuje 6-10 zabiegów w odstępach 4-6 tygodni. Ilość zabiegów jest uzależniona od intensywności owłosienia, koloru włosów, czynników genetycznych i hormonalnych. W przypadku usuwania owłosienia z typowych okolic efekty uzyskuje się zazwyczaj szybko, tj. znaczącą redukcję uzyskujemy po 3-4 zabiegach. Jeśli mamy do czynienia z owłosieniem pojawiającym się w nietypowych miejscach dla kobiet, tj. na twarzy, szyi, dekolcie, klatce piersiowej, brzuchu, plecach i pośladkach, to można spodziewać się większej liczby zabiegów, niż przy pozostałych okolicach ciała. Przed zabiegami laserem Dual Laser sPTF+ należy: - Zrezygnować z opalania skóry (odstęp 1 miesiąc) - Zrezygnować stosowania samoopalacza (2 tygodnie) - Ekstraksja zęba odczekać 2-3 dni - Zrezygnować ze stosowania leków, przyjmowania witaminy A i zabiegów złuszczających na danej partii (odstęp min. 1 tydzień) - Zrezygnować z głębokich peelingów chemicznych (3 miesiące) - Zrezygnować z depilacji, wyrywania pęsetą, wosku (1 miesiąc przed zabiegiem usuwania owłosienia) - Owłosienie zgolić maszynką dzień przed zabiegiem (dotyczy tylko zabiegów usuwania owłosienia) - Blokery typu Etiaxil zastosować ostatni raz 4 dni przed zabiegiem epilacji pach Po zabiegach laserem Dual Laser sPTF+ należy: - Zrezygnować z opalania (min. 4 tygodnie), stosowanie filtru SPF 50 - Zrezygnować z przyjmowania srodków zwiększających reakcję na światło (np. niektóre antybiotyki, rośliny: dziurawiec, nagietek) - Bezpośrednio po zabiegu nie stosować mydeł, dezodorantów i antyperspirantów na bazie alkoholu Przeciwwskazania: - Osoby u których występuje nadwrażliwość na światło - Osoby stosujące leki i zioła światło-uczulające (antybiotyki, dziurawiec, nagietek,bratek, skrzyp) - Choroby skórne, opryszczka, liszaj płaski, bielactwo, łuszczyca - Kobiety w ciąży, okres karmienia piersią - Świeżo opalona skóra - Osoby leczące się retinoidami, steroidami (półroczny okres karencji) - Kosmetyki zawierające hormony (kwartalny okres karencji) - Odstawić kremy zawierające retinol, witaminę C, kwasy owocowe - Implanty wewnątrz ciała w obszarze zabiegowym - Rozrusznik serca - Epilepsja - Cukrzyca - Nowotwory (co najmniej 5 lat od wyleczenia) - Zaburzenia krzepnięcia krwi - Skłonność do bliznowacenia - Wypełniacze, botox
   250,00 zł
   35min
  • Depilacja laserowa Bikini Płytkie - kobiet

   USUWANIE OWŁOSIENIA Marzysz o gładkim ciele? Chcesz zapomieć o wrastających włoskach i częstym goleniu? Chciałabyś skorzystać z bezbolesnej depilacji? Jeżeli odpowiedziałaś tak - ta metoda jest dla Ciebie!!  Jak działa laser: Światło sPTF+ penetruje w głąb naskórka do skóry właściwej, gdzie jest selektywnie absorbowane przez melaninę oraz włosy i cebulki włosów. Tworzy się efekt „fototermalny”, energia jest kierowana do korzenia włosa, podnosząc temperaturę melaniny, doprowadzając do jej rozkładu. Dzięki temu zjawisku uzyskany jest efekt usunięcia owłosienia. Depilacja laserowa sPTF+ przeznaczona jest dla osób, które chcą pozbyć się nadmiernego owłosienia w celach kosmetycznych, bądź na skutek zaburzeń hormonalnych endokrynologicznych (z założeniem, iż zaburzenie zostało ustabilizowane, wyleczone). Osoby które chcą pozbyć się objawów wrastania włosów, a także pacjenci z wrażliwą, bądź nadwrażliwą skórą, u których pojawiają się zaczerwienienia na skórze po innych metodach depilacji. Seria obejmuje 6 - 10 zabiegów w odstępach 4 - 6 tygodni. Ilość zabiegów jest uzależniona od intensywności owłosienia, koloru włosów, czynników genetycznych i hormonalnych. W przypadku usuwania owłosienia z typowych okolic efekty uzyskuje się zazwyczaj szybko, tj. znaczącą redukcję uzyskujemy po 3-4 zabiegach. Jeśli mamy do czynienia z owłosieniem pojawiającym się w nietypowych miejscach dla kobiet, tj. na twarzy, szyi, dekolcie, klatce piersiowej, brzuchu, plecach i pośladkach, to można spodziewać się większej liczby zabiegów, niż przy pozostałych okolicach ciała. Przed zabiegami laserem Dual Laser sPTF+ należy: - Zrezygnować z opalania skóry (odstęp 1 miesiąc) - Zrezygnować stosowania samoopalacza (2 tygodnie) - Ekstraksja zęba odczekać 2-3 dni - Zrezygnować ze stosowania leków, przyjmowania witaminy A i zabiegów złuszczających na danej partii (odstęp min. 1 tydzień) - Zrezygnować z głębokich peelingów chemicznych (3 miesiące) - Zrezygnować z depilacji, wyrywania pęsetą, wosku (1 miesiąc przed zabiegiem usuwania owłosienia) - Owłosienie zgolić maszynką dzień przed zabiegiem (dotyczy tylko zabiegów usuwania owłosienia) - Blokery typu Etiaxil zastosować ostatni raz 4 dni przed zabiegiem epilacji pach Po zabiegach laserem Dual Laser sPTF+ należy: - Zrezygnować z opalania (min. 4 tygodnie), stosowanie filtru SPF 50 - Zrezygnować z przyjmowania srodków zwiększających reakcję na światło (np. niektóre antybiotyki, rośliny: dziurawiec, nagietek) - Bezpośrednio po zabiegu nie stosować mydeł, dezodorantów i antyperspirantów na bazie alkoholu Przeciwwskazania: - Osoby u których występuje nadwrażliwość na światło - Osoby stosujące leki i zioła światło-uczulające (antybiotyki, dziurawiec, nagietek,bratek, skrzyp) - Choroby skórne, opryszczka, liszaj płaski, bielactwo, łuszczyca - Kobiety w ciąży, okres karmienia piersią - Świeżo opalona skóra - Osoby leczące się retinoidami, steroidami (półroczny okres karencji) - Kosmetyki zawierające hormony (kwartalny okres karencji) - Odstawić kremy zawierające retinol, witaminę C, kwasy owocowe - Implanty wewnątrz ciała w obszarze zabiegowym - Rozrusznik serca - Epilepsja - Cukrzyca - Nowotwory (co najmniej 5 lat od wyleczenia) - Zaburzenia krzepnięcia krwi - Skłonność do bliznowacenia - Wypełniacze, botox
   150,00 zł
   25min
  • Depilacja laserowa Broda

   USUWANIE OWŁOSIENIA Marzysz o gładkim ciele? Chcesz zapomieć o wrastających włoskach i częstym goleniu? Chciałabyś skorzystać z bezbolesnej depilacji? Jeżeli odpowiedziałaś tak - ta metoda jest dla Ciebie!!  Jak działa laser: Światło sPTF+ penetruje w głąb naskórka do skóry właściwej, gdzie jest selektywnie absorbowane przez melaninę oraz włosy i cebulki włosów. Tworzy się efekt „fototermalny”, energia jest kierowana do korzenia włosa, podnosząc temperaturę melaniny, doprowadzając do jej rozkładu. Dzięki temu zjawisku uzyskany jest efekt usunięcia owłosienia. Depilacja laserowa sPTF+ przeznaczona jest dla osób, które chcą pozbyć się nadmiernego owłosienia w celach kosmetycznych, bądź na skutek zaburzeń hormonalnych endokrynologicznych (z założeniem, iż zaburzenie zostało ustabilizowane, wyleczone). Osoby które chcą pozbyć się objawów wrastania włosów, a także pacjenci z wrażliwą, bądź nadwrażliwą skórą, u których pojawiają się zaczerwienienia na skórze po innych metodach depilacji. Seria obejmuje 6-10 zabiegów w odstępach 4-6 tygodni. Ilość zabiegów jest uzależniona od intensywności owłosienia, koloru włosów, czynników genetycznych i hormonalnych. W przypadku usuwania owłosienia z typowych okolic efekty uzyskuje się zazwyczaj szybko, tj. znaczącą redukcję uzyskujemy po 3-4 zabiegach. Jeśli mamy do czynienia z owłosieniem pojawiającym się w nietypowych miejscach dla kobiet, tj. na twarzy, szyi, dekolcie, klatce piersiowej, brzuchu, plecach i pośladkach, to można spodziewać się większej liczby zabiegów, niż przy pozostałych okolicach ciała. Przed zabiegami laserem Dual Laser sPTF+ należy: - Zrezygnować z opalania skóry (odstęp 1 miesiąc) - Zrezygnować stosowania samoopalacza (2 tygodnie) - Ekstraksja zęba odczekać 2-3 dni - Zrezygnować ze stosowania leków, przyjmowania witaminy A i zabiegów złuszczających na danej partii (odstęp min. 1 tydzień) - Zrezygnować z głębokich peelingów chemicznych (3 miesiące) - Zrezygnować z depilacji, wyrywania pęsetą, wosku (1 miesiąc przed zabiegiem usuwania owłosienia) - Owłosienie zgolić maszynką dzień przed zabiegiem (dotyczy tylko zabiegów usuwania owłosienia) - Blokery typu Etiaxil zastosować ostatni raz 4 dni przed zabiegiem epilacji pach Po zabiegach laserem Dual Laser sPTF+ należy: - Zrezygnować z opalania (min. 4 tygodnie), stosowanie filtru SPF 50 - Zrezygnować z przyjmowania srodków zwiększających reakcję na światło (np. niektóre antybiotyki, rośliny: dziurawiec, nagietek) - Bezpośrednio po zabiegu nie stosować mydeł, dezodorantów i antyperspirantów na bazie alkoholu Przeciwwskazania: - Osoby u których występuje nadwrażliwość na światło - Osoby stosujące leki i zioła światło-uczulające (antybiotyki, dziurawiec, nagietek,bratek, skrzyp) - Choroby skórne, opryszczka, liszaj płaski, bielactwo, łuszczyca - Kobiety w ciąży, okres karmienia piersią - Świeżo opalona skóra - Osoby leczące się retinoidami, steroidami (półroczny okres karencji) - Kosmetyki zawierające hormony (kwartalny okres karencji) - Odstawić kremy zawierające retinol, witaminę C, kwasy owocowe - Implanty wewnątrz ciała w obszarze zabiegowym - Rozrusznik serca - Epilepsja - Cukrzyca - Nowotwory (co najmniej 5 lat od wyleczenia) - Zaburzenia krzepnięcia krwi - Skłonność do bliznowacenia - Wypełniacze, botox
   80,00 zł
   20min
  • Depilacja laserowa Brzuch

   USUWANIE OWŁOSIENIA Marzysz o gładkim ciele? Chcesz zapomieć o wrastających włoskach i częstym goleniu? Chciałabyś skorzystać z bezbolesnej depilacji? Jeżeli odpowiedziałaś tak - ta metoda jest dla Ciebie!! Jak działa laser: Światło sPTF+ penetruje w głąb naskórka do skóry właściwej, gdzie jest selektywnie absorbowane przez melaninę oraz włosy i cebulki włosów. Tworzy się efekt „fototermalny”, energia jest kierowana do korzenia włosa, podnosząc temperaturę melaniny, doprowadzając do jej rozkładu. Dzięki temu zjawisku uzyskany jest efekt usunięcia owłosienia. Depilacja laserowa sPTF+ przeznaczona jest dla osób, które chcą pozbyć się nadmiernego owłosienia w celach kosmetycznych, bądź na skutek zaburzeń hormonalnych endokrynologicznych (z założeniem, iż zaburzenie zostało ustabilizowane, wyleczone). Osoby które chcą pozbyć się objawów wrastania włosów, a także pacjenci z wrażliwą, bądź nadwrażliwą skórą, u których pojawiają się zaczerwienienia na skórze po innych metodach depilacji. Seria obejmuje 6-10 zabiegów w odstępach 4-6 tygodni. Ilość zabiegów jest uzależniona od intensywności owłosienia, koloru włosów, czynników genetycznych i hormonalnych. W przypadku usuwania owłosienia z typowych okolic efekty uzyskuje się zazwyczaj szybko, tj. znaczącą redukcję uzyskujemy po 3-4 zabiegach. Jeśli mamy do czynienia z owłosieniem pojawiającym się w nietypowych miejscach dla kobiet, tj. na twarzy, szyi, dekolcie, klatce piersiowej, brzuchu, plecach i pośladkach, to można spodziewać się większej liczby zabiegów, niż przy pozostałych okolicach ciała. Przed zabiegami laserem Dual Laser sPTF+ należy: - Zrezygnować z opalania skóry (odstęp 1 miesiąc) - Zrezygnować stosowania samoopalacza (2 tygodnie) - Ekstraksja zęba odczekać 2-3 dni - Zrezygnować ze stosowania leków, przyjmowania witaminy A i zabiegów złuszczających na danej partii (odstęp min. 1 tydzień) - Zrezygnować z głębokich peelingów chemicznych (3 miesiące) - Zrezygnować z depilacji, wyrywania pęsetą, wosku (1 miesiąc przed zabiegiem usuwania owłosienia) - Owłosienie zgolić maszynką dzień przed zabiegiem (dotyczy tylko zabiegów usuwania owłosienia) - Blokery typu Etiaxil zastosować ostatni raz 4 dni przed zabiegiem epilacji pach Po zabiegach laserem Dual Laser sPTF+ należy: - Zrezygnować z opalania (min. 4 tygodnie), stosowanie filtru SPF 50 - Zrezygnować z przyjmowania srodków zwiększających reakcję na światło (np. niektóre antybiotyki, rośliny: dziurawiec, nagietek) - Bezpośrednio po zabiegu nie stosować mydeł, dezodorantów i antyperspirantów na bazie alkoholu Przeciwwskazania: - Osoby u których występuje nadwrażliwość na światło - Osoby stosujące leki i zioła światło-uczulające (antybiotyki, dziurawiec, nagietek,bratek, skrzyp) - Choroby skórne, opryszczka, liszaj płaski, bielactwo, łuszczyca - Kobiety w ciąży, okres karmienia piersią - Świeżo opalona skóra - Osoby leczące się retinoidami, steroidami (półroczny okres karencji) - Kosmetyki zawierające hormony (kwartalny okres karencji) - Odstawić kremy zawierające retinol, witaminę C, kwasy owocowe - Implanty wewnątrz ciała w obszarze zabiegowym - Rozrusznik serca - Epilepsja - Cukrzyca - Nowotwory (co najmniej 5 lat od wyleczenia) - Zaburzenia krzepnięcia krwi - Skłonność do bliznowacenia - Wypełniacze, botox
   200,00 zł+
   45min

 • Usuwanie Przebarwień Laserem

  4 usługi
  • Usuwanie Przebarwień laserem Twarz

   USUWANIE PRZEBARWIEŃ Światło sPTF+ działa selektywnie na miejsca problemowe, naświetlając i likwidując pigment tylko w tych miejscach, nie niszcząc przy tym zdrowej skóry. sPTF+ usuwa piegi, plamy posłoneczne i soczewicowate, leczy plamy potrądzikowe, wątrobowe, a także przebarwienia w wyniku zażywania leków fotouczulających. Zabiegi usuwające przebarwienia zaleca się także w przypadku pojawienia się ostudy, a nawet przebarwień powstałych po zapaleniu tkanek. Nakierowana energia świetlna jest wychwytywana przez przebarwione miejsca. W wyniku podgrzania, komórki zawierające nadmiar melaniny, ulegają zniszczeniu. Bezpośrednio po zabiegu przebarwienie staje się ciemniejsze, by następnie ulec złuszczeniu i zanikowi.  Należy wiedzieć, że: Po zabiegu wykonanym laserem sPTF+, usuwana zmiana może nabrać ciemnego koloru (barwa ciemna, jak gorzka czekolada), który może utrzymać się na skórze przez kilka dni. Następnego dnia po zabiegu rozpoczyna się proces łagodnego złuszczania i będzie on trwał przez okres około 10 do 14 dni. Przed zabiegami laserem Dual Laser sPTF+ należy: - Zrezygnować z opalania skóry (odstęp 1 miesiąc) - Zrezygnować stosowania samoopalacza (2 tygodnie) - Ekstrakcja zęba odczekać 2-3 dni - Zrezygnować ze stosowania leków, przyjmowania witaminy A i zabiegów złuszczających na danej partii (odstęp min. 1 tydzień) - Zrezygnować z głębokich peelingów chemicznych (3 miesiące) - Zrezygnować z depilacji, wyrywania pęsetą, wosku (1 miesiąc przed zabiegiem usuwania owłosienia) - Owłosienie zgolić maszynką dzień przed zabiegiem (dotyczy tylko zabiegów usuwania owłosienia) - Blokery typu Etiaxil zastosować ostatni raz 4 dni przed zabiegiem epilacji pach Po zabiegach laserem Dual Laser sPTF+ należy: - Zrezygnować z opalania (min. 4 tygodnie), stosowanie filtru SPF 50 - Zrezygnować z przyjmowania środków zwiększających reakcję na światło (np. niektóre antybiotyki, rośliny: dziurawiec, nagietek) - Bezpośrednio po zabiegu nie stosować mydeł, dezodorantów i antyperspirantów na bazie alkoholu Przeciwwskazania: - Osoby u których występuje nadwrażliwość na światło - Osoby stosujące leki i zioła światło-uczulające (antybiotyki, dziurawiec, nagietek,bratek, skrzyp) - Choroby skórne, opryszczka, liszaj płaski, bielactwo, łuszczyca - Kobiety w ciąży, okres karmienia piersią - Świeżo opalona skóra - Osoby leczące się retinoidami, steroidami (półroczny okres karencji) - Kosmetyki zawierające hormony (kwartalny okres karencji) - Odstawić kremy zawierające retinol, witaminę C, kwasy owocowe - Implanty wewnątrz ciała w obszarze zabiegowym - Rozrusznik serca - Epilepsja - Cukrzyca - Nowotwory (co najmniej 5 lat od wyleczenia) - Zaburzenia krzepnięcia krwi - Skłonność do bliznowacenia - Wypełniacze, botox
   150,00 zł+
   1g
  • Usuwanie Przebarwień laserem Twarz + Szyja

   USUWANIE PRZEBARWIEŃ Światło sPTF+ działa selektywnie na miejsca problemowe, naświetlając i likwidując pigment tylko w tych miejscach, nie niszcząc przy tym zdrowej skóry. sPTF+ usuwa piegi, plamy posłoneczne i soczewicowate, leczy plamy potrądzikowe, wątrobowe, a także przebarwienia w wyniku zażywania leków fotouczulających. Zabiegi usuwające przebarwienia zaleca się także w przypadku pojawienia się ostudy, a nawet przebarwień powstałych po zapaleniu tkanek. Nakierowana energia świetlna jest wychwytywana przez przebarwione miejsca. W wyniku podgrzania, komórki zawierające nadmiar melaniny, ulegają zniszczeniu. Bezpośrednio po zabiegu przebarwienie staje się ciemniejsze, by następnie ulec złuszczeniu i zanikowi.  Należy wiedzieć, że: Po zabiegu wykonanym laserem sPTF+, usuwana zmiana może nabrać ciemnego koloru (barwa ciemna, jak gorzka czekolada), który może utrzymać się na skórze przez kilka dni. Następnego dnia po zabiegu rozpoczyna się proces łagodnego złuszczania i będzie on trwał przez okres około 10 do 14 dni. Przed zabiegami laserem Dual Laser sPTF+ należy: - Zrezygnować z opalania skóry (odstęp 1 miesiąc) - Zrezygnować stosowania samoopalacza (2 tygodnie) - Ekstrakcja zęba odczekać 2-3 dni - Zrezygnować ze stosowania leków, przyjmowania witaminy A i zabiegów złuszczających na danej partii (odstęp min. 1 tydzień) - Zrezygnować z głębokich peelingów chemicznych (3 miesiące) - Zrezygnować z depilacji, wyrywania pęsetą, wosku (1 miesiąc przed zabiegiem usuwania owłosienia) - Owłosienie zgolić maszynką dzień przed zabiegiem (dotyczy tylko zabiegów usuwania owłosienia) -Blokery typu Etiaxil zastosować ostatni raz 4 dni przed zabiegiem epilacji pach Po zabiegach laserem Dual Laser sPTF+ należy: - Zrezygnować z opalania (min. 4 tygodnie), stosowanie filtru SPF 50 - Zrezygnować z przyjmowania środków zwiększających reakcję na światło (np. niektóre antybiotyki, rośliny: dziurawiec, nagietek) - Bezpośrednio po zabiegu nie stosować mydeł, dezodorantów i antyperspirantów na bazie alkoholu Przeciwwskazania: - Osoby u których występuje nadwrażliwość na światło - Osoby stosujące leki i zioła światło-uczulające (antybiotyki, dziurawiec, nagietek,bratek, skrzyp) - Choroby skórne, opryszczka, liszaj płaski, bielactwo, łuszczyca - Kobiety w ciąży, okres karmienia piersią - Świeżo opalona skóra - Osoby leczące się retinoidami, steroidami (półroczny okres karencji) - Kosmetyki zawierające hormony (kwartalny okres karencji) - Odstawić kremy zawierające retinol, witaminę C, kwasy owocowe - Implanty wewnątrz ciała w obszarze zabiegowym - Rozrusznik serca - Epilepsja - Cukrzyca - Nowotwory (co najmniej 5 lat od wyleczenia) - Zaburzenia krzepnięcia krwi - Skłonność do bliznowacenia - Wypełniacze, botox
   170,00 zł+
   1g 15min
  • Usuwanie Przebarwień laserem Twarz + Szyja + De...

   USUWANIE PRZEBARWIEŃ Światło sPTF+ działa selektywnie na miejsca problemowe, naświetlając i likwidując pigment tylko w tych miejscach, nie niszcząc przy tym zdrowej skóry. sPTF+ usuwa piegi, plamy posłoneczne i soczewicowate, leczy plamy potrądzikowe, wątrobowe, a także przebarwienia w wyniku zażywania leków fotouczulających. Zabiegi usuwające przebarwienia zaleca się także w przypadku pojawienia się ostudy, a nawet przebarwień powstałych po zapaleniu tkanek. Nakierowana energia świetlna jest wychwytywana przez przebarwione miejsca. W wyniku podgrzania, komórki zawierające nadmiar melaniny, ulegają zniszczeniu. Bezpośrednio po zabiegu przebarwienie staje się ciemniejsze, by następnie ulec złuszczeniu i zanikowi.  Należy wiedzieć, że: Po zabiegu wykonanym laserem sPTF+, usuwana zmiana może nabrać ciemnego koloru (barwa ciemna, jak gorzka czekolada), który może utrzymać się na skórze przez kilka dni. Następnego dnia po zabiegu rozpoczyna się proces łagodnego złuszczania i będzie on trwał przez okres około 10 do 14 dni. Przed zabiegami laserem Dual Laser sPTF+ należy: - Zrezygnować z opalania skóry (odstęp 1 miesiąc) - Zrezygnować stosowania samoopalacza (2 tygodnie) - Ekstrakcja zęba odczekać 2-3 dni - Zrezygnować ze stosowania leków, przyjmowania witaminy A i zabiegów złuszczających na danej partii (odstęp min. 1 tydzień) - Zrezygnować z głębokich peelingów chemicznych (3 miesiące) - Zrezygnować z depilacji, wyrywania pęsetą, wosku (1 miesiąc przed zabiegiem usuwania owłosienia) - Owłosienie zgolić maszynką dzień przed zabiegiem (dotyczy tylko zabiegów usuwania owłosienia) - Blokery typu Etiaxil zastosować ostatni raz 4 dni przed zabiegiem epilacji pach Po zabiegach laserem Dual Laser sPTF+ należy: - Zrezygnować z opalania (min. 4 tygodnie), stosowanie filtru SPF 50 - Zrezygnować z przyjmowania środków zwiększających reakcję na światło (np. niektóre antybiotyki, rośliny: dziurawiec, nagietek) - Bezpośrednio po zabiegu nie stosować mydeł, dezodorantów i antyperspirantów na bazie alkoholu Przeciwwskazania: - Osoby u których występuje nadwrażliwość na światło - Osoby stosujące leki i zioła światło-uczulające (antybiotyki, dziurawiec, nagietek,bratek, skrzyp) - Choroby skórne, opryszczka, liszaj płaski, bielactwo, łuszczyca - Kobiety w ciąży, okres karmienia piersią - Świeżo opalona skóra - Osoby leczące się retinoidami, steroidami (półroczny okres karencji) - Kosmetyki zawierające hormony (kwartalny okres karencji) - Odstawić kremy zawierające retinol, witaminę C, kwasy owocowe - Implanty wewnątrz ciała w obszarze zabiegowym - Rozrusznik serca - Epilepsja - Cukrzyca - Nowotwory (co najmniej 5 lat od wyleczenia) - Zaburzenia krzepnięcia krwi - Skłonność do bliznowacenia - Wypełniacze, botox Maska z ampułką w cenie zabiegu.
   190,00 zł+
   1g 30min
  • Usuwanie Przebarwień laserem Wybrany Obszar

   USUWANIE PRZEBARWIEŃ Światło sPTF+ działa selektywnie na miejsca problemowe, naświetlając i likwidując pigment tylko w tych miejscach, nie niszcząc przy tym zdrowej skóry. sPTF+ usuwa piegi, plamy posłoneczne i soczewicowate, leczy plamy potrądzikowe, wątrobowe, a także przebarwienia w wyniku zażywania leków fotouczulających. Zabiegi usuwające przebarwienia zaleca się także w przypadku pojawienia się ostudy, a nawet przebarwień powstałych po zapaleniu tkanek. Nakierowana energia świetlna jest wychwytywana przez przebarwione miejsca. W wyniku podgrzania, komórki zawierające nadmiar melaniny, ulegają zniszczeniu. Bezpośrednio po zabiegu przebarwienie staje się ciemniejsze, by następnie ulec złuszczeniu i zanikowi. Należy wiedzieć, że: Po zabiegu wykonanym laserem sPTF+, usuwana zmiana może nabrać ciemnego koloru (barwa ciemna, jak gorzka czekolada), który może utrzymać się na skórze przez kilka dni. Następnego dnia po zabiegu rozpoczyna się proces łagodnego złuszczania i będzie on trwał przez okres około 10 do 14 dni. Przed zabiegami laserem Dual Laser sPTF+ należy: - Zrezygnować z opalania skóry (odstęp 1 miesiąc) - Zrezygnować stosowania samoopalacza (2 tygodnie) - Ekstrakcja zęba odczekać 2-3 dni - Zrezygnować ze stosowania leków, przyjmowania witaminy A i zabiegów złuszczających na danej partii (odstęp min. 1 tydzień) - Zrezygnować z głębokich peelingów chemicznych (3 miesiące) - Zrezygnować z depilacji, wyrywania pęsetą, wosku (1 miesiąc przed zabiegiem usuwania owłosienia) - Owłosienie zgolić maszynką dzień przed zabiegiem (dotyczy tylko zabiegów usuwania owłosienia) - Blokery typu Etiaxil zastosować ostatni raz 4 dni przed zabiegiem epilacji pach Po zabiegach laserem Dual Laser sPTF+ należy: - Zrezygnować z opalania (min. 4 tygodnie), stosowanie filtru SPF 50 - Zrezygnować z przyjmowania środków zwiększających reakcję na światło (np. niektóre antybiotyki, rośliny: dziurawiec, nagietek) - Bezpośrednio po zabiegu nie stosować mydeł, dezodorantów i antyperspirantów na bazie alkoholu Przeciwwskazania: - Osoby u których występuje nadwrażliwość na światło - Osoby stosujące leki i zioła światło-uczulające (antybiotyki, dziurawiec, nagietek,bratek, skrzyp) - Choroby skórne, opryszczka, liszaj płaski, bielactwo, łuszczyca - Kobiety w ciąży, okres karmienia piersią - Świeżo opalona skóra - Osoby leczące się retinoidami, steroidami (półroczny okres karencji) - Kosmetyki zawierające hormony (kwartalny okres karencji) - Odstawić kremy zawierające retinol, witaminę C, kwasy owocowe - Implanty wewnątrz ciała w obszarze zabiegowym - Rozrusznik serca - Epilepsja - Cukrzyca - Nowotwory (co najmniej 5 lat od wyleczenia) - Zaburzenia krzepnięcia krwi - Skłonność do bliznowacenia - Wypełniacze, botox
   50,00 zł+
   45min

 • Fotoodmładzanie Laserem

  5 usług
  • Fotoodmładzanie dłoni

   W wyniku działania światła sPTF+ dochodzi do aktywizacji fibroblastów, a wytworzone jednocześnie ciepło pobudza mikrokrążenie i polepsza ukrwienie. Następuje proces skracania i przebudowy włókien kolagenowych; zostaje pobudzona produkcja nowego kolagenu. Dzięki temu skóra odzyskuje dawne napięcie, jędrność i elastyczność. Jednocześnie efekt fototermalny wspomaga mikrocyrkulację i ukrwienie. Dzięki tym zjawiskom uzyskujemy odmłodzenie struktury skóry. Dodatkowo zmniejszają się rozszerzone pory, zabarwienia i zmiany naczyniowe ulegają rozjaśnieniu, a koloryt skóry zostaje wyrównany. Znikają cienie pod oczami, które nadają twarzy zmęczony wyraz. Pierwsze efekty można zauważyć już 3 tygodnie po pierwszym zabiegu. Dla podtrzymania efektów, zabiegi fotoodmładzania można powtarzać co 3 miesiące. Fotoodmładzanie stosuje się też w leczeniu skóry - jako terapię wspomagającą przy zmianach naczyniowych oraz zmianach pigmentowych (plamy starcze, piegi, przebarwienia, itd.). Przed zabiegami laserem Dual Laser sPTF+ należy: - Zrezygnować z opalania skóry (odstęp 1 miesiąc) - Zrezygnować stosowania samoopalacza (2 tygodnie) - Ekstraksja zęba odczekać 2-3 dni - Zrezygnować ze stosowania leków, przyjmowania witaminy A i zabiegów złuszczających na danej partii (odstęp min. 1 tydzień) - Zrezygnować z głębokich peelingów chemicznych (3 miesiące) - Zrezygnować z depilacji, wyrywania pęsetą, wosku (1 miesiąc przed zabiegiem usuwania owłosienia) - Owłosienie zgolić maszynką dzień przed zabiegiem (dotyczy tylko zabiegów usuwania owłosienia) - Blokery typu Etiaxil zastosować ostatni raz 4 dni przed zabiegiem epilacji pach Po zabiegach laserem Dual Laser sPTF+ należy: - Zrezygnować z opalania (min. 4 tygodnie), stosowanie filtru SPF 50 - Zrezygnować z przyjmowania srodków zwiększających reakcję na światło (np. niektóre antybiotyki, rośliny: dziurawiec, nagietek) - Bezpośrednio po zabiegu nie stosować mydeł, dezodorantów i antyperspirantów na bazie alkoholu Przeciwwskazania: - Osoby u których występuje nadwrażliwość na światło - Osoby stosujące leki i zioła światło-uczulające (antybiotyki, dziurawiec, nagietek,bratek, skrzyp) - Choroby skórne, opryszczka, liszaj płaski, bielactwo, łuszczyca - Kobiety w ciąży, okres karmienia piersią - Świeżo opalona skóra - Osoby leczące się retinoidami, steroidami (półroczny okres karencji) - Kosmetyki zawierające hormony (kwartalny okres karencji) - Odstawić kremy zawierające retinol, witaminę C, kwasy owocowe - Implanty wewnątrz ciała w obszarze zabiegowym - Rozrusznik serca - Epilepsja - Cukrzyca - Nowotwory (co najmniej 5 lat od wyleczenia) - Zaburzenia krzepnięcia krwi - Skłonność do bliznowacenia - Wypełniacze, botox Maska w cenie zabiegu.
   130,00 zł+
   50min
  • Fotoodmładzanie skóry wokół oczu

   W wyniku działania światła sPTF+ dochodzi do aktywizacji fibroblastów, a wytworzone jednocześnie ciepło pobudza mikrokrążenie i polepsza ukrwienie. Następuje proces skracania i przebudowy włókien kolagenowych; zostaje pobudzona produkcja nowego kolagenu. Dzięki temu skóra odzyskuje dawne napięcie, jędrność i elastyczność. Jednocześnie efekt fototermalny wspomaga mikrocyrkulację i ukrwienie. Dzięki tym zjawiskom uzyskujemy odmłodzenie struktury skóry. Dodatkowo zmniejszają się rozszerzone pory, zabarwienia i zmiany naczyniowe ulegają rozjaśnieniu, a koloryt skóry zostaje wyrównany. Znikają cienie pod oczami, które nadają twarzy zmęczony wyraz. Pierwsze efekty można zauważyc już 3 tygodnie po pierwszym zabiegu. Dla podtrzymania efektów, zabiegi fotoodmładzania można powtarzać co 3 miesiące. Fotoodmładzanie stosuje się też w leczeniu skóry - jako terapię wspomagającą przy zmianach naczyniowych oraz zmianach pigmentowych (plamy starcze, piegi, przebarwienia, itd.). Przed zabiegami laserem Dual Laser sPTF+ należy: - Zrezygnować z opalania skóry (odstęp 1 miesiąc) - Zrezygnować stosowania samoopalacza (2 tygodnie) - Ekstraksja zęba odczekać 2-3 dni - Zrezygnować ze stosowania leków, przyjmowania witaminy A i zabiegów złuszczających na danej partii (odstęp min. 1 tydzień) - Zrezygnować z głębokich peelingów chemicznych (3 miesiące) - Zrezygnować z depilacji, wyrywania pęsetą, wosku (1 miesiąc przed zabiegiem usuwania owłosienia) - Owłosienie zgolić maszynką dzień przed zabiegiem (dotyczy tylko zabiegów usuwania owłosienia) - Blokery typu Etiaxil zastosować ostatni raz 4 dni przed zabiegiem epilacji pach Po zabiegach laserem Dual Laser sPTF+ należy: - Zrezygnować z opalania (min. 4 tygodnie), stosowanie filtru SPF 50 - Zrezygnować z przyjmowania srodków zwiększających reakcję na światło (np. niektóre antybiotyki, rośliny: dziurawiec, nagietek) - Bezpośrednio po zabiegu nie stosować mydeł, dezodorantów i antyperspirantów na bazie alkoholu Przeciwwskazania: - Osoby u których występuje nadwrażliwość na światło - Osoby stosujące leki i zioła światło-uczulające (antybiotyki, dziurawiec, nagietek,bratek, skrzyp) - Choroby skórne, opryszczka, liszaj płaski, bielactwo, łuszczyca - Kobiety w ciąży, okres karmienia piersią - Świeżo opalona skóra - Osoby leczące się retinoidami, steroidami (półroczny okres karencji) - Kosmetyki zawierające hormony (kwartalny okres karencji) - Odstawić kremy zawierające retinol, witaminę C, kwasy owocowe - Implanty wewnątrz ciała w obszarze zabiegowym - Rozrusznik serca - Epilepsja - Cukrzyca - Nowotwory (co najmniej 5 lat od wyleczenia) - Zaburzenia krzepnięcia krwi - Skłonność do bliznowacenia - Wypełniacze, botox   Maska z ampułką lub płat pod oczy w cenie zabiegu.
   100,00 zł+
   45min
  • Fotoodmładzanie Twarz

   W wyniku działania światła sPTF+ dochodzi do aktywizacji fibroblastów, a wytworzone jednocześnie ciepło pobudza mikrokrążenie i polepsza ukrwienie. Następuje proces skracania i przebudowy włókien kolagenowych; zostaje pobudzona produkcja nowego kolagenu. Dzięki temu skóra odzyskuje dawne napięcie, jędrność i elastyczność. Jednocześnie efekt fototermalny wspomaga mikrocyrkulację i ukrwienie. Dzięki tym zjawiskom uzyskujemy odmłodzenie struktury skóry. Dodatkowo zmniejszają się rozszerzone pory, zabarwienia i zmiany naczyniowe ulegają rozjaśnieniu, a koloryt skóry zostaje wyrównany. Znikają cienie pod oczami, które nadają twarzy zmęczony wyraz. Pierwsze efekty można zauważyc już 3 tygodnie po pierwszym zabiegu. Dla podtrzymania efektów, zabiegi fotoodmładzania można powtarzać co 3 miesiące. Fotoodmładzanie stosuje się też w leczeniu skóry - jako terapię wspomagającą przy zmianach naczyniowych oraz zmianach pigmentowych (plamy starcze, piegi, przebarwienia, itd.). Przed zabiegami laserem Dual Laser sPTF+ należy: - Zrezygnować z opalania skóry (odstęp 1 miesiąc) - Zrezygnować stosowania samoopalacza (2 tygodnie) - Ekstraksja zęba odczekać 2-3 dni - Zrezygnować ze stosowania leków, przyjmowania witaminy A i zabiegów złuszczających na danej partii (odstęp min. 1 tydzień) - Zrezygnować z głębokich peelingów chemicznych (3 miesiące) - Zrezygnować z depilacji, wyrywania pęsetą, wosku (1 miesiąc przed zabiegiem usuwania owłosienia) - Owłosienie zgolić maszynką dzień przed zabiegiem (dotyczy tylko zabiegów usuwania owłosienia) - Blokery typu Etiaxil zastosować ostatni raz 4 dni przed zabiegiem epilacji pach Po zabiegach laserem Dual Laser sPTF+ należy: - Zrezygnować z opalania (min. 4 tygodnie), stosowanie filtru SPF 50 - Zrezygnować z przyjmowania srodków zwiększających reakcję na światło (np. niektóre antybiotyki, rośliny: dziurawiec, nagietek) - Bezpośrednio po zabiegu nie stosować mydeł, dezodorantów i antyperspirantów na bazie alkoholu Przeciwwskazania: - Osoby u których występuje nadwrażliwość na światło - Osoby stosujące leki i zioła światło-uczulające (antybiotyki, dziurawiec, nagietek,bratek, skrzyp) - Choroby skórne, opryszczka, liszaj płaski, bielactwo, łuszczyca - Kobiety w ciąży, okres karmienia piersią - Świeżo opalona skóra - Osoby leczące się retinoidami, steroidami (półroczny okres karencji) - Kosmetyki zawierające hormony (kwartalny okres karencji) - Odstawić kremy zawierające retinol, witaminę C, kwasy owocowe - Implanty wewnątrz ciała w obszarze zabiegowym - Rozrusznik serca - Epilepsja - Cukrzyca - Nowotwory (co najmniej 5 lat od wyleczenia) - Zaburzenia krzepnięcia krwi - Skłonność do bliznowacenia - Wypełniacze, botox
   150,00 zł+
   1g
  • Fotoodmładzanie Twarz + Szyja

   W wyniku działania światła sPTF+ dochodzi do aktywizacji fibroblastów, a wytworzone jednocześnie ciepło pobudza mikrokrążenie i polepsza ukrwienie. Następuje proces skracania i przebudowy włókien kolagenowych; zostaje pobudzona produkcja nowego kolagenu. Dzięki temu skóra odzyskuje dawne napięcie, jędrność i elastyczność. Jednocześnie efekt fototermalny wspomaga mikrocyrkulację i ukrwienie. Dzięki tym zjawiskom uzyskujemy odmłodzenie struktury skóry. Dodatkowo zmniejszają się rozszerzone pory, zabarwienia i zmiany naczyniowe ulegają rozjaśnieniu, a koloryt skóry zostaje wyrównany. Znikają cienie pod oczami, które nadają twarzy zmęczony wyraz. Pierwsze efekty można zauważyc już 3 tygodnie po pierwszym zabiegu. Dla podtrzymania efektów, zabiegi fotoodmładzania można powtarzać co 3 miesiące. Fotoodmładzanie stosuje się też w leczeniu skóry - jako terapię wspomagającą przy zmianach naczyniowych oraz zmianach pigmentowych (plamy starcze, piegi, przebarwienia, itd.). Przed zabiegami laserem Dual Laser sPTF+ należy: - Zrezygnować z opalania skóry (odstęp 1 miesiąc) - Zrezygnować stosowania samoopalacza (2 tygodnie) - Ekstraksja zęba odczekać 2-3 dni - Zrezygnować ze stosowania leków, przyjmowania witaminy A i zabiegów złuszczających na danej partii (odstęp min. 1 tydzień) - Zrezygnować z głębokich peelingów chemicznych (3 miesiące) - Zrezygnować z depilacji, wyrywania pęsetą, wosku (1 miesiąc przed zabiegiem usuwania owłosienia) - Owłosienie zgolić maszynką dzień przed zabiegiem (dotyczy tylko zabiegów usuwania owłosienia) - Blokery typu Etiaxil zastosować ostatni raz 4 dni przed zabiegiem epilacji pach Po zabiegach laserem Dual Laser sPTF+ należy: - Zrezygnować z opalania (min. 4 tygodnie), stosowanie filtru SPF 50 - Zrezygnować z przyjmowania srodków zwiększających reakcję na światło (np. niektóre antybiotyki, rośliny: dziurawiec, nagietek) - Bezpośrednio po zabiegu nie stosować mydeł, dezodorantów i antyperspirantów na bazie alkoholu Przeciwwskazania: - Osoby u których występuje nadwrażliwość na światło - Osoby stosujące leki i zioła światło-uczulające (antybiotyki, dziurawiec, nagietek,bratek, skrzyp) - Choroby skórne, opryszczka, liszaj płaski, bielactwo, łuszczyca - Kobiety w ciąży, okres karmienia piersią - Świeżo opalona skóra - Osoby leczące się retinoidami, steroidami (półroczny okres karencji) - Kosmetyki zawierające hormony (kwartalny okres karencji) - Odstawić kremy zawierające retinol, witaminę C, kwasy owocowe - Implanty wewnątrz ciała w obszarze zabiegowym - Rozrusznik serca - Epilepsja - Cukrzyca - Nowotwory (co najmniej 5 lat od wyleczenia) - Zaburzenia krzepnięcia krwi - Skłonność do bliznowacenia - Wypełniacze, botox   Maska z ampułką w cenie zabiegu.
   170,00 zł+
   1g 15min
  • Fotoodmładzanie Twarz + Szyja + Dekolt

   W wyniku działania światła sPTF+ dochodzi do aktywizacji fibroblastów, a wytworzone jednocześnie ciepło pobudza mikrokrążenie i polepsza ukrwienie. Następuje proces skracania i przebudowy włókien kolagenowych; zostaje pobudzona produkcja nowego kolagenu. Dzięki temu skóra odzyskuje dawne napięcie, jędrność i elastyczność. Jednocześnie efekt fototermalny wspomaga mikrocyrkulację i ukrwienie. Dzięki tym zjawiskom uzyskujemy odmłodzenie struktury skóry. Dodatkowo zmniejszają się rozszerzone pory, zabarwienia i zmiany naczyniowe ulegają rozjaśnieniu, a koloryt skóry zostaje wyrównany. Znikają cienie pod oczami, które nadają twarzy zmęczony wyraz. Pierwsze efekty można zauważyc już 3 tygodnie po pierwszym zabiegu. Dla podtrzymania efektów, zabiegi fotoodmładzania można powtarzać co 3 miesiące. Fotoodmładzanie stosuje się też w leczeniu skóry - jako terapię wspomagającą przy zmianach naczyniowych oraz zmianach pigmentowych (plamy starcze, piegi, przebarwienia, itd.). Przed zabiegami laserem Dual Laser sPTF+ należy: - Zrezygnować z opalania skóry (odstęp 1 miesiąc) - Zrezygnować stosowania samoopalacza (2 tygodnie) - Ekstraksja zęba odczekać 2-3 dni - Zrezygnować ze stosowania leków, przyjmowania witaminy A i zabiegów złuszczających na danej partii (odstęp min. 1 tydzień) - Zrezygnować z głębokich peelingów chemicznych (3 miesiące) - Zrezygnować z depilacji, wyrywania pęsetą, wosku (1 miesiąc przed zabiegiem usuwania owłosienia) - Owłosienie zgolić maszynką dzień przed zabiegiem (dotyczy tylko zabiegów usuwania owłosienia) - Blokery typu Etiaxil zastosować ostatni raz 4 dni przed zabiegiem epilacji pach Po zabiegach laserem Dual Laser sPTF+ należy: - Zrezygnować z opalania (min. 4 tygodnie), stosowanie filtru SPF 50 - Zrezygnować z przyjmowania srodków zwiększających reakcję na światło (np. niektóre antybiotyki, rośliny: dziurawiec, nagietek) - Bezpośrednio po zabiegu nie stosować mydeł, dezodorantów i antyperspirantów na bazie alkoholu Przeciwwskazania: - Osoby u których występuje nadwrażliwość na światło - Osoby stosujące leki i zioła światło-uczulające (antybiotyki, dziurawiec, nagietek,bratek, skrzyp) - Choroby skórne, opryszczka, liszaj płaski, bielactwo, łuszczyca - Kobiety w ciąży, okres karmienia piersią - Świeżo opalona skóra - Osoby leczące się retinoidami, steroidami (półroczny okres karencji) - Kosmetyki zawierające hormony (kwartalny okres karencji) - Odstawić kremy zawierające retinol, witaminę C, kwasy owocowe - Implanty wewnątrz ciała w obszarze zabiegowym - Rozrusznik serca - Epilepsja - Cukrzyca - Nowotwory (co najmniej 5 lat od wyleczenia) - Zaburzenia krzepnięcia krwi - Skłonność do bliznowacenia - Wypełniacze, botox   Maska z ampułką w cenie zabiegu.
   190,00 zł+
   1g 30min

 • Terapia Naczynkowa Laserem

  1 usługa
  • Terapia Naczynkowa Laserem Wybrany Obszar

   Energia świetlna sPTF+ jest pochłaniana przez czerwony barwnik krwi (hemoglobinę) i zamieniana na ciepło podnosząc temperaturę krwi. Kiedy krew osiągnie wystarczającą temperaturę następuje koagulacja i zniszczenie ściany naczynia, które po pewnym czasie jest usuwane z organizmu. Uszkodzone naczynka krwionośne zostają precyzyjnie zniszczone, a wiązka lasera nie niszczy sąsiednich tkanek. Liczba zabiegów zależy jednak od rozmiaru uszkodzeń - pojedyncze mogą zostać usunięte po jednym zabiegu. Usunięcie większych skupisk trwa dłużej, a w przypadku dużej, większej i rozległej sieci popękanych naczyń - nawet do kilkunastu zabiegów. Przed zabiegami laserem Dual Laser sPTF+ należy: - Zrezygnować z opalania skóry (odstęp 1 miesiąc) - Zrezygnować stosowania samoopalacza (2 tygodnie) - Ekstraksja zęba odczekać 2 - 3 dni - Zrezygnować ze stosowania leków, przyjmowania witaminy A i zabiegów złuszczających na danej partii (odstęp min. 1 tydzień) - Zrezygnować z głębokich peelingów chemicznych (3 miesiące) - Zrezygnować z depilacji, wyrywania pęsetą, wosku (1 miesiąc przed zabiegiem usuwania owłosienia) - Owłosienie zgolić maszynką dzień przed zabiegiem (dotyczy tylko zabiegów usuwania owłosienia) - Blokery typu Etiaxil zastosować ostatni raz 4 dni przed zabiegiem epilacji pach Przeciwwskazania: - Osoby u których występuje nadwrażliwość na światło - Osoby stosujące leki i zioła światło-uczulające (antybiotyki, dziurawiec, nagietek,bratek, skrzyp) - Choroby skórne, opryszczka, liszaj płaski, bielactwo, łuszczyca - Kobiety w ciąży, okres karmienia piersią - Świeżo opalona skóra - Osoby leczące się retinoidami, steroidami (półroczny okres karencji) - Kosmetyki zawierające hormony (kwartalny okres karencji) - Odstawić kremy zawierające retinol, witaminę C, kwasy owocowe - Implanty wewnątrz ciała w obszarze zabiegowym - Rozrusznik serca - Epilepsja - Cukrzyca - Nowotwory (co najmniej 5 lat od wyleczenia) - Zaburzenia krzepnięcia krwi - Skłonność do bliznowacenia - Wypełniacze, botox Po zabiegach laserem Dual Laser sPTF+ należy: - Zrezygnować z opalania (min. 4 tygodnie), stosowanie filtru SPF 50 - Zrezygnować z przyjmowania środków zwiększających reakcję na światło (np. niektóre antybiotyki, rośliny: dziurawiec, nagietek) - Bezpośrednio po zabiegu nie stosować mydeł, dezodorantów i antyperspirantów na bazie alkoholu
   50,00 zł+
   1g

 • Leczenie Trądziku Laserem

  4 usługi
  • Leczenie trądziku Twarz

   LECZENIE TRĄDZIKU Światło sPTF+ niszczy szybko namnażające się bakterie beztlenowe odpowiedzialne za zmiany zapalne w trądziku. Działanie lasera można porównać do antybiotyku. Dodatkowym atutem sPTF+ jest nie narażanie pacjenta na objawy niepożądane dla wątroby i żołądka jak w przypadku leków. Najlepsze rezultaty są uzyskiwane dzięki optymalnej energii oraz długości nagrzewania skóry. Terapia impulsami o wysokiej energii przyśpiesza gojenie się ranek i wyprysków oraz zapobiega powstawaniu nowych. Ponadto światło sPTF+ obkurcza rozszerzone pory i wyraźnie spłyca blizny, powstałe w wyniku nieprawidłowo leczonych wyprysków i krostek. Skóra po leczeniu jest wyraźnie w lepszej kondycji, ma zdrowy i równy koloryt, nie przetłuszcza się. Terapię laserem sPTF+ poleca się osobom cierpiącym z powodu trądziku młodzieńczego, pospolitego. Ważne: Po pierwszym i drugim zabiegu następuje gwałtowne pogorszenie stanu skóry. Jest to efekt samooczyszczania, który sukcesywnie ustępuję po kolejnych zabiegach. Wyraźna poprawa zmian (60 - 80 %) jest zauważalna po serii 3 - 5 zabiegów. Przed zabiegami laserem Dual Laser sPTF+ należy: - Zrezygnować z opalania skóry (odstęp 1 miesiąc) - Zrezygnować stosowania samoopalacza (2 tygodnie) - Ekstrakcja zęba odczekać 2-3 dni - Zrezygnować ze stosowania leków, przyjmowania witaminy A i zabiegów złuszczających na danej partii (odstęp min. 1 tydzień) - Zrezygnować z głębokich peelingów chemicznych (3 miesiące) - Zrezygnować z depilacji, wyrywania pęsetą, wosku (1 miesiąc przed zabiegiem usuwania owłosienia) - Owłosienie zgolić maszynką dzień przed zabiegiem (dotyczy tylko zabiegów usuwania owłosienia) - Blokery typu Etiaxil zastosować ostatni raz 4 dni przed zabiegiem epilacji pach Po zabiegach laserem Dual Laser sPTF+ należy: - Zrezygnować z opalania (min. 4 tygodnie), stosowanie filtru SPF 50 - Zrezygnować z przyjmowania środków zwiększających reakcję na światło (np. niektóre antybiotyki, rośliny: dziurawiec, nagietek) - Bezpośrednio po zabiegu nie stosować mydeł, dezodorantów i antyperspirantów na bazie alkoholu Przeciwwskazania: - Osoby u których występuje nadwrażliwość na światło - Osoby stosujące leki i zioła światło-uczulające (antybiotyki, dziurawiec, nagietek,bratek, skrzyp) - Choroby skórne, opryszczka, liszaj płaski, bielactwo, łuszczyca - Kobiety w ciąży, okres karmienia piersią - Świeżo opalona skóra - Osoby leczące się retinoidami, steroidami (półroczny okres karencji) - Kosmetyki zawierające hormony (kwartalny okres karencji) - Odstawić kremy zawierające retinol, witaminę C, kwasy owocowe - Implanty wewnątrz ciała w obszarze zabiegowym - Rozrusznik serca - Epilepsja - Cukrzyca - Nowotwory (co najmniej 5 lat od wyleczenia) - Zaburzenia krzepnięcia krwi - Skłonność do bliznowacenia - Wypełniacze, botox
   150,00 zł+
   1g
  • Leczenie trądziku Twarz + Szyja

   LECZENIE TRĄDZIKU Światło sPTF+ niszczy szybko namnażające się bakterie beztlenowe odpowiedzialne za zmiany zapalne w trądziku. Działanie lasera można porównać do antybiotyku. Dodatkowym atutem sPTF+ jest nie narażanie pacjenta na objawy niepożądane dla wątroby i żołądka jak w przypadku leków. Najlepsze rezultaty są uzyskiwane dzięki optymalnej energii oraz długości nagrzewania skóry. Terapia impulsami o wysokiej energii przyśpiesza gojenie się ranek i wyprysków oraz zapobiega powstawaniu nowych. Ponadto światło sPTF+ obkurcza rozszerzone pory i wyraźnie spłyca blizny, powstałe w wyniku nieprawidłowo leczonych wyprysków i krostek. Skóra po leczeniu jest wyraźnie w lepszej kondycji, ma zdrowy i równy koloryt, nie przetłuszcza się. Terapię laserem sPTF+ poleca się osobom cierpiącym z powodu trądziku młodzieńczego, pospolitego. Ważne: Po pierwszym i drugim zabiegu następuje gwałtowne pogorszenie stanu skóry. Jest to efekt samooczyszczania, który sukcesywnie ustępuję po kolejnych zabiegach. Wyraźna poprawa zmian (60 - 80 %) jest zauważalna po serii 3 - 5 zabiegów. Przed zabiegami laserem Dual Laser sPTF+ należy: - Zrezygnować z opalania skóry (odstęp 1 miesiąc) - Zrezygnować stosowania samoopalacza (2 tygodnie) - Ekstrakcja zęba odczekać 2-3 dni - Zrezygnować ze stosowania leków, przyjmowania witaminy A i zabiegów złuszczających na danej partii (odstęp min. 1 tydzień) - Zrezygnować z głębokich peelingów chemicznych (3 miesiące) - Zrezygnować z depilacji, wyrywania pęsetą, wosku (1 miesiąc przed zabiegiem usuwania owłosienia) - Owłosienie zgolić maszynką dzień przed zabiegiem (dotyczy tylko zabiegów usuwania owłosienia) - Blokery typu Etiaxil zastosować ostatni raz 4 dni przed zabiegiem epilacji pach Po zabiegach laserem Dual Laser sPTF+ należy: - Zrezygnować z opalania (min. 4 tygodnie), stosowanie filtru SPF 50 - Zrezygnować z przyjmowania środków zwiększających reakcję na światło (np. niektóre antybiotyki, rośliny: dziurawiec, nagietek) - Bezpośrednio po zabiegu nie stosować mydeł, dezodorantów i antyperspirantów na bazie alkoholu Przeciwwskazania: - Osoby u których występuje nadwrażliwość na światło - Osoby stosujące leki i zioła światło-uczulające (antybiotyki, dziurawiec, nagietek,bratek, skrzyp) - Choroby skórne, opryszczka, liszaj płaski, bielactwo, łuszczyca - Kobiety w ciąży, okres karmienia piersią - Świeżo opalona skóra - Osoby leczące się retinoidami, steroidami (półroczny okres karencji) - Kosmetyki zawierające hormony (kwartalny okres karencji) - Odstawić kremy zawierające retinol, witaminę C, kwasy owocowe - Implanty wewnątrz ciała w obszarze zabiegowym - Rozrusznik serca - Epilepsja - Cukrzyca - Nowotwory (co najmniej 5 lat od wyleczenia) - Zaburzenia krzepnięcia krwi - Skłonność do bliznowacenia - Wypełniacze, botox
   170,00 zł+
   1g 15min
  • Leczenie trądziku Twarz + Szyja + Dekolt

   LECZENIE TRĄDZIKU Światło sPTF+ niszczy szybko namnażające się bakterie beztlenowe odpowiedzialne za zmiany zapalne w trądziku. Działanie lasera można porównać do antybiotyku. Dodatkowym atutem sPTF+ jest nie narażanie pacjenta na objawy niepożądane dla wątroby i żołądka jak w przypadku leków. Najlepsze rezultaty są uzyskiwane dzięki optymalnej energii oraz długości nagrzewania skóry. Terapia impulsami o wysokiej energii przyśpiesza gojenie się ranek i wyprysków oraz zapobiega powstawaniu nowych. Ponadto światło sPTF+ obkurcza rozszerzone pory i wyraźnie spłyca blizny, powstałe w wyniku nieprawidłowo leczonych wyprysków i krostek. Skóra po leczeniu jest wyraźnie w lepszej kondycji, ma zdrowy i równy koloryt, nie przetłuszcza się. Terapię laserem sPTF+ poleca się osobom cierpiącym z powodu trądziku młodzieńczego, pospolitego. Ważne: Po pierwszym i drugim zabiegu następuje gwałtowne pogorszenie stanu skóry. Jest to efekt samooczyszczania, który sukcesywnie ustępuję po kolejnych zabiegach. Wyraźna poprawa zmian (60 - 80 %) jest zauważalna po serii 3 - 5 zabiegów. Przed zabiegami laserem Dual Laser sPTF+ należy: - Zrezygnować z opalania skóry (odstęp 1 miesiąc) - Zrezygnować stosowania samoopalacza (2 tygodnie) - Ekstrakcja zęba odczekać 2-3 dni - Zrezygnować ze stosowania leków, przyjmowania witaminy A i zabiegów złuszczających na danej partii (odstęp min. 1 tydzień) - Zrezygnować z głębokich peelingów chemicznych (3 miesiące) - Zrezygnować z depilacji, wyrywania pęsetą, wosku (1 miesiąc przed zabiegiem usuwania owłosienia) - Owłosienie zgolić maszynką dzień przed zabiegiem (dotyczy tylko zabiegów usuwania owłosienia) - Blokery typu Etiaxil zastosować ostatni raz 4 dni przed zabiegiem epilacji pach Po zabiegach laserem Dual Laser sPTF+ należy: - Zrezygnować z opalania (min. 4 tygodnie), stosowanie filtru SPF 50 - Zrezygnować z przyjmowania środków zwiększających reakcję na światło (np. niektóre antybiotyki, rośliny: dziurawiec, nagietek) - Bezpośrednio po zabiegu nie stosować mydeł, dezodorantów i antyperspirantów na bazie alkoholu Przeciwwskazania: - Osoby u których występuje nadwrażliwość na światło - Osoby stosujące leki i zioła światło-uczulające (antybiotyki, dziurawiec, nagietek,bratek, skrzyp) - Choroby skórne, opryszczka, liszaj płaski, bielactwo, łuszczyca - Kobiety w ciąży, okres karmienia piersią - Świeżo opalona skóra - Osoby leczące się retinoidami, steroidami (półroczny okres karencji) - Kosmetyki zawierające hormony (kwartalny okres karencji) - Odstawić kremy zawierające retinol, witaminę C, kwasy owocowe - Implanty wewnątrz ciała w obszarze zabiegowym - Rozrusznik serca - Epilepsja - Cukrzyca - Nowotwory (co najmniej 5 lat od wyleczenia) - Zaburzenia krzepnięcia krwi - Skłonność do bliznowacenia - Wypełniacze, botox
   190,00 zł+
   1g 30min
  • Leczenie trądziku Wybrany Obszar

   LECZENIE TRĄDZIKU Światło sPTF+ niszczy szybko namnażające się bakterie beztlenowe odpowiedzialne za zmiany zapalne w trądziku. Działanie lasera można porównać do antybiotyku. Dodatkowym atutem sPTF+ jest nie narażanie pacjenta na objawy niepożądane dla wątroby i żołądka jak w przypadku leków. Najlepsze rezultaty są uzyskiwane dzięki optymalnej energii oraz długości nagrzewania skóry. Terapia impulsami o wysokiej energii przyśpiesza gojenie się ranek i wyprysków oraz zapobiega powstawaniu nowych. Ponadto światło sPTF+ obkurcza rozszerzone pory i wyraźnie spłyca blizny, powstałe w wyniku nieprawidłowo leczonych wyprysków i krostek. Skóra po leczeniu jest wyraźnie w lepszej kondycji, ma zdrowy i równy koloryt, nie przetłuszcza się. Terapię laserem sPTF+ poleca się osobom cierpiącym z powodu trądziku młodzieńczego, pospolitego. Ważne: Po pierwszym i drugim zabiegu następuje gwałtowne pogorszenie stanu skóry. Jest to efekt samooczyszczania, który sukcesywnie ustępuję po kolejnych zabiegach. Wyraźna poprawa zmian (60 - 80 %) jest zauważalna po serii 3 - 5 zabiegów. Przed zabiegami laserem Dual Laser sPTF+ należy: - Zrezygnować z opalania skóry (odstęp 1 miesiąc) - Zrezygnować stosowania samoopalacza (2 tygodnie) - Ekstrakcja zęba odczekać 2-3 dni - Zrezygnować ze stosowania leków, przyjmowania witaminy A i zabiegów złuszczających na danej partii (odstęp min. 1 tydzień) - Zrezygnować z głębokich peelingów chemicznych (3 miesiące) - Zrezygnować z depilacji, wyrywania pęsetą, wosku (1 miesiąc przed zabiegiem usuwania owłosienia) - Owłosienie zgolić maszynką dzień przed zabiegiem (dotyczy tylko zabiegów usuwania owłosienia) - Blokery typu Etiaxil zastosować ostatni raz 4 dni przed zabiegiem epilacji pach Po zabiegach laserem Dual Laser sPTF+ należy: - Zrezygnować z opalania (min. 4 tygodnie), stosowanie filtru SPF 50 - Zrezygnować z przyjmowania srodków zwiększających reakcję na światło (np. niektóre antybiotyki, rośliny: dziurawiec, nagietek) - Bezpośrednio po zabiegu nie stosować mydeł, dezodorantów i antyperspirantów na bazie alkoholu Przeciwwskazania: - Osoby u których występuje nadwrażliwość na światło - Osoby stosujące leki i zioła światło-uczulające (antybiotyki, dziurawiec, nagietek,bratek, skrzyp) - Choroby skórne, opryszczka, liszaj płaski, bielactwo, łuszczyca - Kobiety w ciąży, okres karmienia piersią - Świeżo opalona skóra - Osoby leczące się retinoidami, steroidami (półroczny okres karencji) - Kosmetyki zawierające hormony (kwartalny okres karencji) - Odstawić kremy zawierające retinol, witaminę C, kwasy owocowe - Implanty wewnątrz ciała w obszarze zabiegowym - Rozrusznik serca - Epilepsja - Cukrzyca - Nowotwory (co najmniej 5 lat od wyleczenia) - Zaburzenia krzepnięcia krwi - Skłonność do bliznowacenia - Wypełniacze, botox
   50,00 zł+
   45min

 • Stylizacja Rzęs

  5 usług
  • Metoda 1:1 - dopełnienie

   Metoda jeden do jednego (rzęsa do rzęsy) - rzęsy przyklejane są pojedynczo, rzęsa sztuczna do rzęsy naturalnej, dzięki czemu dają naturalny i elegancki efekt przedłużenia i zagęszczenia. Rzęsy są zakrzywione jak naturalne, u podstawy grubsze i zwężają się ku końcom.
   70,00 zł+
   1g 30min
  • Metoda 1:1 - założenie

   Metoda jeden do jednego (rzęsa do rzęsy) - rzęsy przyklejane są pojedynczo, rzęsa sztuczna do rzęsy naturalnej, dzięki czemu dają naturalny i elegancki efekt przedłużenia i zagęszczenia. Rzęsy są zakrzywione jak naturalne, u podstawy grubsze i zwężają się ku końcom.
   120,00 zł+
   2g
  • Metoda Russian Volume Style 2D-8D - dopełnienie

   Russian Volume to metoda przedłużania i zagęszczania rzęs inspirowana rosyjskimi technikami objętościowymi, opracowana przez specjalistów Secret Lashes. Russian Volume to udoskonalony przez ekspertów sposób, by za pomocą rzęs i w pełni bezpiecznych technik, móc cieszyć się przedłużonymi i zagęszczonymi rzęsami z efektem 2D - 8D.
   70,00 zł+
   1g 30min
  • Metoda Russian Volume Style 2D-8D - założenie

   Russian Volume to metoda przedłużania i zagęszczania rzęs inspirowana rosyjskimi technikami objętościowymi, opracowana przez specjalistów Secret Lashes. Russian Volume to udoskonalony przez ekspertów sposób, by za pomocą rzęs i w pełni bezpiecznych technik, móc cieszyć się przedłużonymi i zagęszczonymi rzęsami z efektem 2D - 8D.
   120,00 zł+
   2g
  • Ściągnięcie Rzęs

   40,00 zł
   30min

 • Depilacja Woskiem

  26 usług
  • Depilacja woskiem Baczki

   Depilacja woskiem Woskiem można depilować każdą część ciała. Przy regularnym korzystaniu z zabiegów depilacji woskiem w gabinecie, odstęp pomiędzy nimi wynosi od 3 do 6 tygodni. Zabiegi polegają na nakładaniu na skórę ciepłego półpłynnego lub płynnego wosku, który po zespoleniu odrywa się szybkim ruchem w stronę przeciwną do kierunku wzrostu włosów. Warunkiem skuteczności tej metody jest odpowiednia długość włosów – powinny mieć długość pomiędzy 0,5 cm – 1 cm. Jeśli włosy są dłuższe należy przed zabiegiem samodzielnie przyciąć je w domu do wskazanej długości. Ten rodzaj depilacji pozwala na wyrwanie włosa wraz z cebulką, po zabiegu włosy odrastają wolniej i są słabsze. Po wykonaniu depilacji nakłada się specjalistyczne preparaty po depilacji, którym celem jest złagodzenie podrażnienia jakie wywołuje depilacja. Dla komfortu wykonywanego zabiegu kosmetyczka może prosić Klientkę o pomoc w trakcie depilacji przy naciąganiu skóry. Należy pamiętać, że podczas depilacji wszystkich partii ciała może nastąpić przerwanie naskórka, nie musi być to wynikiem nieprawidłowo wykonanej depilacji – może to być następstwem nieprawidłowego stanu skóry lub charakteru włosa. Depilacja woskiem może powodować podrażnienia skóry, które przy odpowiedniej pielęgnacji powinny po kilku dniach ustąpić. W pewnych przypadkach, zależnych od indywidualnego stanu zdrowia i wrażliwości skóry, depilacja woskiem - pomimo wykonania jej prawidłowo, może spowodować rany, blizny, krosty, alergie skórne i inne choroby skóry. Przed depilacją woskiem nie należy stosować na depilowaną partię ciała tłustych kremów, balsamów i olejków. Po zabiegu depilacji woskiem: - Skórę pilingujemy dopiero 3 - 4 dni po zabiegu - Możemy skorzystać z solarium 4 - 5 dni po zabiegu - Możemy skorzystać z sauny i basenu 2 dni po zabiegu - Unikamy przez 2 dni nadmiernego wysiłku, w celu uniknięcia stanów zapalnych i zaczerwienienia - W przypadku depilacji pach w celu uniknięcia podrażnienia i przebarwienia skóry, przez 4 dni unikamy antyperspirantów na bazie alkoholu i perfum Przeciwwskazania do zabiegu depilacji woskiem: • Zmiany skórne - plamy, rany, siniaki, zapalenia, zakażenia, choroby zakaźne (wirusowe, bakteryjne, grzybicze), łuszczyca lub wyprysk • Znamiona lub brodawki • Choroby serca • Padaczka • Żylaki • Bardzo cienka lub starcza skóra • Doba w której korzystamy lub korzystaliśmy z kąpieli słonecznej lub solarium
   20,00 zł
   20min
  • Depilacja woskiem Bikini Głębokie

   Depilacja woskiem Woskiem można depilować każdą część ciała. Przy regularnym korzystaniu z zabiegów depilacji woskiem w gabinecie, odstęp pomiędzy nimi wynosi od 3 do 6 tygodni. Zabiegi polegają na nakładaniu na skórę ciepłego półpłynnego lub płynnego wosku, który po zespoleniu odrywa się szybkim ruchem w stronę przeciwną do kierunku wzrostu włosów. Warunkiem skuteczności tej metody jest odpowiednia długość włosów – powinny mieć długość pomiędzy 0,5 cm  – 1 cm. Jeśli włosy są dłuższe należy przed zabiegiem samodzielnie przyciąć je w domu do wskazanej długości. Ten rodzaj depilacji pozwala na wyrwanie włosa wraz z cebulką, po zabiegu włosy odrastają wolniej i są słabsze. Po wykonaniu depilacji nakłada się specjalistyczne preparaty po depilacji, którym celem jest złagodzenie podrażnienia jakie wywołuje depilacja. Dla komfortu wykonywanego zabiegu kosmetyczka może prosić Klientkę o pomoc w trakcie depilacji przy naciąganiu skóry. Należy pamiętać, że podczas depilacji wszystkich partii ciała może nastąpić przerwanie naskórka, nie musi być to wynikiem nieprawidłowo wykonanej depilacji – może to być następstwem nieprawidłowego stanu skóry lub charakteru włosa. Depilacja woskiem może powodować podrażnienia skóry, które przy odpowiedniej pielęgnacji powinny po kilku dniach ustąpić. W pewnych przypadkach, zależnych od indywidualnego stanu zdrowia i wrażliwości skóry, depilacja woskiem - pomimo wykonania jej prawidłowo, może spowodować rany, blizny, krosty, alergie skórne i inne choroby skóry. Przed depilacją woskiem nie należy stosować na depilowaną partię ciała tłustych kremów, balsamów i olejków. Po zabiegu depilacji woskiem: - Skórę pilingujemy dopiero 3 - 4 dni po zabiegu - Możemy skorzystać z solarium 4 - 5 dni po zabiegu - Możemy skorzystać z sauny i basenu 2 dni po zabiegu - Unikamy przez 2 dni nadmiernego wysiłku, w celu uniknięcia stanów zapalnych i zaczerwienienia - W przypadku depilacji pach w celu uniknięcia podrażnienia i przebarwienia skóry, przez 4 dni unikamy antyperspirantów na bazie alkoholu i perfum Przeciwwskazania do zabiegu depilacji woskiem: • Zmiany skórne - plamy, rany, siniaki, zapalenia, zakażenia, choroby zakaźne (wirusowe, bakteryjne, grzybicze), łuszczyca lub wyprysk • Znamiona lub brodawki • Choroby serca • Padaczka • Żylaki • Bardzo cienka lub starcza skóra • Doba w której korzystamy lub korzystaliśmy z kąpieli słonecznej lub solarium
   30,00 zł+
   50min
  • Depilacja woskiem Bikini Płytkie

   Depilacja woskiem Woskiem można depilować każdą część ciała. Przy regularnym korzystaniu z zabiegów depilacji woskiem w gabinecie, odstęp pomiędzy nimi wynosi od 3 do 6 tygodni. Zabiegi polegają na nakładaniu na skórę ciepłego półpłynnego lub płynnego wosku, który po zespoleniu odrywa się szybkim ruchem w stronę przeciwną do kierunku wzrostu włosów. Warunkiem skuteczności tej metody jest odpowiednia długość włosów – powinny mieć długość pomiędzy 0,5 cm  – 1 cm. Jeśli włosy są dłuższe należy przed zabiegiem samodzielnie przyciąć je w domu do wskazanej długości. Ten rodzaj depilacji pozwala na wyrwanie włosa wraz z cebulką, po zabiegu włosy odrastają wolniej i są słabsze. Po wykonaniu depilacji nakłada się specjalistyczne preparaty po depilacji, którym celem jest złagodzenie podrażnienia jakie wywołuje depilacja. Dla komfortu wykonywanego zabiegu kosmetyczka może prosić Klientkę o pomoc w trakcie depilacji przy naciąganiu skóry. Należy pamiętać, że podczas depilacji wszystkich partii ciała może nastąpić przerwanie naskórka, nie musi być to wynikiem nieprawidłowo wykonanej depilacji – może to być następstwem nieprawidłowego stanu skóry lub charakteru włosa. Depilacja woskiem może powodować podrażnienia skóry, które przy odpowiedniej pielęgnacji powinny po kilku dniach ustąpić. W pewnych przypadkach, zależnych od indywidualnego stanu zdrowia i wrażliwości skóry, depilacja woskiem - pomimo wykonania jej prawidłowo, może spowodować rany, blizny, krosty, alergie skórne i inne choroby skóry. Przed depilacją woskiem nie należy stosować na depilowaną partię ciała tłustych kremów, balsamów i olejków. Po zabiegu depilacji woskiem: - Skórę pilingujemy dopiero 3 - 4 dni po zabiegu - Możemy skorzystać z solarium 4 - 5 dni po zabiegu - Możemy skorzystać z sauny i basenu 2 dni po zabiegu - Unikamy przez 2 dni nadmiernego wysiłku, w celu uniknięcia stanów zapalnych i zaczerwienienia - W przypadku depilacji pach w celu uniknięcia podrażnienia i przebarwienia skóry, przez 4 dni unikamy antyperspirantów na bazie alkoholu i perfum Przeciwwskazania do zabiegu depilacji woskiem: • Zmiany skórne - plamy, rany, siniaki, zapalenia, zakażenia, choroby zakaźne (wirusowe, bakteryjne, grzybicze), łuszczyca lub wyprysk • Znamiona lub brodawki • Choroby serca • Padaczka • Żylaki • Bardzo cienka lub starcza skóra • Doba w której korzystamy lub korzystaliśmy z kąpieli słonecznej lub solarium
   30,00 zł
   30min
  • Depilacja woskiem Broda

   Depilacja woskiem Woskiem można depilować każdą część ciała. Przy regularnym korzystaniu z zabiegów depilacji woskiem w gabinecie, odstęp pomiędzy nimi wynosi od 3 do 6 tygodni. Zabiegi polegają na nakładaniu na skórę ciepłego półpłynnego lub płynnego wosku, który po zespoleniu odrywa się szybkim ruchem w stronę przeciwną do kierunku wzrostu włosów. Warunkiem skuteczności tej metody jest odpowiednia długość włosów – powinny mieć długość pomiędzy 0,5 cm – 1 cm. Jeśli włosy są dłuższe należy przed zabiegiem samodzielnie przyciąć je w domu do wskazanej długości. Ten rodzaj depilacji pozwala na wyrwanie włosa wraz z cebulką, po zabiegu włosy odrastają wolniej i są słabsze. Po wykonaniu depilacji nakłada się specjalistyczne preparaty po depilacji, którym celem jest złagodzenie podrażnienia jakie wywołuje depilacja. Dla komfortu wykonywanego zabiegu kosmetyczka może prosić Klientkę o pomoc w trakcie depilacji przy naciąganiu skóry. Należy pamiętać, że podczas depilacji wszystkich partii ciała może nastąpić przerwanie naskórka, nie musi być to wynikiem nieprawidłowo wykonanej depilacji – może to być następstwem nieprawidłowego stanu skóry lub charakteru włosa. Depilacja woskiem może powodować podrażnienia skóry, które przy odpowiedniej pielęgnacji powinny po kilku dniach ustąpić. W pewnych przypadkach, zależnych od indywidualnego stanu zdrowia i wrażliwości skóry, depilacja woskiem - pomimo wykonania jej prawidłowo, może spowodować rany, blizny, krosty, alergie skórne i inne choroby skóry. Przed depilacją woskiem nie należy stosować na depilowaną partię ciała tłustych kremów, balsamów i olejków. Po zabiegu depilacji woskiem: - Skórę pilingujemy dopiero 3 - 4 dni po zabiegu - Możemy skorzystać z solarium 4 - 5 dni po zabiegu - Możemy skorzystać z sauny i basenu 2 dni po zabiegu - Unikamy przez 2 dni nadmiernego wysiłku, w celu uniknięcia stanów zapalnych i zaczerwienienia - W przypadku depilacji pach w celu uniknięcia podrażnienia i przebarwienia skóry, przez 4 dni unikamy antyperspirantów na bazie alkoholu i perfum Przeciwwskazania do zabiegu depilacji woskiem: • Zmiany skórne - plamy, rany, siniaki, zapalenia, zakażenia, choroby zakaźne (wirusowe, bakteryjne, grzybicze), łuszczyca lub wyprysk • Znamiona lub brodawki • Choroby serca • Padaczka • Żylaki • Bardzo cienka lub starcza skóra • Doba w której korzystamy lub korzystaliśmy z kąpieli słonecznej lub solarium
   20,00 zł
   15min
  • Depilacja woskiem Brzuch

   Depilacja woskiem Woskiem można depilować każdą część ciała. Przy regularnym korzystaniu z zabiegów depilacji woskiem w gabinecie, odstęp pomiędzy nimi wynosi od 3 do 6 tygodni. Zabiegi polegają na nakładaniu na skórę ciepłego półpłynnego lub płynnego wosku, który po zespoleniu odrywa się szybkim ruchem w stronę przeciwną do kierunku wzrostu włosów. Warunkiem skuteczności tej metody jest odpowiednia długość włosów – powinny mieć długość pomiędzy 0,5 cm  – 1 cm. Jeśli włosy są dłuższe należy przed zabiegiem samodzielnie przyciąć je w domu do wskazanej długości. Ten rodzaj depilacji pozwala na wyrwanie włosa wraz z cebulką, po zabiegu włosy odrastają wolniej i są słabsze. Po wykonaniu depilacji nakłada się specjalistyczne preparaty po depilacji, którym celem jest złagodzenie podrażnienia jakie wywołuje depilacja. Dla komfortu wykonywanego zabiegu kosmetyczka może prosić Klientkę o pomoc w trakcie depilacji przy naciąganiu skóry. Należy pamiętać, że podczas depilacji wszystkich partii ciała może nastąpić przerwanie naskórka, nie musi być to wynikiem nieprawidłowo wykonanej depilacji – może to być następstwem nieprawidłowego stanu skóry lub charakteru włosa. Depilacja woskiem może powodować podrażnienia skóry, które przy odpowiedniej pielęgnacji powinny po kilku dniach ustąpić. W pewnych przypadkach, zależnych od indywidualnego stanu zdrowia i wrażliwości skóry, depilacja woskiem - pomimo wykonania jej prawidłowo, może spowodować rany, blizny, krosty, alergie skórne i inne choroby skóry. Przed depilacją woskiem nie należy stosować na depilowaną partię ciała tłustych kremów, balsamów i olejków. Po zabiegu depilacji woskiem: - Skórę pilingujemy dopiero 3 - 4 dni po zabiegu - Możemy skorzystać z solarium 4 - 5 dni po zabiegu - Możemy skorzystać z sauny i basenu 2 dni po zabiegu - Unikamy przez 2 dni nadmiernego wysiłku, w celu uniknięcia stanów zapalnych i zaczerwienienia - W przypadku depilacji pach w celu uniknięcia podrażnienia i przebarwienia skóry, przez 4 dni unikamy antyperspirantów na bazie alkoholu i perfum Przeciwwskazania do zabiegu depilacji woskiem: • Zmiany skórne - plamy, rany, siniaki, zapalenia, zakażenia, choroby zakaźne (wirusowe, bakteryjne, grzybicze), łuszczyca lub wyprysk • Znamiona lub brodawki • Choroby serca • Padaczka • Żylaki • Bardzo cienka lub starcza skóra • Doba w której korzystamy lub korzystaliśmy z kąpieli słonecznej lub solarium
   40,00 zł+
   45min

 • Zabiegi z Zakresu Kosmetyki Twarzy

  29 usług
  • Manualne Oczyszczanie Pleców

   Manualne oczyszczanie polega na mechanicznym usunieciu zanieczyszczeń skórnych takich jak: zaskórniki, prosaki, kaszaki. Zabieg przeznaczony jest głównie dla skór tłustych, problematycznych z nadprodukcją sebum.  Efekty zabiegu oczyszczania twarzy: Oczyszczenie z zaskórników i krost Odzyskanie świeżości i delikatności skóry Działanie bakteriobójcze - D’arsonval Regulacja pracy gruczołów łojowych Lepsze wchłanianie substancji aktywnych Maska z ampułką w cenie zabiegu.
   120,00 zł+
   2g 30min
  • Manualne Oczyszczanie Twarzy

   Manualne oczyszczanie polega na mechanicznym usunieciu zanieczyszczeń skórnych takich jak: zaskórniki, prosaki, kaszaki. Zabieg przeznaczony jest głównie dla skór tłustych, problematycznych z nadprodukcją sebum.  Efekty zabiegu oczyszczania twarzy: Oczyszczenie z zaskórników i krost Odzyskanie świeżości i delikatności skóry Działanie bakteriobójcze - D’arsonval Regulacja pracy gruczołów łojowych Lepsze wchłanianie substancji aktywnych
   120,00 zł
   2g 30min
  • Masaż Twarzy, szyi i dekoltu

   Masaż twarzy, szyi i dekoltu ma przede wszystkim działanie profilaktycznie. Jego głównym celem jest utrzymanie skóry i mięśni w stanie elastyczności oraz zapobieganie powstawaniu zmarszczek. W masażu twarzy zastosowane jest stopniowanie ruchów od łagodnych, wprowadzających do coraz silniejszych, aż do punktu kulminacyjnego, po którym natężenie masażu stopniowo spada. Taki masaż daje uczucie lekkiego rozgrzania, rozluźnienia i odprężenia, twarz staje się spokojniejsza, jakby wygładzona. Natężenie masażu, czas jego trwania, ilość i rodzaj ruchów uzależnione są od elastyczności skóry, stopnia napięcia mięśni, grubości podściółki tłuszczowej oraz grubości skóry. Wykonywany masaż oddziałuje bezpośrednio na tkanki które są masowane, a ruchy powodują zaróżowienie skóry, pobudzenie krążenia, rozszerzenie naczyń krwionośnych. Powoduje to lepsze dotlenienie tkanki, zwiększa się bowiem dopływ krwi tętniczej do masowanych obszarów. Masaż lekko złuszcza warstwę rogową naskórka, ułatwiając oddychanie skórze i szybsze wchłanianie zastosowanych preparatów. Mechanizm drażnienia górnych warstw skóry pobudza je do odnowy, wzmacnia elastyczność skóry i mięśni, przeciwdziałając tworzeniu się zmarszczek. W działaniu pośrednim masaż twarzy pobudza ogólnie układ krwionośny i limfatyczny, usprawnia mięśnie i pracę serca, oddziałuje na układ nerwowy i hormonalny.
   40,00 zł
   30min
  • Maska Algowa lub Kremowa na twarz

   Maski algowe i kremowe - Bogate są w mikroelementy, aminokwasy, polisacharydy, witaminy, alginiany, związki krzemu, wapnia, magnezu, jodu i inne. Składniki odżywcze zawarte w maskach są bardzo łatwo przyswajalne przez skórę. Maski te mają działanie: odżywcze (umożliwiają okluzyjne przenikanie cennych substancji w głąb skóry), liftingujące, kojące, wygładzające, uszczelniające naskórek, osłabiające uczucie świądu, napięcia i podrażnienia, uspokajające, regenerujące, stabilizujące, nawilżające, lecznicze (redukuje liczbę rozszerzonych kapilar - naczyń krwionośnych, łagodzą podrażnienia). Maski dobierane są idnywidualnie, w zależności od potrzeb skóry klienta. Ampułka w cenie zabiegu.
   40,00 zł
   30min
  • Maska Algowa lub Kremowa Twarz + Szyja

   Maski algowe i kremowe - Bogate są w mikroelementy, aminokwasy, polisacharydy, witaminy, alginiany, związki krzemu, wapnia, magnezu, jodu i inne. Składniki odżywcze zawarte w maskach są bardzo łatwo przyswajalne przez skórę. Maski te mają działanie: odżywcze (umożliwiają okluzyjne przenikanie cennych substancji w głąb skóry), liftingujące, kojące, wygładzające, uszczelniające naskórek, osłabiające uczucie świądu, napięcia i podrażnienia, uspokajające, regenerujące, stabilizujące, nawilżające, lecznicze (redukuje liczbę rozszerzonych kapilar - naczyń krwionośnych, łagodzą podrażnienia). Maski dobierane są idnywidualnie, w zależności od potrzeb skóry klienta.   Ampułka w cenie zabiegu.
   45,00 zł
   30min

 • Makijaż

  2 usługi
  • Makijaż Dzienny / Wieczorowy / Okolicznościowy

   60,00 zł+
   1g 10min
  • Makijaż Ślubny (obejmuje Makijaż próbny i w dni...

   180,00 zł
   1g 30min

 • Henna i Regulacja Brwi

  5 usług
  • Henna Brwi

   Henna jest zabiegiem polegającym na delikatnym farbowaniu włosków brwi czy rzęs. Z czasem kolor ulega stopniowemu zmywaniu. Efekt utrzymuje się na brwiach przez około 2 - 3 tygodnie. Przeciwwskazania: Alergie, uczulenia Zaczerwienienia, opuchnięcia, uszkodzenia powiek lub brwi Uszkodzenie oka Choroby zakaźne Świeżo wydepilowane brwi
   20,00 zł
   15min
  • Henna Brwi lub Rzęs + Regulacja

   Henna jest zabiegiem polegającym na delikatnym farbowaniu włosków brwi czy rzęs. Z czasem kolor ulega stopniowemu zmywaniu. Efekt utrzymuje się na brwiach przez około 2 - 3 tygodnie, a na rzęsach około 3 - 4 tygodnie. Regulacja polega na usuwaniu włosków wraz z cebulkami spod i znad łuku brwiowego. Przeciwwskazania: Alergie, uczulenia Zaczerwienienia, opuchnięcia, uszkodzenia powiek lub brwi Uszkodzenie oka Choroby zakaźne Świeżo wydepilowane brwi
   30,00 zł
   35min
  • Henna Rzęs

   Henna jest zabiegiem polegającym na delikatnym farbowaniu włosków brwi czy rzęs. Z czasem kolor ulega stopniowemu zmywaniu. Efekt utrzymuje się na rzęsach przez około 3 - 4 tygodnie. Przeciwwskazania: Alergie, uczulenia Zaczerwienienia, opuchnięcia, uszkodzenia powiek lub brwi Uszkodzenie oka Choroby zakaźne Świeżo wydepilowane brwi
   20,00 zł
   15min
  • Komplet Henny (regulacja brwi + henna rzęs i brwi)

   Henna jest zabiegiem polegającym na delikatnym farbowaniu włosków brwi czy rzęs. Z czasem kolor ulega stopniowemu zmywaniu. Efekt utrzymuje się na brwiach przez około 2 - 3 tygodnie, a na rzęsach około 3 - 4 tygodnie. Regulacja polega na usuwaniu włosków wraz z cebulkami spod i znad łuku brwiowego. Przeciwwskazania: Alergie, uczulenia Zaczerwienienia, opuchnięcia, uszkodzenia powiek lub brwi Uszkodzenie oka Choroby zakaźne Świeżo wydepilowane brwi
   40,00 zł
   45min
  • Regulacja Brwi

   Regulacja polega na usuwaniu włosków wraz z cebulkami spod i znad łuku brwiowego, nadając im odpowiedni kształt. Przeciwwskazania: Zaczerwienienia, opuchnięcia, uszkodzenia brwi Uszkodzenie oka Choroby zakaźne Świeżo wydepilowane brwi
   20,00 zł
   20min

 • Zabieg Fal Radiowych (RF)

  4 usługi
  • Zabieg Fal Radiowych (RF) - Ciało

   Jeden z najskuteczniejszych zabiegów, który stosuje się w celu ujędrnienia skóry i wymodelowania sylwetki oraz zminimalizowania objawów starzenia, takich jak utrata elastyczności, zwiotczenie czy spłycenie zmarszczek. Fale radiowe wykorzystuje się z powodzeniem zarówno w obrębie twarzy, jak i wybranych partii ciała (najczęściej do modelowania talii, brzucha, pośladków, ud, ramion i nóg). RF sprawdza się także przy braku jędrności skóry w okolicach piersi (działanie liftingujące). Zabiegi są skuteczne i bezpieczne, gdyż fale radiowe o wysokiej częstotliwości, absorbowane w komórkach skóry, nie niszczą innych struktur - nie dochodzi do poparzenia naskórka. Zabieg jest bezpieczny, odczuwamy przyjemne ciepło i można go wykonywać przez cały rok. Terapia RF polega przede wszystkim na masażu wybranych partii ciała przy użyciu specjalnej głowicy, która emituje fale elektromagnetyczne. Dopełnieniem zabiegu będzie nałożenie odpowiedniej maski dobranej do Twojego typu cery. Zalety: - zabieg bezinwazyjny - długotrwałe efekty - miłe uczucie ciepła Działanie zabiegu RF: - poprawa napięcia skóry i mięśni - spłycenie głębokich zmarszczek - powoduje lifting twarzy, szyi i dekoltu - redukuje cienie oraz zmniejsza “worki” pod oczami i “kurze łapki” - podnosi owal twarzy i podbródka - zmniejsza przebarwienia - zmniejsza zanieczyszczenia, rozszerzone pory i stany zapalne - zapobiega starzeniu się skóry - profilaktyka - redukuje cellulit oraz zmniejsza tkankę tłuszczową - redukuje zwiotczenia - zmniejsza widoczności rozstępów i blizn - ujędrnienia strukturę skóry
   150,00 zł+
   1g
  • Zabieg Fal Radiowych (RF) + pielęgnacja - Twarz

   Jeden z najskuteczniejszych zabiegów, który stosuje się w celu ujędrnienia skóry i wymodelowania sylwetki oraz zminimalizowania objawów starzenia, takich jak utrata elastyczności, zwiotczenie czy spłycenie zmarszczek. Fale radiowe wykorzystuje się z powodzeniem zarówno w obrębie twarzy, jak i wybranych partii ciała (najczęściej do modelowania talii, brzucha, pośladków, ud, ramion i nóg). RF sprawdza się także przy braku jędrności skóry w okolicach piersi (działanie liftingujące). Zabiegi są skuteczne i bezpieczne, gdyż fale radiowe o wysokiej częstotliwości, absorbowane w komórkach skóry, nie niszczą innych struktur - nie dochodzi do poparzenia naskórka. Zabieg jest bezpieczny, odczuwamy przyjemne ciepło i można go wykonywać przez cały rok. Terapia RF polega przede wszystkim na masażu wybranych partii ciała przy użyciu specjalnej głowicy, która emituje fale elektromagnetyczne. Dopełnieniem zabiegu będzie nałożenie odpowiedniej maski dobranej do Twojego typu cery. Zalety: - zabieg bezinwazyjny - długotrwałe efekty - miłe uczucie ciepła Działanie zabiegu RF: - poprawa napięcia skóry i mięśni - spłycenie głębokich zmarszczek - powoduje lifting twarzy, szyi i dekoltu - redukuje cienie oraz zmniejsza “worki” pod oczami i “kurze łapki” - podnosi owal twarzy i podbródka - zmniejsza przebarwienia - zmniejsza zanieczyszczenia, rozszerzone pory i stany zapalne - zapobiega starzeniu się skóry - profilaktyka - redukuje cellulit oraz zmniejsza tkankę tłuszczową - redukuje zwiotczenia - zmniejsza widoczności rozstępów i blizn - ujędrnienia strukturę skóry
   170,00 zł
   1g
  • Zabieg Fal Radiowych (RF) + pielęgnacja - Twarz...

   Jeden z najskuteczniejszych zabiegów, który stosuje się w celu ujędrnienia skóry i wymodelowania sylwetki oraz zminimalizowania objawów starzenia, takich jak utrata elastyczności, zwiotczenie czy spłycenie zmarszczek. Fale radiowe wykorzystuje się z powodzeniem zarówno w obrębie twarzy, jak i wybranych partii ciała (najczęściej do modelowania talii, brzucha, pośladków, ud, ramion i nóg). RF sprawdza się także przy braku jędrności skóry w okolicach piersi (działanie liftingujące). Zabiegi są skuteczne i bezpieczne, gdyż fale radiowe o wysokiej częstotliwości, absorbowane w komórkach skóry, nie niszczą innych struktur - nie dochodzi do poparzenia naskórka. Zabieg jest bezpieczny, odczuwamy przyjemne ciepło i można go wykonywać przez cały rok. Terapia RF polega przede wszystkim na masażu wybranych partii ciała przy użyciu specjalnej głowicy, która emituje fale elektromagnetyczne. Dopełnieniem zabiegu będzie nałożenie odpowiedniej maski dobranej do Twojego typu cery. Zalety: - zabieg bezinwazyjny - długotrwałe efekty - miłe uczucie ciepła Działanie zabiegu RF: - poprawa napięcia skóry i mięśni - spłycenie głębokich zmarszczek - powoduje lifting twarzy, szyi i dekoltu - redukuje cienie oraz zmniejsza “worki” pod oczami i “kurze łapki” - podnosi owal twarzy i podbródka - zmniejsza przebarwienia - zmniejsza zanieczyszczenia, rozszerzone pory i stany zapalne - zapobiega starzeniu się skóry - profilaktyka - redukuje cellulit oraz zmniejsza tkankę tłuszczową - redukuje zwiotczenia - zmniejsza widoczności rozstępów i blizn - ujędrnienia strukturę skóry
   190,00 zł
   1g
  • Zabieg Fal Radiowych (RF) + pielęgnacja - Twarz...

   Jeden z najskuteczniejszych zabiegów, który stosuje się w celu ujędrnienia skóry i wymodelowania sylwetki oraz zminimalizowania objawów starzenia, takich jak utrata elastyczności, zwiotczenie czy spłycenie zmarszczek. Fale radiowe wykorzystuje się z powodzeniem zarówno w obrębie twarzy, jak i wybranych partii ciała (najczęściej do modelowania talii, brzucha, pośladków, ud, ramion i nóg). RF sprawdza się także przy braku jędrności skóry w okolicach piersi (działanie liftingujące). Zabiegi są skuteczne i bezpieczne, gdyż fale radiowe o wysokiej częstotliwości, absorbowane w komórkach skóry, nie niszczą innych struktur - nie dochodzi do poparzenia naskórka. Zabieg jest bezpieczny, odczuwamy przyjemne ciepło i można go wykonywać przez cały rok. Terapia RF polega przede wszystkim na masażu wybranych partii ciała przy użyciu specjalnej głowicy, która emituje fale elektromagnetyczne. Dopełnieniem zabiegu będzie nałożenie odpowiedniej maski dobranej do Twojego typu cery. Zalety: - zabieg bezinwazyjny - długotrwałe efekty - miłe uczucie ciepła Działanie zabiegu RF: - poprawa napięcia skóry i mięśni - spłycenie głębokich zmarszczek - powoduje lifting twarzy, szyi i dekoltu - redukuje cienie oraz zmniejsza “worki” pod oczami i “kurze łapki” - podnosi owal twarzy i podbródka - zmniejsza przebarwienia - zmniejsza zanieczyszczenia, rozszerzone pory i stany zapalne - zapobiega starzeniu się skóry - profilaktyka - redukuje cellulit oraz zmniejsza tkankę tłuszczową - redukuje zwiotczenia - zmniejsza widoczności rozstępów i blizn - ujędrnienia strukturę skóry
   210,00 zł
   1g 10min

Nasze portfolio

Opinie

Opinie, przy których widoczny jest znacznik „Zweryfikowany użytkownik Booksy” to opinie, co do których Booksy zapewnia, że pochodzą od zarejestrowanych użytkowników Booksy, którzy faktycznie skorzystali z danej usługi. Wyłącznie po zrealizowaniu danej usługi, zarejestrowany użytkownik Booksy uzyskuje możliwość opublikowania opinii.
5.0/5
Na podstawie 366 opinii
 • 5
  360
 • 4
  3
 • 3
  0
 • 2
  2
 • 1
  1
Wszystko super jak zawsze ;) POLECAM !!!
Jak zawsze profesjonalnie, bardzo miło, polecam :)
Tradycyjnie wszystko super !!! :D
Jak zawsze super, w miłej atmosferze
Polecam
POLECAM ;) Tradycyjnie wszystko super :D
Wszystko jak zawsze na najwyższym poziomie i w przemiłej atmosferze. POLECAM
Pani Sabinka jak zawsze pełen profesjonalizm. Polecam.
Tradycyjnie wszystko super ;)
Tradycyjnie wszystko w najlepszym porządku ;) Polecam !!
Pani Sabinka jak zawsze miła i profesjonalna.
Jak zawsze pięknie. Polecam Panią Sabinkę
Wszystko super jak zawsze ;)
Polecam
Regulacja Brwi
pracownik: Sabina Baryła
Jak zawsze jestem bardzo zadowolona z uslug , z których korzystam jak również z atmosfery jaka panuje w salonie. Lubie wracac tu co miesią, a jestem k...lientka od kilku lat ;) Pokaż więcej
Pani Sabinka jak zawsze miła i z profesjonalnym podejściem. Polecam 🙂
Elegancko cud miód i orzeszki !!!
Pani Sabinka jak zawsze miła i profesjonalna. Bardzo polecam.
Bardzo polecam :)
Pani Sabinka jak zawsze miła. Wszystko wytłumaczy profesjonalnie. Polecam.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • ...
 • 19